FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Trwyddedau amgylcheddol

Rhaid bod gennych drwydded amgylcheddol os ydych yn gweithredu cyfleuster a reoleiddir yng Nghymru neu Loegr.

Mae cyfleuster a reoleiddir yn cynnwys:

 • safleoedd neu offer symudol sy’n cyflawni gweithgareddau rhestredig
 • gweithrediadau gwastraff
 • offer symudol gwastraff
 • gweithrediadau gwastraff mwyngloddio

Mae’r gweithgareddau rhestredig yn cynnwys:

 • ynni – gweithgareddau llosgi tanwydd, nwyeiddio, hylifo a phuro
 • metelau – gweithgynhyrchu a phrosesu metelau
 • mwynau – gweithgynhyrchu calch, sment, cynhyrchion ceramig neu wydr
 • cemegion – gweithgynhyrchu cemegion, cynhyrchion fferyllol neu ffrwydron, storio cemegion mewn crynswth
 • gwastraff – llosgi gwastraff, gweithredu safleoedd tirlenwi, adfer gwastraff
 • toddyddion – defnyddio toddyddion
 • arall – gweithgynhyrchu papur, mwydion coed a bord, trin cynhyrchion pren, caenu, trin tecstilau ac argraffu, gweithgynhyrchu teiars newydd, ffermio moch a dofednod yn ddwys

Rhennir gweithgareddau rhestredig yn dri chategori: Rhan A(1), Rhan A(2) a Rhan B.

Mae trwyddedau Rhan A yn rheoli gweithgareddau sy’n cael amrywiaeth o effeithiau amgylcheddol, gan gynnwys:

 • gollyngiadau i’r aer, tir a dŵr
 • effeithlonrwydd ynni
 • lleihau gwastraff
 • defnyddiaeth deunyddiau crai
 • sŵn, dirgryniadau a gwres
 • atal damweiniau

Mae trwyddedau Rhan B yn rheoli gweithgareddau sy’n achosi allyriadau i’r aer.

Mae’r drwydded mae ar eich busnes ei hangen yn dibynnu ar y prosesau penodol dan sylw a’r gollyngiadau canlyniadol.

Mae trwyddedau ar gael oddi wrth Adran yr Amgylchedd neu’ch awdurdod lleol (y rheoleiddiwr) gan ddibynnu ar y categori mae’ch busnes ynddo:

 • Mae safleoedd neu offer symudol Rhan A(1) yn cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Mae safleoedd neu offer symudol Rhan A(2) a Rhan B yn cael eu rheoleiddio gan yr awdurdod lleol, ac eithrio gweithrediadau gwastraff a gyflawnir ar safleoedd Rhan B sy’n cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Mae gweithrediadau gwastraff neu offer symudol gwastraff a gyflawnir heblaw ar safle, neu gan offer symudol Rhan A neu Ran B, yn cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Mae gweithrediadau gwastraff mwyngloddio’n cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd

Amodau’r drwydded

Trwyddedu Amgylcheddol – Amodau’r Drwydded (PDF 13kb)

Ffioedd

 • £3318 am bob gweithgaredd Rhan A
 • Gweithgaredd Safonol - £1629
 • Offer symudol:
  • Cais cyntaf ac ail gais - £1629
  • Trydydd i seithfed cais - £972
  • Wythfed cais a rhai wedi hynny - £492
 • Gweithgareddau ffi ostyngol
  • Ailorffenwyr cerbydau - £355
  • Adfer Anwedd Petrol I a II ar y cyd - £252
  • Pob gweithgaredd ffi ostyngol arall - £152

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am drwydded ar lein.

Gwneud cais am Drwydded Amgylcheddol B

Gwneud cais am Drwydded Amgylcheddol A2

Hysbysiad ildio trwydded (Rhan B) (PDF)

Cais i ildio trwydded (Rhan A2) (PDF)

Proses gwerthuso cais

Bydd y rheoleiddiwr yn ystyried diogelu’r amgylchedd o’i ystyried yn gyfan trwy, yn benodol, atal gollyngiadau i’r aer, dŵr a thir neu, lle nad yw hynny’n ymarferol, eu lleihau.

Mae’n bosibl y bydd y rheoleiddiwr yn rhoi gwybod i’r cyhoedd am y cais a rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau.

Rhaid i’r cais fod oddi wrth weithredwr y cyfleuster rheoleiddiedig a rhaid i’r rheoleiddiwr fod wedi’i fodloni fod yn rhaid iddo weithredu’r cyfleuster yn unol â’r drwydded amgylcheddol.

Cydsyniad mud

Mae er budd y cyhoedd bod yn rhaid inni brosesu’ch cais cyn y gellir ei gymeradwyo. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen 14 diwrnod, dylech gysylltu â ni. 

Rhaid inni benderfynu ar geisiadau cyn pen 4 mis ar ôl i gais gael ei wneud.

Cysylltwch â ni