Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif - Y Weledigaeth ar gyfer Caerffili

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cychwyn ar daith gyffrous ond heriol o wella a newid.

Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif

Mae rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru 2014-2019 wedi arwain at fuddsoddi £56.5 miliwn mewn addysg yn y fwrdeistref sirol. Mae hyn wedi cael ei ariannu 50% gan Lywodraeth Cymru a 50% gan yr Awdurdod. Nodwyd 5 prosiect fel rhan o’r rhaglen.

Yn ddiweddar cyflwynodd yr Awdurdod ei gais i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain ganrif, a fydd yn rhedeg am 7 blynedd o 2019 ymlaen, ac a fydd yn canolbwyntio ar wella cyflwr adeiladau ysgolion a sicrhau’r defnydd cymunedol mwyaf posibl.

Beth yw buddion Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif?

Gwella cyfleoedd addysg i bawb

Canlyniadau

 • Anelu at leihau effaith tlodi yn y blynyddoedd cynnar.
 • Codi safonau cyrhaeddiad.
 • Lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad ar gyfer cymwysterau galwedigaethol ac analwedigaethol fel ei gilydd er mwyn darparu cyfle cyfartal.
 • Helpu’r rheiny na allant ddilyn llwybr cyrhaeddiad traddodiadol.
 • Cefnogi dysgu sy’n hwyluso cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc ac oedolion gan gynnwys canolbwyntio ar ‘sgiliau’r dyfodol’.
 • Gwella ‘Sgiliau Digidol’ i bobl o bob oed.
 • Gwella’r amgylchedd dysgu.
 • Diogelu pob plentyn a pherson ifanc er mwyn creu hinsawdd ar gyfer dysgu, yn arbennig i’r rheiny sy’n fwyaf agored i niwed.

Gwella’r amgylchedd Dysgu

 • Cytuno ar y rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain ganrif y bwriedir iddi redeg o 2019 ymlaen.
 • Sicrhau bod gweithdrefnau cadarn ar waith i sicrhau y cyflwynir Achosion Busnes yn brydlon i Lywodraeth Cymru.
 • Sicrhau y bodlonir holl ofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion wrth gyflawni’r rhaglen.
 • Rheoli’n effeithiol y gwaith o gaffael a chynllunio prosiectau er mwyn sicrhau gwerth am arian a’r defnydd gorau o adnoddau.
 • Rheoli ein hadnoddau Cyfalaf yn effeithiol er mwyn sicrhau y’u targedir ar y meysydd lle mae’r angen mwyaf.
 • Sicrhau bod yr ysgolion iawn yn y lleoedd iawn i ateb y galw heddiw ac yn y dyfodol.

Byddwn yn parhau i godi safonau ysgolion a gwella safon yr amgylchedd dysgu i greu Ysgolion yr 21ain Ganrif addas at y diben a rhoi'r cychwyn gorau posibl i bob plentyn yng Caerffili.

Cysylltwch â ni