Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor ynghylch cynllunio, rheoli adeiladu, gorfodi a phridiannau tir

Canllawiau ar gyfer ceisiadau cynllunio a materion gorfodi

Oherwydd cau Tŷ Tredomen i aelodau'r cyhoedd, rydyn ni'n newid y ffordd rydyn ni'n prosesu ceisiadau cynllunio.

Cyngor cyn gwneud cais cynllunio

Mae gwasanaeth swyddog ar ddyletswydd yr Awdurdod wedi'i atal am gyfnod amhenodol. Bydd yr Awdurdod yn parhau i ddarparu gwasanaeth statudol o ran cyngor cyn gwneud cais cynllunio, fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd oedi wrth ymateb ac ni fydd unrhyw ymgynghori ag ymgyngoreion mewnol nac allanol.

Ceisiadau newydd

Cyflwynwch bob cais cynllunio drwy'r Porth Cynllunio – www.planningportal.co.uk/wales_cy – a thalu eich ffi i Gyngor Caerffili ar-lein drwy: https://ip.e-paycapita.com/AIP/itemSelectionPage.do?link=showItemSelectionPage&siteId=674&languageCode=CY&source=AIP 

Ceisiadau annilys

Sicrhewch fod ffurflenni cais wedi'u llenwi a'u llofnodi yn gywir, bod yr holl gynlluniau angenrheidiol yn gywir, a bod gwybodaeth ategol yn cael ei chyflwyno. Bydd eich cydweithrediad a'ch diwydrwydd yn hyn o beth yn lleihau'r pwysau ar adnoddau staff swyddfa cyfyngedig. Ni fydd ceisiadau annilys yn cael eu prosesu, a byddan nhw'n peri oedi.

Ceisiadau cyfredol

Bydd yr Awdurdod yn parhau i brosesu ceisiadau cyfredol er y bydd tarfu ar y gwasanaeth. Mae modd cysylltu â swyddogion achos dros y ffôn neu drwy e-bost, fodd bynnag, bydd ceisiadau'n cael eu penderfynu yn ôl eu rhinweddau eu hunain fel y'u cyflwynir gyda thrafodaeth gyfyngedig. Bydd cytundeb prydlon i unrhyw geisiadau am estyniad amser yn helpu'r swyddogion i reoli'r llwyth achosion yn ystod y cyfnod hwn o darfu. 

Mae'r Pwyllgor Cynllunio wedi'i atal ar hyn o bryd, a bydd diweddariad ar drefniadau penderfynu amgen yn cael ei ddarparu pan fydd yr wybodaeth hon ar gael.

Gorfodi

Cyflwynwch bob cwyn yn ymwneud â materion gorfodi ar-lein – www.caerphilly.gov.uk/Services/Planning-and-building-control/Planning-enforcement?lang=cy-gb 

Canllawiau ar gyfer Rheoli Adeiladu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i ddarparu Gwasanaeth Rheoli Adeiladu ar eich cyfer chi yn ystod y cyfnod anodd a chyfnewidiol hwn a thra bod y diwydiant adeiladu yn dal i weithio.

Gallwch barhau i gysylltu â swyddogion ar y rhifau canlynol:

  • Jason Lear 01443 866776
  • Hannah Woosnam 01443 866775
  • Gerald Collins 01443 866778
  • Chris McGoldrick 01443 866774
  • George Davis 01443 866779

Gallwch hefyd anfon e-bost atom ni – RheoliAdeiladu@caerffili.gov.uk 

Ceisiadau newydd

Cyflwynwch bob cais newydd am Reoli Adeiladu ar ffurf electronig drwy'r Porth Cynllunio neu drwy e-bost. Fel arall, rydyn ni'n hapus i gael ceisiadau dros y ffôn.

Mae modd talu'r ffioedd naill ai drwy BACS neu CHAPS i'r cyfrif canlynol:

Banc: Barclays Bank Plc

Cod didoli: 20-10-42

Rhif y cyfrif: 93455750

Rhaid i daliadau o'r fath gynnwys y cyfeiriad y mae'r gwaith yn berthnasol iddo fel cyfeirnod neu gyfeirnod Porth Cynllunio fel dynodwr. Rhaid i bawb sy'n talu drwy drosglwyddiad electronig o'r banc hefyd anfon e-bost i RheoliAdeiladu@caerffili.gov.uk er mwyn rhoi gwybod i ni pryd y mae'r taliad yn cael ei brosesu.

Ceisiadau cyfredol

Bydd yr Awdurdod yn parhau i brosesu ceisiadau cyfredol, ond mae'n bosibl y bydd tarfu ar y gwasanaeth. 

Arolygu safleoedd

Mae'r gwaith arolygu safleoedd yn cael ei adolygu bob dydd yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth. Byddwn ni'n parhau i ymweld â safleoedd ar ôl cadarnhau ei bod yn ddiogel gwneud hynny. Fel arall, rydyn ni'n debygol o argymell gohirio'r arolygiad neu, os yw'n briodol, asesu'r gwaith drwy ryw ddull arall.

Strwythurau peryglus

Cysylltwch â ni dros y ffôn neu drwy e-bost i roi gwybod i ni am strwythurau peryglus posibl, a byddwn ni'n ymdrechu i ddelio â nhw yn y modd arferol.

Coronafeirws (COVID-19) – Trefniadau chwilio personol

Mae adeiladau'r Cyngor bellach wedi cau ac ar hyn o bryd nid oes mynediad i'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol. Felly, gofynnir i Asiantau Chwilio Personol gysylltu ag adrannau unigol yn y Cyngor i gael gwybodaeth a gedwir o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 – dyma eu manylion:

Ymholiadau o ran LLC1

Yn achos ymholiadau eraill o ran CON29 a CON29O, gweler y daenlen.

Gallwch hefyd anfon cais am Chwiliad Pridiannau Tir swyddogol – gweler ‘Gwneud cais am chwiliad’ isod. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn taliad drwy siec na dros y ffôn – yr unig ddull talu sydd ar gael ar hyn o bryd yw trwy BACS. Os ydych chi am wneud cais am chwiliad a thalu drwy BACS, anfonwch e-bost i PridiannauTir@caerffili.gov.uk er mwyn cael cadarnhad o'r ffi sy'n ofynnol a'r manylion BACS.