Pasys teithio ysgolion

Mae'r pasiau hyn yn berthnasol i blant 4 - 18 oed (Dosbarth Derbyn i flwyddyn 13).

I deithio am ddim i’r ysgol:

  • Rhaid i chi fyw yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
  • Mae’n rhaid i chi fod wedi cofrestru gydag adran y dreth gyngor a’ch bod yn byw yn yr eiddo rydych yn gwneud cais am drafnidiaeth ar ei gyfer.
  • Mae’n rhaid i’ch plentyn fynychu ei ysgol ‘berthnasol’. Yr ysgol berthnasol yw ysgol y dalgylch neu’r ysgol agosaf.
  • I blant mewn addysg gynradd, mae’n rhaid i’r pellter rhwng eich cartref a’r ysgol fod yn fwy na milltir a hanner – mesurir y pellter drwy’r llwybr cerdded agosaf sydd ar gael.
  • I bob disgybl arall, mae’n rhaid i’r pellter rhwng y cartref a’r ysgol fod yn fwy na dwy filltir – mesurir y pellter drwy’r llwybr cerdded agosaf sydd ar gael.

Gwnewch gais ar-lein am drafnidiaeth ysgol am ddim >

Bydd y ddolen hon yn cymryd chi i Cyswllt Caerffili.  Cofrestrwch nawr neu mewngofnodwch i adrodd, ymgeisio neu i dalu am wasanaethau.  Os nad ydych am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder e-bost sothach/sbam am neges actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu oddi wrthym! 

Ar gyfer teithio i'r coleg, Uned Drafnidiaeth Integredig.

For college travel, ewch i adran  tocyn teithio i'r coleg.

Cod ymddygiad teithio

Mae Cod Ymddygiad Teithio Llywodraeth Cymru yn orfodol i bob dysgwr hyd at 19 oed (neu dros 19 oed os gwnaethant ddechrau’r cwrs cyn troi'n 19). Mae’r cod yn nodi’r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan ddysgwr wrth deithio i’w fan dysgu ac oddi yno. Os na fydd dysgwr yn dilyn y cod, gallwn, am gyfnod, dynnu hawl unigolyn i drafnidiaeth am ddim yn ôl.

Gwefan Llywodraeth Cymru - Côd ymddygiad teithio: canllawiau

Pasys bws coll neu sydd wedi eu dwyn

Os bydd pas bws yn mynd ar goll, yn cael ei ddwyn neu ei ddifetha, dim ond ar ôl talu ffi fechan y cyflwynir pas dyblyg.

  • Pas bws £5.00 a gyflwynir gan yr Uned Trafnidiaeth Integredig
  • Tocyn tymor £10.00 a gyflwynir gan ddarparwr Trafnidiaeth Gyhoeddus

I drefnu pas bws / tocyn tymor dyblyg - cysylltwch â'r Uned Trafnidiaeth Integredig.

Gwneud cwyn neu roi gwybod am broblem

Os hoffech roi gwybod am broblem neu gyflwyno cwyn cysylltwch â ni. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl ynghylch y gŵyn neu’r ymholiad.

Diogelu data

Mae dyletswydd ar y cyngor i ddiogelu arian y mae’n ei weinyddu a byddech yn gweithredu’n dwyllodrus pe baech yn rhoi cyfeiriad anghywir er mwyn cael gwasanaeth nad oes hawl gennych i’w gael. Er mwyn delio â’ch cais, efallai y byddwn yn cysylltu ag adrannau eraill yn y cyngor fel rhan o’n proses ddilysu. Os na fyddwn yn gallu dilysu bod y cyfeiriad a roddir yn gywir, caiff y ffurflen gais ei dychwelyd i’r ymgeisydd.

Cysylltwch â ni