Tai

Er diogelwch pawb, ac er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol, mae holl swyddfeydd tai y Cyngor wedi cau dros dro.

Gall tenantiaid y Cyngor sydd angen rhoi gwybod am waith atgyweirio brys gysylltu â'r Tîm Atgyweirio Canolog yn ystod oriau swyddfa arferol drwy ffonio 01443 864886.

Gellir rhoi gwybod am waith atgyweirio brys y tu allan i oriau swyddfa drwy ffonio 01443 875500.

I dalu rhent ac ati, tra bydd y swyddfeydd ar gau, ewch i: www.caerphilly.gov.uk/Services/Health-and-wellbeing/Coronavirus/Council-services-during-Coronavirus/Main-council-offices?lang=cy-gb 

Gall tenantiaid sy'n wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i'r achosion o coronafeirws gael cyngor drwy ffonio ein llinell gymorth materion ariannol ar 01443 866534.

Mae cymorth ar gyfer ein tenantiaid hŷn a mwyaf agored i niwed yn parhau i gael ei ddarparu drwy'r Llinell Ofal. Mae staff Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithredu'r system hon, ac maen nhw'n gallu cyfeirio galwadau perthnasol at Swyddogion Tai sy'n gweithio o bell ar hyn o bryd.

Gwasanaeth Gweithrediadau Atgyweirio Tai

Mae ein gwasanaeth atgyweirio ar gyfer tenantiaid y Cyngor bellach yn blaenoriaethu atgyweiriadau brys, gyda gwaith llai brys yn cael ei ohirio i ganiatáu i staff gefnogi meysydd gwaith hanfodol eraill.

Os oes angen gwaith yn eich cartref, bydd aelod o staff yn cysylltu â chi ymlaen llaw ac yn gofyn rhai cwestiynau ynglŷn â’ch iechyd. Mae’r wybodaeth hon yn bwysig i’n helpu i ddiogelu pawb.

Cefnogi pobl

Mae ein Tîm Cefnogi Pobl yn gweithio o bell i sicrhau eich bod yn dal i allu cael cymorth. Cysylltwch â ni os oes angen help neu gyngor arnoch gydag unrhyw un o'r canlynol:

  • Sefydlu a chynnal cartref
  • Atal troi allan/ôl-ddyledion rhent/treth ystafell wely/ôl-ddyledion treth y cyngor/dirwyon trwydded deledu
  • Cael addysg/gwirfoddoli/hyfforddiant/cyflogaeth
  • Hawlio budd-daliadau/cynyddu incwm/apeliadau budd-daliadau/ceisiadau am grantiau
  • Cyllidebu/rheoli arian/rheoli dyledion
  • Atal digartrefedd