Gwybodaeth am Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Mae’r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a Chynghorau Lleol yng Nghymru. Mae’n rhaglen buddsoddi cyfalaf sylweddol, hir dymor a strategol a’r nod yw creu cenhedlaeth o ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghymru.


New-Logo-Combined.png

Prif flaenoriaethau'r rhaglen fuddsoddi yw:

 • Paru'r lleoedd sydd ar gael â'r galw am leoedd
 • Buddsoddi mewn ysgolion newydd ac adnewyddu ysgolion presennol
 • Ateb y galw am addysg Gymraeg a Saesneg
 • Sefydlu ysgolion cynradd 3 - 11 oed
 • Sefydlu darpariaeth feithrin ar safleoedd ysgolion cynradd
 • Gwella cyfleusterau TGCh

Canlyniad y datblygiadau hyn fydd gwella amgylcheddau dysgu ac addysgu.

Bydd buddion eraill yn cynnwys:-

 • Gostyngiad yn nifer y lleoedd gwarged mewn ysgolion Cynradd
 • Gostyngiad yn nifer y lleoedd gwarged mewn ysgolion Uwchradd
 • Lleihau costau rhedeg blynyddol e.e. gwres, golau a chynnal a chadw adeiladau
 • Rheoli asedau yn fwy effeithiol gan gynnwys gwella ffactorau amodau, rhwymedigaethau cynnal a chadw 25 o flynyddoedd is a rhyddhau safleoedd gwarged
 • Gwella effeithlonrwydd ynni
 • Diwallu’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg
 • Moderneiddio’r isadeiledd TGCh
 • Datblygu cyfleusterau a rennir a rhai cyd-leoliad e.e. ystafelloedd cymunedol, canolfannau plant integredig ar gyfer cyn-ysgol
 • Cydymffurfedd uwch o ran digonolrwydd ac addasrwydd

Cysylltwch â ni