FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol

Beth yw safle ymgeisiol?

Mae safle ymgeisiol yn safle sy'n cael ei gyflwyno i'r Cyngor gan barti â buddiant (e.e. datblygwr neu berchennog tir) i'w gynnwys, o bosibl, fel dyraniad yn yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd.

Pa fath o safleoedd y gellir eu cyflwyno?

Mae croeso i dirfeddianwyr/cynigwyr gyflwyno safleoedd i’w defnyddio yn yr amryw ffyrdd y mae'r cynllun yn darparu ar eu cyfer. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, tir ar gyfer:

 • Tai; 
 • Cyflogaeth; 
 • Manwerthu;
 • Cyfleusterau Cymunedol;
 • Twristiaeth a Hamdden;
 • Ynni Adnewyddadwy;
 • Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr;
 • Seilwaith Trafnidiaeth;
 • Gwastraff;
 • Addysg;
 • Iechyd, Addysg  a Gofal Cymdeithasol;
 • Bioamrywiaeth;
 • Seilwaith gwyrdd;
 • Mwynau

Cyflwyno safle ymgeisiol

Digwyddodd yr alwad ffurfiol am safleoedd ymgeisiol rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Awst 2021.

Cafodd cyfanswm o 144 o safleoedd eu cyflwyno yn ystod y cyfnod hwn ar gyfer defnydd amrywiol gan gynnwys tai, cyflogaeth, addysg, twristiaeth, ynni adnewyddadwy a diwygiadau i ffin yr anheddiad.

Cafodd y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol hon ei chyhoeddi. Pwrpas y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol yw nodi pa dir a allai fod ar gael i'w gynnwys yn yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd, er nad yw cyflwyno Safle Ymgeisiol yn golygu bod y Cyngor yn ymrwymo i fynd â'r safle ymlaen i'r Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd.

Fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, mae partïon â diddordeb yn cael y cyfle i wneud sylwadau ar y safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd. Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad, gan gynnwys y Crynodeb o Asesiad Safleoedd Posibl Drafft, ar y porth ymgynghori.

Arddangosfeydd a sesiynau galw heibio

Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol

Mae cyfle i safleoedd ymgeisiol newydd gael eu cyflwyno fel rhan o'r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir. Bydd yn ofynnol i unrhyw safleoedd newydd a gyflwynir lenwi ffurflen cyflwyno safle a darparu gwybodaeth ategol i ddangos bod y safle yn hyfyw ac yn gyflawnadwy.

Rhaid cyflwyno safleoedd erbyn 30 Tachwedd 2022.

Cyn cyflwyno safle ymgeisiol, cafodd hyrwyddwyr safleoedd eu cynghori i adolygu'r Nodiadau Canllaw ar gyfer Safleoedd Ymgeisiol, sy'n darparu cyngor ar y mathau o safleoedd sy'n debygol o fod yn dderbyniol a'r wybodaeth y bydd ei hangen i ategu cyflwyno safle ymgeisiol.

Roedd gofyn hefyd i hyrwyddwyr safleoedd droi at Fethodoleg Safleoedd Ymgeisiol, sy'n darparu trosolwg o'r broses ac yn egluro sut y bydd safleoedd sy'n cael eu cyflwyno fel rhan o'r alwad am safleoedd ymgeisiol yn cael eu hasesu.

Hyfywedd Datblygu 

Mae Hyfywedd Ariannol yn ystyriaeth allweddol yn y broses asesu safleoedd. Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) 11 yn ei gwneud yn ofynnol i asesiad hyfywedd gael ei gynnal ar gyfer safleoedd ymgeisiol i ddangos a yw'r safle'n hyfyw ai peidio.

Mae'r Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau eraill ar draws y rhanbarth, ochr yn ochr â’r ymgynghorwyr Cynllunio a Datblygu Trefi Burrows-Hutchinson Ltd, i sefydlu’r offeryn asesu Model Hyfywedd Datblygu (MHD).  Crëwyd yr MHD fel model cynhwysfawr sy'n hawdd ei ddefnyddio y gall hyrwyddwyr safleoedd a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ei ddefnyddio er mwyn asesu hyfywedd ariannol cynnig datblygu.

Rhaid i hyrwyddwyr safleoedd gyflwyno asesiad hyfywedd ariannol gan ddefnyddio'r MHD fel rhan o gam nesaf y broses asesu safleoedd ymgeisiol.

Gall peidio â chyflwyno asesiad hyfywedd olygu na fydd eich safle arfaethedig yn cael ei gynnwys yn y CDLlN ar Adnau.

Mae’r ffioedd ar gyfer darparu copi o’r DVM fel a ganlyn:

 • Safleoedd o 1-9 uned – £195 ynghyd â TAW
 • Safleoedd o 10-50 uned – £345 + TAW
 • Safleoedd 51-100 uned - £495 + TAW
 • Safleoedd o fwy na 100 o unedau - cost i’w gytuno gyda’r Cyngor yn dibynnu ar faint a chymhlethdod y cynnig

Mae Nodyn Canllaw Hyfywedd wedi'i baratoi sy'n rhoi rhagor o wybodaeth am y broses hyfywedd.

Er mwyn derbyn copi safle-benodol o’r MHD, ynghyd â’r canllaw defnyddiwr a fideos, neu i drafod unrhyw faterion yn ymwneud â’r MHD, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni