Cynigion cyllideb drafft ar gyfer 2020-2021

Anogir i drigolionledled Bwrdeistref Sirol Caerffili helpu i lunio dyfodol gwasanaethau'r Cyngor trwy gymryd rhan yn 'Nhrafodaeth Caerffili'.

Gofynnir am farn ar becyn o arbedion arfaethedig gwerth £8.485 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Er bod y Cyngor yn disgwyl setliad tebyg ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod fel y cafodd y llynedd gan Lywodraeth Cymru, mae yna bwysau anochel gwerth miliynau o bunnoedd y mae angen i'r Cyngor eu hariannu, fel pwysau costau ysgolion, pwysau gofal cymdeithasol, y cyflog byw a mwy. Felly, rhaid i'r Cyngor ddod o hyd i bron i £8.5 miliwn er mwyn darparu cyllideb gytbwys ar gyfer 2020/21.

Ar ddydd Mercher 13 Tachwedd, cytunodd Aelodau Cabinet y Cyngor, yn anfodlon, i ymgynghori ar restr o arbedion arfaethedig ar gyfer 2020/21, sy'n cynnwys cynnydd arfaethedig yn nhreth y cyngor o 6.95% (cynnydd wythnosol o £1.51 ar gyfer eiddo band D). 

Er bod treth y cyngor yn elfen bwysig iawn o gyllid y Cyngor, mae'n cyflenwi dim ond 20% o gyfanswm cyllideb y Cyngor ar gyfer darparu'r cyfoeth o wasanaethau y mae trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili yn eu derbyn bob dydd o'r flwyddyn. Hyd yn oed â chynnydd o 6.95% yn nhreth y cyngor, byddai trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dal i dalu treth y cyngor sydd ymhlith yr isaf yng Nghymru. 

Mae'r arbedion arfaethedig yn canolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol, ac maen nhw'n cyd-fynd ag agenda trawsnewid uchelgeisiol y Cyngor ar gyfer y dyfodol, trwy:

  • Fod yn fwy effeithlon
  • Gwneud pethau'n wahanol
  • Toriadau/gostyngiadau i wasanaethau
  • Cynyddu ffioedd a thaliadau                                                                
  • Manteisio ar fodel gweithredu newydd ledled yr awdurdod o'r enw '#TîmCaerffili - Yn Well gyda'n Gilydd' sy'n canolbwyntio ar ddarparu effeithlonrwydd trwy adolygu prosesau, croesawu awtomeiddio a thechnoleg arall ac adolygu strategaeth fuddsoddi'r Cyngor. 

Dweud eich dweud

Gallwch ddod o hyd i restr lawn o'r arbedion arfaethedig draft ar gyfer 2020/21 yma: Cynigion Cyllideb Drafft ar Gyfer 2020/21

Adroddiad yr Ymgynghoriad

Is-atodiadau

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â ni ar 01443864354 neu e-bostio ymgynghori@caerffili.gov.uk.

Caerphilly_Conversation.jpg