Coronafeirws – Gwybodaeth yn ymwneud â Threth y Cyngor

Rydyn ni'n deall bod rhai o'n cwsmeriaid, o bosibl, yn wynebu anawsterau ariannol o ganlyniad i coronafeirws, felly, cofiwch ein bod ni yma i helpu.

Mae'n bwysig cofio bod eich Treth y Cyngor yn talu am ein gwasanaethau hanfodol, sy'n cael eu darparu ar gyfer holl drigolion y Fwrdeistref Sirol.  

Os nad yw'ch amgylchiadau wedi newid oherwydd effaith coronafeirws, mae'n arbennig o bwysig eich bod chi'n parhau i dalu'ch Treth y Cyngor fel sydd ar eich bil. 

Fodd bynnag, os ydych chi'n cael trafferth talu'ch Treth y Cyngor oherwydd effaith coronafeirws, mae'r cymorth canlynol ar gael:

  • Sicrhewch eich bod chi wedi hawlio'r holl fudd-daliadau a chymorth y mae gennych chi'r hawl i'w cael. Yn achos teuluoedd o oedran gweithio, gallai hyn fod ar ffurf Credyd Cynhwysol, Lwfans Cymorth i Weithwyr neu Dâl Salwch Statudol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau budd-daliadau a grantiau.

  • Gostyngiad Treth y Cyngor, sef gostyngiad prawf modd i bobl o bob oed. Mae'n lleihau'r swm Treth y Cyngor y byddwch chi'n ei dalu. Mae maint y gostyngiad a gewch chi yn dibynnu ar eich incwm a maint eich aelwyd. Mae rhagor o wybodaeth, a sut i wneud cais, ar gael ar ein tudalennau Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor

  • Mae'n bosibl bod gennych chi'r hawl i gael gostyngiad neu eithriad. Er enghraifft, gallwch chi gael 25% oddi ar eich bil os dim ond 1 oedolyn 18 oed neu'n hŷn sy'n byw yn yr eiddo neu os yw rhywun sy'n byw yn yr eiddo yn cael ei ddiystyru (heb ei ystyried) at ddibenion Treth y Cyngor. I gael y manylion llawn, a sut i wneud cais, ewch i'r adran gostyngiadau ac eithriadau.

  • Bydd eithriadau a diystyriadau yn achos myfyrwyr yn parhau lle mae'ch cwrs wedi'i estyn – e-bostiwch gopi o'ch tystysgrif myfyriwr wedi'i diweddaru, wedi'i chyhoeddi gan eich man addysg, i TrethyCyngor@caerffili.gov.uk.

  • Gallwch chi wneud cais am ohirio dechrau eich rhandaliadau misol. Byddai rhandaliadau fel arfer yn cael eu cymryd ar ffurf 10 rhandaliad misol rhwng mis Ebrill 2020 a mis Ionawr 2021. Gallwch chi ofyn am newid eich rhandaliadau fel eu bod nhw'n dechrau rhwng mis Mehefin 2020 a mis Mawrth 2021. Gallwch chi ofyn am hyn drwy lenwi ein ffurflen gais ar-lein isod.

Rydyn ni'n sylweddoli y gall fod rhai trigolion barhau i wynebu anawsterau o ran talu. Byddwn ni'n parhau i adolygu'r sefyllfa wrth iddi ddatblygu, a rhoi'r cyngor diweddaraf ar y wefan hon yn unol â hynny.

Sut mae talu

Os ydych chi'n talu yn bersonol fel arfer, nid yw'r cyfleuster hwn ar gael ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa coronafeirws. Mae sawl opsiwn ar gael i chi.  I gael y manylion llawn, ewch i'r adran Talu'ch bil Treth y Cyngor. Mae'r rhain yn cynnwys talu ar-lein ac ar ein llinell ffôn awtomataidd, sef 01443 863366.

Os gallwch chi dalu'ch bil Treth y Cyngor fel arfer, mae'n bwysig eich bod chi'n parhau i wneud hynny fel bod modd i ni barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a rhoi cymorth i'n trigolion mwyaf agored i niwed.

Cysylltu â'r Cyngor

Rwy'n siŵr eich bod chi'n sylweddoli ein bod ni'n delio â nifer eithriadol o alwadau yn ein canolfan gyswllt, ac mae llawer o'r galwadau hyn yn ymwneud ag ymholiadau Treth y Cyngor.

Felly, os yw'n bosibl, cysylltwch â ni ar-lein neu wneud cais ar-lein am wasanaethau. Mae ein tudalen gwasanaethau ar-lein yn darparu ystod o ffurflenni ar gyfer gwneud cais am wasanaethau a rhoi gwybod am broblemau. Mae'r ffurflenni hyn yn cofnodi'ch cais yn awtomatig, a byddan nhw'n rhyddhau staff y ganolfan alwadau i ddelio â galwadau mwy brys.

Os ydych chi eisoes wedi cysylltu â ni ynglŷn â'ch Treth y Cyngor, bydd hyn wedi'i gofnodi a byddwn ni'n cysylltu â chi maes o law. Unwaith eto, peidiwch â'n ffonio ni a gofyn am ddiweddariad – byddai gwneud hynny'n cynyddu unrhyw oedi wrth ymateb i'ch ymholiad/cais gwreiddiol.

Cysylltwch â ni