Awgrymiadau ar leihau gwastraff

Y ffordd orau o ddelio â gwastraff yw drwy ei osgoi yn y lle cyntaf (Arbed neu Atal). Ar ôl hynny, dylem Ailddefnyddio, Ailgylchu ac Arbed gwerth mewn perthynas â’n gwastraff lle bynnag y bo’n bosibl.

Dylid osgoi anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi lle bynnag y bo’n bosibl.

Arbed

Ystyr arbed yw lleihau faint o bethau rydych chi’n eu defnyddio yn y lle cyntaf fel bod gennych lai i’w daflu i ffwrdd. 

Dyma rai syniadau:

 • Peidiwch â phrynu pethau nad oes wir eu hangen arnoch.
 • Dewiswch bethau o ansawdd a fydd yn para.
 • Defnyddiwch fatris y gallwch eu defnyddio dro ar ôl tro.
 • Peidiwch â thaflu pethau os byddant yn torri. Ceisiwch eu trwsio.
 • Prynwch fwyd sydd heb lawer o ddeunydd pecynnu. Er enghraifft, prynwch ffrwythau a llysiau sydd ddim mewn bagiau.
 • Peidiwch â defnyddio pethau y byddwch yn eu taflu ar ôl eu defnyddio
 • Defnyddiwch eich bagiau siopa eich hun wrth siopa. Bydd hyn yn lleihau nifer y bagiau plastig rydych yn eu gwastraffu ac yn arbed 5c i chi am bob bag wrth y til!

Ail-ddefnyddio

Os na allwch arbed, ceisiwch ail-ddefnyddio. Mae modd ail-ddefnyddio llawer o bethau, ac os na allwch wneud hynny’ch hunain, beth am eu rhoi i rywun a all eu hail-ddefnyddio?

Dyma rai pethau y gallwch eu gwneud:

 • Prynwch eitemau ail-law o siop elusen, sêl cist car neu ffair sborion. Yn ogystal â helpu’r amgylchedd, byddwch yn arbed llawer o arian.
 • Ailddefnyddiwch botiau iogwrt neu hanner gwaelod poteli plastig fel potiau planhigion.
 • Gellir ailddefnyddio bagiau plastig sawl gwaith fel bagiau siopa, a gellir eu defnyddio hefyd fel bagiau bin.
 • Rhowch eitemau nad ydych eu heisiau i’ch ffrindiau a’ch perthnasau a hoffai eu cael neu eu gwerthu i rywun a all eu gwerthu i rywun a all wneud defnydd ohonynt.
 • Prynwch laeth mewn poteli gwydr gan y dyn llaeth. Gellir rhoi’r poteli hyn yn ôl iddo i’w hailddefnyddio. Mae hyn yn lleihau nifer y cynwysyddion llaeth plastig neu gardfwrdd a fyddai'n cael eu taflu i ffwrdd fel arall.

Ailgylchu

Ystyr ailgylchu yw defnyddio pethau sydd wedi’u defnyddio i wneud pethau newydd. Os na allwch arbed neu ail-ddefnyddio, ailgylchwch.

Dyma rai pethau y gallwch eu gwneud:

 • Sicrhewch eich bod yn defnyddio ein gwasanaeth ailgylchu wythnosol.  Rydym yn casglu gwastraff bwyd, gwastraff gardd, papur, cardfwrdd, gwydr, cynwysyddion/poteli plastig a chaniau.
 • Ewch â hen ddillad, teganau, llyfrau, cryno-ddisgiau neu fideos i siop elusen, sêl cist car neu ffair sborion. Fel hyn gall rhywun arall eu defnyddio.
 • Gwnewch neu prynwch fin compost neu abwydfa. Defnyddiwch y rhain i gompostio gwastraff cegin sydd heb ei goginio a gwastraff yr ardd. Gallwch ddefnyddio’r compost i dyfu bwyd newydd neu flodau.
 • Prynwch bethau sydd wedi’u hailgylchu. Dim ond drwy brynu pethau sydd wedi’u gwneud o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu y gallwn ddangos bod ailgylchu’n werth chweil.

Felly cofiwch Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu. Po fwyaf yr Arbedwch yn y lle cyntaf, y lleiaf o wastraff y bydd angen i chi ddelio ag ef. Ailddefnyddio yw’r dewis gorau ond un, oherwydd ni fydd angen i chi brynu cymaint o bethau newydd. Ar ôl i chi arbed ac ailddefnyddio cymaint â phosibl, dylech Ailgylchu.

Y peth olaf y dylech ei wneud yw rhoi rhywbeth yn y bin!

Cysylltwch â ni