Gweithio i ni

Gweithio hyblyg 

Yr wythnos waith safonol ar gyfer y rhan fwyaf o staff yw 37 awr ond mae cynllun oriau gweithio hyblyg ar waith mewn rhannau o'r cyngor.

Rydym yn cydnabod bod oriau gweithio hyblyg o fudd i'r cyngor ei hun ac i'w gyflogeion a'i fod yn ddull allweddol o helpu cyflogeion i sicrhau gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Mae'r cyngor hefyd yn cynnig cynllun rhannu swyddi ac ystod lawn o hawliadau i deuluoedd fel absenoldeb mamolaeth a thadolaeth, absenoldeb mabwysiadu ac absenoldeb gofalwyr. Gall cyflogeion gyflwyno ceisiadau i weithio'n hyblyg er mwyn delio â chyfrifoldebau gofalu y tu allan i'r gwaith.

Gwyliau blynyddol

Rydym yn cynnig hawliadau gwyliau blynyddol hael i'n cyflogeion yn ogystal â'r naw niwrnod o wyliau banc statudol y flwyddyn. Cyfrifir eich lwfans gwyliau blynyddol yn unol â chyfnod gwasanaeth.

Mae'r rhan fwyaf o staff yn cael cyfnod gwyliau blynyddol sylfaenol o 24 diwrnod y flwyddyn (pro rata ar gyfer staff rhan amser). Mae hyn yn codi i 28 diwrnod y flwyddyn ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth parhaus. Gall hyn amrywio rhywfaint ar gyfer gwahanol grwpiau, fel athrawon.

Ymrwymiad i ddysgu a datblygu staff

Mae Caerffili yn ymrwymedig i sicrhau fod gan gyflogeion y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad cywir i ymgymryd â'u rolau a'u bod yn datblygu i wireddu eu potensial.

Mae pob cyflogai newydd yn ymgymryd â rhaglen sefydlu yn ystod y chwe mis cyntaf ar ôl dechrau swydd.

Mae Rhaglen Dysgu a Datblygu Gorfforaethol fewnol ar gael i bob cyflogai ac mae'n cynnig dewis eang o gyrsiau.

Mae Adolygiad Datblygu Perfformiad blynyddol yn gyfle i drafod eich swydd yn fanwl gyda'ch rheolwr a nodi sut y gellir diwallu eich anghenion dysgu a datblygu.

Tâl salwch

Mae gan y cyngor gynllun absenoldeb oherwydd salwch ac mae'n talu tâl salwch galwedigaethol yn ogystal â thâl salwch statudol.

At hynny, mae gan y cyngor dîm Iechyd Galwedigaethol sy'n cynnwys gwasanaeth ffisiotherapi a mynediad at 'Gofal yn Gyntaf' ar gyfer cymorth cwnsela.

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

Mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn cynnig pensiwn cyflog terfynol cyfrannol. Mae'r cyngor yn cyfrannu at y cynllun hwn er mwyn darparu pensiwn â buddion wedi'u ddiffinio, lwfans ymddeol ar ffurf cyfandaliad, yswiriant marw yn y swydd, pensiwn priod a darpariaethau ymddeol oherwydd salwch.

Talebau gofal plant

Os ydych yn talu am ofal plant yna mae'r cyngor yn cynnig cynllun aberthu cyflog sy'n galluogi cyflogeion i gymryd rhan o'u cyflog fel talebau y gellir eu defnyddio i dalu am ofal plant. Mae'r talebau yn rhydd o dreth ac YG hyd at £55 yr wythnos gan olygu arbediad o rhwng 9.4% a 11% y flwyddyn i gyflogai sy'n talu treth ac YG.

Cyflog byw

Mae'r Cyflog byw yn gyfradd fesul awr a bennir yn annibynnol ac a ddiweddarir yn flynyddol, £8.45 yr awr yw'r gyfradd ar hyn o bryd, ac a gyfrifir yn unol â chost byw sylfaenol yn y DU.  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi penderfynu talu'r Cyflog Byw ar sail wirfoddol gan ei fod yn credu ei fod er budd y Cyngor, yr unigolyn a'r gymdeithas.

Cydbwysedd bywyd a gwaith - polisïau allweddol

 • Gweithio Gartref 
 • Cynllun Seibiant Gyrfa
 • Cynllun Absenoldeb Mabwysiadu
 • Polisi Absenoldeb Gofalwyr
 • Cynllun Oriau Gweithio Hyblyg
 • Cynllun Gweithio Hyblyg
 • Cynllun Rhannu Swyddi (Bydd modd rhannu pob swydd oni nodir fel arall)
 • Cynllun Cyfnod o Absenoldeb
 • Absenoldeb Rhiant a Rennir
 • Polisi Mamolaeth
 • Cynllun Absenoldeb Rhieni
 • Cynllun Absenoldeb Tadolaeth
 • Trefniadau gweithio – gweithio rhan amser, cyfnewid sifftiau/diwrnodau, gweithio yn ystod y tymor yn unig

Mae buddiannau eraill yn cynnwys: -

 • Aelodaeth campfa am bris gostyngol ymhob canolfan hamdden
 • Cyfraniad at brofion llygaid rheolaidd a chost sbectolau o ganlyniad i ddefnyddio DSE.
 • Cynllun Beiciau Aberthu Cyflog
 • Cynllun rhannu ceir
 • Mae gan y cyngor bolisi dim smygu
 • Cynllun Ceir Aberthu Cyflog
 • Beiciau i'w benthyg – llogi AM DDIM yn ystod amser cinio

Rhoddir gwybodaeth bellach am yr holl fuddiannau wrth benodi.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Disability Confidence Logo

Cysylltwch â ni