Coronafeirws – Ysgolion a gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol

Rydyn ni'n gorfodi canllawiau'r Llywodraeth o ran bod rhaid i chi Aros Gartref:

  • Dim ond mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith (dim ond os na allwch weithio gartref).

Gall unrhyw un ledaenu'r firws – Mae'r cyngor gwyddonol ar sut i gyfyngu ymhellach ar ledaeniad COVID-19 yn glir. Rhaid i bawb, cyn belled ag sy'n bosibl, leihau cysylltiadau cymdeithasol a sicrhau bod unrhyw un sy'n arbennig o agored i niwed o'r feirws yn gallu cadw pellter cymdeithasol llym.

Canllawiau ar aros gartref a chadw draw oddi wrth bobl eraill – www.llyw.cymru/canllawiau-ar-aros-gartref-chadw-draw-oddi-wrth-bobl-eraill

Mae'r ysgolion, lleoliadau gofal plant a lleoliadau chwarae ar agor i'r plant sy'n gorfod bod yn bresennol yn unig. Yng Nghaerffili, mae dilyn y cyngor hwn o bwys mawr i ni, ac rydyn ni'n blaenoriaethu ceisiadau am le mewn ysgolion hyb a hybiau gofal plant yn achos plant y mae pob oedolyn yng nghartref y teulu yn hanfodol wrth ymateb i COVID-19 a rhaid iddyn nhw fod yn y gweithle, sy'n golygu nid oes modd gofalu am y plant yn ddiogel gartref. Dylai pob plentyn gael gofal diogel gartref, os yw ar gael – ni ddylech chi wneud cais am le gofal plant oni bai nad oes dewis diogel arall.

Bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth eich bod yn un o weithwyr allweddol (hanfodol) y coronafeirws fel y'i diffinnir gan y Llywodraeth: https://llyw.cymru/gweithwyr-allweddol-hanfodol-y-coronafeirws.

Ar hyn o bryd, mae lleoedd yn yr ysgolion hyb ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5.30pm, mewn gwahanol safleoedd ledled y Fwrdeistref Sirol ar gyfer plant 5–14 oed:

  • Ysgol Gyfun Bedwas – LLAWN
  • Ysgol Gynradd Coed Duon – LLAWN
  • Ysgol Idris Davies
  • Ysgol Lewis Pengam
  • Ysgol Gynradd Rhiw Syr Dafydd
  • Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga – LLAWN
  • Ysgol Gynradd Sant Iago
  • Ysgol Gyfun Cwm Rhymni – Gelli-haf

*Noder: Mae pob safle ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd

Mae darparwyr Gofal Plant Cofrestredig hefyd yn gweithio gyda ni i ddarparu lleoedd gofal plant â chymorth ar gyfer cartrefi â gweithwyr hanfodol cymwys. Mae darparwyr gofal plant ar gael ar draws y Fwrdeistref Sirol gyda gwahanol oriau agor, a byddan nhw'n gallu diwallu anghenion plant bach (0–4 oed), yn ogystal â rhai brodyr a chwiorydd hŷn.

Rydyn ni'n ymdrechu i brosesu'r ceisiadau ac anfon cadarnhad cyn gynted â phosibl, ond caniatewch hyd at 5 diwrnod gwaith. Peidiwch â galw heibio i'r hybiau/lleoliadau gofal plant heb gadarnhad – bydd angen i ni sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu rheoli'n ddiogel.