Rhowch eich barn i ni

Os ydych wedi cymryd rhan yn rhaglen Dechrau’n Deg fel rhiant neu sefydliad partner, byddem yn falch iawn o dderbyn eich sylwadau.

Beth yw’ch barn am y gwasanaeth? Oedd yna rywbeth yr oeddech yn hoffi’n benodol, neu a oedd yna rywbeth a allai fod yn well? Naill ffordd neu’r llall, byddem wrth ein bodd petaech yn cysylltu â ni. Cysylltwch â ni gyda’ch barn a’ch sylwadau.

Beth mae rhieni eraill wedi’i ddweud?

Dyma rai o’r sylwadau a gawsom.

 • Ers i fy mab gychwyn gyda Dechrau’n Deg mae wedi datblygu’n rhyfeddol. Mae e wedi dysgu cymaint. Mae wedi datblygu sgiliau deallusol, cymdeithasol, corfforol ac iaith. Mae fy mab wedi dysgu caneuon a gall gyfrif i 10 – rhywbeth a ddysgodd o fewn wythnosau.
 • Maen nhw’n gwneud pethau anhygoel gyda’r plant sy’n ymwneud â diwylliannau gwahanol. Mae fy mab wedi cymryd rhan mewn cymaint o bethau gyda’r ysgol a gallwn i ddim fod yn hapusach a dweud y gwir.
 • O fy rhan i fy hun, rwyf wedi dechrau gwneud ffrindiau gwych drwy’r gweithgareddau mae Jan wedi’u trefnu ar gyfer y rhieni. Rwy’n mynd i sesiwn cwnsela ar ddydd Llun, Rhwydwaith Rhieni ar ddydd Mawrth, cwrs hunan-fri ar ddydd Mercher (Genesis), Sgiliau Sylfaenol ar ddydd Iau (Genesis) ac ar ddydd Gwener byddwn yn gwneud cwrs gyda’n plant i wella ein sgiliau fel rhieni (Iaith a Chwarae). Mae gan raglen Dechrau’n Deg gymaint i’w gynnig i fi a fy mab ac rwyf mor hapus bod gan fy mab y cyfle i gael dechrau da i’w fywyd cynnar.
 • I fi, mae Dechrau’n Deg wedi bod yn gymorth mawr gyda C yn enwedig gyda’i lleferydd a’i chyfathrebu a bydd yn gymorth iddi gyda’i phatrwm newydd pan fydd hi’n dechrau yn yr ysgol.
 • Mae Dechrau’n Deg wedi rhoi mwy o amser i fi fy hun ac i ddod i ben â gwahanol dasgau yn y tŷ oherwydd fy mod yn gweithio’n llawn amser. Mae E hefyd wedi cael budd oherwydd doeddwn i ddim yn gallu ei gadael hi gyda neb arall o’r blaen ac nawr mae hi wedi setlo’n dda gyda staff Dechrau’n Deg.
 • Rwy’n teimlo bod Dechrau’n Deg wedi gwneud gwahaniaeth i mi ac i fy mhentref, mae’n rhoi cwpwl o oriau i chi’ch hun ac mae o fudd i’r plant ac yn eu dysgu i chwarae a rhannu a rhoi dechrau gwych iddyn nhw i fywyd ysgol.
 • Pan ddechreuais yn Dechrau’n Deg, roedd yn swil ac yn dawel iawn – hefyd, roedd ganddo broblemau lleferydd. Ers dechrau mynd i Ddechrau’n Deg mae wedi magu llawer o hyder ac mae ei leferydd wedi datblygu. Mae hyn yn golygu nad yw’n cael therapi iaith a lleferydd bellach. Mae’r staff yn anhygoel ac wedi rhoi’r hyder a’r gallu i fy mab symud ymlaen gyda’i ddysgu a gwneud ffrindiau. Fel rhiant sengl â dau o blant, rwy’n credu ei fod yn anodd treulio amser gyda phobl o fy oedran i. Gyda help J a’r staff rwyf wedi gallu gwneud y cyrsiau sy’n addysgiadol ac yn hwyl. Rwy’n hapusach yn gwneud rhywbeth drosof fi fy hun ac mae hefyd wedi rhoi llawer o ffrindiau i mi. Rwy’n diolch i J a’r tîm am gymryd yr amser i ofalu am y rhieni a’r plant a gwneud fy mywyd i a’m plentyn yn haws.

Plac gwerthuso Rhymni Uchaf oddi wrth rieni

 • is for future where it all starts
 • is for learning from within the heart
 • Y is for young the place where it begins
 • I is for inspiring from you all within 
 • is for never letting the children down 
 • G is for goals all smiles and no frowns
 • S is for special to each and everyone
 • T is for treasured what the children has begun
 • A is for always there full of support
 • R is for reliable without any thought 
 • T is for trust the most important and final thought
Cysylltwch â ni