Covid-19 – Canolfannau Ailgylchu

Bydd pob un o'r chwe Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn dechrau ailagor i'r cyhoedd o ddydd Mawrth 26 Mai yn dilyn cyfyngiadau yn cael eu codi gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y Canolfannau Ailgylchu canlynol yn gweithredu yn ystod oriau agor arferol yr haf (9am–5.30pm):

 • Safle Trehir (Llanbradach) ar gau bob dydd Iau
 • Safle Penmaen ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener
 • Safle'r Lleuad Lawn (Crosskeys) ar gau bob dydd Sul
 • Safle Rhymni ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener
 • Safle Penallta ar gau bob dydd Mercher a dydd Sul
 • Safle Aberbargod ar gau bob dydd Iau a dydd LlunBydd nifer o gyfyngiadau ar waith i sicrhau diogelwch y staff a'r cyhoedd bob amser, wedi'u crynhoi fel a ganlyn:

 • Rheoli traffig – Rydyn ni'n rhagweld y bydd nifer fawr o drigolion eisiau defnyddio'r cyfleusterau cyn gynted ag y byddant yn ailagor. Os bydd ciwiau'n rhy hir, efallai y cewch eich troi i ffwrdd a gofynnir ichi ddychwelyd ar adeg neu ddiwrnod arall. 

 • Prawf preswylio – Gofynnir i yrwyr ddarparu'r dogfennau adnabod arferol fel prawf preswylio yn y Fwrdeistref Sirol. Dylai'r rhain gael eu dangos yn ffenestr gaeedig ochr y gyrrwr i'w harchwilio gan staff y tu allan i'r cerbyd. 

 • Ceir yn unig – Bydd mynediad ar gyfer ceir yn unig yn ystod y cyfnod dros dro hwn. Ni chaniateir unrhyw faniau na threlars ac ni fyddwn yn gweithredu'r system drwyddedau ar gyfer faniau a threlars yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn. Bydd y rhain yn cael eu hailgyflwyno pan fydd amodau gweithredu yn dychwelyd i normal.

 • Cadw pellter cymdeithasol – Bydd angen rhagofalon ac arferion ychwanegol i sicrhau bod cadw pellter cymdeithasol priodol yn cael ei wneud bob amser, fel cyfyngu ar nifer y cerbydau ar y rampiau.  

 • Cyfyngu ar niferoedd – Yn ddelfrydol, dim ond gyrrwr y cerbyd ddylai fod yn y car wrth ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu. Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws neu sy'n byw gyda rhywun sy'n hunanynysu ymweld â'r cyfleusterau hyn.   

 • Allwch chi ei godi? – Ni fyddwn yn gallu eich helpu i ddadlwytho deunyddiau, felly dylech ddod â'r hyn y gallwch ei godi a'i gario yn ddiogel yn unig. Os oes gennych eitemau mawr i'w gwaredu o'ch cartref, trefnwch gasgliad eitemau swmpus 

 • Parchwch ein staff – Rydym yn rhagweld galw mawr am y gwasanaeth hwn, ond ni allwn weithredu yn yr un modd ag y byddem fel arfer. Mae'r cyfyngiadau a'r mesurau ychwanegol yno i ddiogelu pawb ac ni fyddwn yn goddef unrhyw gamdriniaeth.  

 • Visit our FAQs page for further details.