Darparwyr gofal cartref

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yw'r rheoleiddwyr ar gyfer gofal cymdeithasol a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ac mae’n anelu at ddarparu sicrwydd annibynnol ynghylch ansawdd ac argaeledd Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae cyfeirlyfr o wasanaethau gofal cymdeithasol sydd wedi cofrestru gyda AGC ar gael ar wefan AGC.

Mae'r sefydliadau a restrir isod ar restr darparwyr cofrestredig y cyngor ar gyfer darparu gwasanaethau cymorth gofal dydd a/neu gofal cartref a byw â chymorth. Mae hyn yn golygu eu bod wedi'u cofrestru gydag AGC ac mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerffili ar hyn o bryd yn cytundebu  gyda'r sefydliadau hyn ar gyfer darparu cymorth gofal dydd a/neu ofal cartref.

Dylech nodi, i’r rhai sy’n ceisio prynu gofal a chymorth yn annibynnol, nad yw bod ar y rhestr hon yn golygu bod y cyngor yn cymeradwyo neu’n argymell unrhyw sefydliad unigol.

Mae'r adroddiadau arolygu diweddaraf yn cael eu darparu lle maent ar gael a gellir eu gweld drwy ddilyn y dolenni o dan fanylion y darparwr.

  • Mae Adroddiadau Monitro yn ymwneud ag ymweliadau rheolaidd a gynhaliwyd gan yr Isadran Monitro Contractau o fewn y Gwasanaethau Oedolion. Mae rhestr termau ar gael er gwybodaeth i chi.
  • Mae ymweliadau Perfformiad Darparwyr yn cael eu cynnal lle mae pryderon cynyddol am ddarparwr ac felly mae angen mwy o fonitro rheolaidd.

Rhestr A-Y o ddarparwyr gofal cartref

Rhestr lawn o ddarparwyr gofal cartref ym mwrdeistref sirol Caerffili (PDF)
 

Abacare Ystafell 1, Ffordd Fynediad 465, Ystâd Ddiwydiannol Rasa, Ffordd Blaenau’r Cymoedd, Glyn Ebwy NP23 5SD
Ffôn: 01495 300150
E-bost: Samantha.price@abacare.org.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

i-care, 1-3 Tŷ Victoria, Stryd Victoria, Cwmbrân. NP44 3JS
Ffôn: 01633 862852
E-bost: info@icaredomcare.co.uk

Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Mears Care, Canolfan Menter y Cymoedd, Parc Hen Lofa'r Navigation, Abercynon, CF45 4SN.
Ffôn: 0333 4343094 / 01443 744474
Ffôn Symudol: 07812 749770
E-bost: susan.oneill@mearsgroup.co.uk
Adroddiad Monitro Cyfundeb CBSC

 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru, Ysbyty'r Sir, Griffithstown, Pont-y-pŵl. NP4 5YA
Ffôn: 01495 769996
Ffacs: 01495 213949
E-bost: Elizabeth.prosser@ctsew.org.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

New Start Care Services, Capel Libanus, Y Stryd Fawr, Coed Duon. NP12 1EQ.
Ffôn: 01495 223507
Ffôn symudol: 07974 694942
E-bost: newstartcare@hotmail.co.uk
Adorddiad Monitro Cytundeb CBSC

The Partnership of Care, 27a Y Stryd Fasnachol, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7DW
Ffôn: 01443 819085
Ffacs: 01443 816252
E-bost: partnershipofcare@gmail.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Pride in Care, Uned 7, Parc Busnes Maes-y-coed, Pontllan-fraith, Coed Duon. NP12 2DG.
Ffôn: 01495 221666
Ffacs: 01495 231430
E-bost: prideincare@msn.com
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Q Care, Uned 1, Lôn y Llwynogod, Parc Busnes Oakdale, Coed Duon. NP12 4AB
Ffôn: 02039 291890
E-bost: planner@q-care.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Radis Group, Uned 4, Parc Busnes De Clare, Heol Pontygwindy, Caerffili, CF82 2WA.
Ffôn: 029 20862053
Ffacs: 029 20851737
E-bost: caerphilly@radis.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Village Support Services, Tŷ Menter, Ystâd Ddiwydiannol Bowen, Aberbargod, Bargod. CF81 9EP
Ffôn: 01443 879677
Ffacs: 01443 832730
E-bost: kathryn.stanford@villagesupportservices.co.uk
Adroddiad Monitro Cytundeb CBSC

Cysylltwch â ni