Dweud eich dweud ar ofal plant

Bob 5 mlynedd, mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol ar draws Cymru i ymgymryd ag Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant. Mae Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Caerffili 2017 yn adroddiad sy'n dwyn ynghyd ystod o wahanol ddata a gwybodaeth i ddatblygu darlun o'r farchnad gofal plant ar hyn o bryd ac i nodi a oes unrhyw fylchau yn y cyflenwad.

Bwriad yr adroddiad hwn yw rhoi asesiad o'r lefelau presennol o ofal plant ym Mwrdeistref Sirol Caerffili a'r bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant a nodwyd trwy ymgynghori. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori, bydd cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu i ganfod sut gall yr Awdurdod Lleol gefnogi rhieni/gofalyddion gyda gofal plant, teuluoedd a darparwyr gofal plant ym mwrdeistref Caerffili.

Mae Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Caerffili 2017 yn nodi canlyniadau yr Awdurdod Lleol wedi ymgymryd â nifer o ymgynghoriadau gyda rhieni/gofalyddion, cyflogwyr, darparwyr gofal plant, plant a phobl ifanc a rhanddeiliaid ehangach ar draws y fwrdeistref.

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017 (PDF)

Adborth

Daeth yr arolwg Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017 i ben ar 31 Mawrth 2017. Byddwn yn cyhoeddi’r canlyniadau ar ôl i ni ddadansoddi eich ymatebion.

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghoriadau ac arolygon (PDF)