Trwyddedau amgylcheddol

Rhaid bod gennych drwydded amgylcheddol os ydych yn gweithredu cyfleuster a reoleiddir yng Nghymru neu Loegr.

Mae cyfleuster a reoleiddir yn cynnwys:

 • safleoedd neu offer symudol sy’n cyflawni gweithgareddau rhestredig
 • gweithrediadau gwastraff
 • offer symudol gwastraff
 • gweithrediadau gwastraff mwyngloddio

Mae’r gweithgareddau rhestredig yn cynnwys:

 • ynni – gweithgareddau llosgi tanwydd, nwyeiddio, hylifo a phuro
 • metelau – gweithgynhyrchu a phrosesu metelau
 • mwynau – gweithgynhyrchu calch, sment, cynhyrchion ceramig neu wydr
 • cemegion – gweithgynhyrchu cemegion, cynhyrchion fferyllol neu ffrwydron, storio cemegion mewn crynswth
 • gwastraff – llosgi gwastraff, gweithredu safleoedd tirlenwi, adfer gwastraff
 • toddyddion – defnyddio toddyddion
 • arall – gweithgynhyrchu papur, mwydion coed a bord, trin cynhyrchion pren, caenu, trin tecstilau ac argraffu, gweithgynhyrchu teiars newydd, ffermio moch a dofednod yn ddwys

Rhennir gweithgareddau rhestredig yn dri chategori: Rhan A(1), Rhan A(2) a Rhan B.

Mae trwyddedau Rhan A yn rheoli gweithgareddau sy’n cael amrywiaeth o effeithiau amgylcheddol, gan gynnwys:

 • gollyngiadau i’r aer, tir a dŵr
 • effeithlonrwydd ynni
 • lleihau gwastraff
 • defnyddiaeth deunyddiau crai
 • sŵn, dirgryniadau a gwres
 • atal damweiniau

Mae trwyddedau Rhan B yn rheoli gweithgareddau sy’n achosi allyriadau i’r aer.

Mae’r drwydded mae ar eich busnes ei hangen yn dibynnu ar y prosesau penodol dan sylw a’r gollyngiadau canlyniadol.

Mae trwyddedau ar gael oddi wrth Adran yr Amgylchedd neu’ch awdurdod lleol (y rheoleiddiwr) gan ddibynnu ar y categori mae’ch busnes ynddo:

 • Mae safleoedd neu offer symudol Rhan A(1) yn cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Mae safleoedd neu offer symudol Rhan A(2) a Rhan B yn cael eu rheoleiddio gan yr awdurdod lleol, ac eithrio gweithrediadau gwastraff a gyflawnir ar safleoedd Rhan B sy’n cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Mae gweithrediadau gwastraff neu offer symudol gwastraff a gyflawnir heblaw ar safle, neu gan offer symudol Rhan A neu Ran B, yn cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Mae gweithrediadau gwastraff mwyngloddio’n cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd

Amodau’r drwydded

Trwyddedu Amgylcheddol – Amodau’r Drwydded (PDF 13kb)

Ffioedd

 • £3318 am bob gweithgaredd Rhan A
 • Gweithgaredd Safonol - £1629
 • Offer symudol:
  • Cais cyntaf ac ail gais - £1629
  • Trydydd i seithfed cais - £972
  • Wythfed cais a rhai wedi hynny - £492
 • Gweithgareddau ffi ostyngol
  • Ailorffenwyr cerbydau - £355
  • Adfer Anwedd Petrol I a II ar y cyd - £252
  • Pob gweithgaredd ffi ostyngol arall - £152

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am drwydded ar lein.

Gwneud cais am Drwydded Amgylcheddol B

Gwneud cais am Drwydded Amgylcheddol A2

Hysbysiad ildio trwydded (Rhan B) (PDF)

Cais i ildio trwydded (Rhan A2) (PDF)

Proses gwerthuso cais

Bydd y rheoleiddiwr yn ystyried diogelu’r amgylchedd o’i ystyried yn gyfan trwy, yn benodol, atal gollyngiadau i’r aer, dŵr a thir neu, lle nad yw hynny’n ymarferol, eu lleihau.

Mae’n bosibl y bydd y rheoleiddiwr yn rhoi gwybod i’r cyhoedd am y cais a rhaid iddo ystyried unrhyw sylwadau.

Rhaid i’r cais fod oddi wrth weithredwr y cyfleuster rheoleiddiedig a rhaid i’r rheoleiddiwr fod wedi’i fodloni fod yn rhaid iddo weithredu’r cyfleuster yn unol â’r drwydded amgylcheddol.

Cydsyniad mud

Mae er budd y cyhoedd bod yn rhaid inni brosesu’ch cais cyn y gellir ei gymeradwyo. Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen 14 diwrnod, dylech gysylltu â ni. 

Rhaid inni benderfynu ar geisiadau cyn pen 4 mis ar ôl i gais gael ei wneud.

Cysylltwch â ni