Casglu gwastraff swmpus 

Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Cyn i chi ofyn i ni gasglu unrhyw eitemau nad ydych eu heisiau ystyriwch y canlynol:

 • Os yw eitem mewn cyflwr da ac y gall gael ei hailddefnyddio, bydd y Fenter Dodrefn Gymunedol yn casglu dodrefn ac eitemau trydanol am ddim. Byddant hefyd yn casglu oergelloedd/rhewgelloedd am £16. I drefnu casgliad ffoniwch 01685 846830.

 • Gallech fynd â’r eitem i’r ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref agosaf. Ar gyfer gwastraff y cartref yn unig mae hwn. Os oes angen i chi ddefnyddio fan i gludo eitem(au) i’r safle, bydd ffi yn cael ei chodi dan y Cynllun Trwydded Faniau newydd.

 • Bydd nifer o gwmnïau yn aml yn mynd â’ch hen eitemau i ffwrdd wrth ddosbarthu’r rhai newydd. Yn aml maen nhw’n gwneud hyn am ddim, neu am ffi fechan, a dylech ei drefnu â’r cyflenwr.

Gwasanaeth casglu'r cyngor

Taliadau 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020

Eitemau (Mae enghreifftiau’n cynnwys drysau, celfi’r ystafell wely, byrddau/cadeiriau)

Pris (2019/20)

1, 2 neu 3 eitem

£16

4 eitem

£21

5 eitem

£26

6 eitem (uchafswm)

£31

Rydym hefyd yn casglu eitemau eraill, ond mae’r ffioedd canlynol yn cael eu codi am gerbydau, cludiant, casglu a gwaredu. Mae’r gost ar gyfer y canlynol yn unigol felly ffoniwch am bris.

 • Sied Gardd (hyd at 6’x8’, wedi’i ddatgymalu)
 • Piano (wedi’i ddatgymalu)
 • Piano (wedi’i ddatgymalu)
 • Rheiddiadur
 • Gwresogydd thermol (gyda briciau)
 • Gwresogydd thermol (heb friciau)
 • Systemau Gwres Canolog 
 • Pren
 • Landeri
 • Gwastraff gardd swmpus

Trefnu casgliad

I drefnu casgliad, ffoniwch yr adran Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff.

Gallwch dalu dros y ffôn drwy gerbyd debyd neu gredyd neu gydag arian parod yn unrhyw un o’n swyddfeydd sy’n derbyn arian parod.

Byddwn fel arfer yn casglu eitemau o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl cael taliad a byddwch yn cael gwybod y dyddiad a’r amser casglu.

Cofiwch:

 • Un eitem yw rhywbeth fel bwrdd, cadair, cwpwrdd ac ati.
 • Ni fyddwn yn dod i’ch cartref; rhaid i chi adael yr eitemau y tu allan. Wrth ofyn am y casgliad, cewch wybod y lle mwyaf addas i adael yr eitem(au) yn dibynnu ar y math o eiddo sydd gennych.
 • Mi fyddwn ond yn casglu eitemau a gofnodwyd pan wnaed y cais. Caiff eitemau ychwanegol eu gadael yn yr eiddo.
 • Os yw eitemau yn wlyb ac yn mynd yn rhy drwm (er enghraifft, carped gwlyb ac is-garped) efallai ni fyddant yn cael eu casglu er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch staff.
 • Os na chaiff eich eitem(au) eu casglu am unrhyw reswm (fel tywydd garw, cerbydau'n torri lawr ac ati) byddwn yn ceisio cysylltu â chi. Gwneir pob ymdrech i'w chasglu'r diwrnod gwaith nesaf.
 • Gall ad-daliadau ar gyfer canslad ond gael ei brosesu os byddwch yn gwneud hynny mwy na dau ddiwrnod gwaith cyn y casgliad a drefnwyd.
 • Ni allwn roi gostyngiad.
 • Byddwn ond yn casglu eitemau rydych wedi talu amdanynt. Gallwch ychwanegu eitemau ychwanegol ond bydd angen i chi roi gwybod i ni o leiaf 2 ddiwrnod gwaith cyn casglu

Gwastraff gardd swmpus

Gall holl wastraff yr ardd gael ei ailgylchu AM DDIM yn ein holl ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu ar gyfer gwastraff gardd swmpus fel coed a changhennau. Cysylltwch â Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff  am bris ar gyfer y gwasanaeth hwn. Ewch i’r adran gwastraff swmpus am fanylion.