Taliad di-dâl ac ar-lein am brydau ysgol

Yn dibynnu ar ba ysgol uwchradd y mae'ch plentyn yn ei fynychu, rydym yn cynnig gwahanol opsiynau i dalu am brydau ysgol.

Systemau biometreg a systemau cerdyn di-dâl

Mae'r ysgolion canlynol yn gweithredu system biometreg a thalu cerdyn di-dâl:

 • Ysgol Gyfun Bedwas
 • Ysgol Gyfun Coed Duon
 • Ysgol Gyfun Heolddu
 • Ysgol Gyfun Lewis i Ferched
 • Ysgol Gyfun Pontllan-fraith
 • Idris Davies 3-18
 • Ysgol Gyfun Rhisga
 • Ysgol Gyfun Cenydd Sant
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (safle’r Gwyndy)

Mae rhai o'r ysgolion hyn hefyd yn gallu cymryd taliadau am brydau ysgol ar-lein ac mae rhagor o fanylion ar gael yn y ddogfen isod.

Mae cardiau di-dâl yn parhau i weithio ochr yn ochr â'r system biometrig, mae hyn yn caniatáu i gymysgedd o gardiau a biometreg gael ei ddefnyddio.

Mae systemau biometrig yn defnyddio technoleg sganio bysedd. Pan ddefnyddir sganio bysedd, mae'n mesur nifer o bwyntiau cyfeirio ac yn troi'r wybodaeth hon yn llofnod digidol. Mae'r llofnod digidol unigryw hwn yn cael ei storio ar y system arlwyo ac yna caiff delwedd yr olion bysedd ei ddinistrio.

Mae'r system hon yn caniatáu i'ch plentyn roi arian ar  gyfrif drwy derfynell ailbrisio arian a leolir yn yr ysgol (neu mewn rhai ysgolion uwchradd, gellir gwneud taliadau am brydau ysgol ar-lein) ac yna caiff ei ddefnyddio i dalu am fwyd a diod yn y ffreutur.

Cinio ysgol am ddim ar gerdyn di-dâl a systemau talu biometrig

Mae cerdyn di-dâl a’r system fiometreg yn gweithio yn yr un modd ar gyfer pob plentyn, p'un a ydynt yn talu neu'n cael prydau ysgol am ddim. Caiff y swm a ddyrennir ar gyfer y pryd ysgol am ddim ei ychwanegu'n awtomatig i'r system.

Manteision systemau cardiau di-dâl a thaliadau biometrig

 • Mae dileu cyfnewid arian yn ystod amser cinio yn gwella cyflymder y gwasanaeth i'ch plentyn
 • Cofnodir manylion prydau eich plentyn bob dydd, sy'n golygu y gallwch gadw golwg ar yr hyn y mae'ch plentyn yn ei fwyta
 • Mae’n annog i blant i beidio â chamddefnyddio arian cinio ysgol drwy ei wario mewn siopau y tu allan i dir yr ysgol
 • Cynhyrchir datganiadau cyfrif bob hanner tymor, ar gais, neu yn wythnosol os yw e-bost ar gael, fel y gall rhieni gadw golwg ar yr arian sy'n cael ei wario a balans y cyfrif
 • Ar gyfer plant sydd â hawl i gael prydau am ddim, mae'r gwerth yn cael ei gofnodi'n awtomatig ar y system, gan ei wneud yr un peth i bawb

Nid yw fy ysgol yn cael ei dangos uchod

Ar gyfer pob ysgol uwchradd arall yng Nghaerffili nas rhestrir uchod, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am brydau ysgol.

Cysylltwch â ni