Ceisio barn ar fannau gwefru cerbydau trydan

Mae'r pum awdurdod lleol yng Ngwent yn edrych ar ddichonoldeb cyflwyno mwy o fannau gwefru cerbydau trydan ar draws y rhanbarth.

Bydd darparu mannau gwefru cerbydau trydan yn helpu i weithio tuag at amgylchedd gwyrddach a glanach. Mae pob cyngor yn awyddus i glywed barn ei drigolion i'w helpu i gynllunio darpariaeth yn y dyfodol.

Mae cynghorau'n awyddus i ofyn a fyddai trigolion yn ystyried newid i gerbyd trydan pe bai mwy o fannau gwefru ar gael yn eu bwrdeistref sirol.

Maent yn arbennig o awyddus i glywed gan drigolion sydd â char trydan neu sy'n ystyried cael car trydan ond nad ydynt yn gallu parcio na gwefru oddi ar y stryd ger eu heiddo.

I roi eich barn, llenwch yr arolwg ar-lein yn: getinvolved.torfaen.gov.uk/pssu/electric-vehicle-charging-points/

Gofynnir i chi ddewis pa fwrdeistref sirol rydych chi'n byw ynddi wrth gwblhau'r arolwg.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 20 Mai.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tracy Evans; ffôn: 01443 811367 e-bost:evansta@caerffili.gov.uk