Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mae Cynnig Gofal Plant newydd Llywodraeth Cymru bellach ar gael mewn ardaloedd peilot ychwanegol ar draws y fwrdeistref sirol a gallai ddod ag arbedion ariannol enfawr i rieni cymwys sy'n gweithio 16 awr neu fwy yr wythnos.

O'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3r oed, gallai plant fod â hawl i gael 20 awr o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth. Mae hyn yn ychwanegol i’r 10 awr a ddarperir eisoes gan y Cyfnod Sylfaen rhan-amser a hyd at 30 awr o ofal plant yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gallai rhieni dderbyn yr arian nes y cynigir lle addysg amser llawn iddynt, fel arfer y mis Medi ar ôl pedwerydd pen-blwydd eu plentyn, sy'n bosib arbed teuluoedd hyd at tua £4,725 y flwyddyn.

Pwy sy'n gymwys?

I fod yn gymwys i dderbyn gofal plant am ddim, rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd canlynol:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu’n 4 oed
  • Rydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol Caerffili 
  • Rydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy'n cyfateb i o leiaf 16 awr ar gyflog byw cenedlaethol neu gyflog isafswm cenedlaethol?
  • Rydych yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

Sut i wneud cais

I wneud cais, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a'i hanfon yn ôl atom. Yna, byddwn yn gwirio eich cymhwysedd ac yn ysgrifennu atoch i gadarnhau a ydych yn gymwys.

Am fwy o wybodaeth ar y broses o wneud cais am Gynnig Gofal Plant i Gymru, cliciwch ar y ddolen isod:

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth am y cynllun ac i gael gwybod pa ofal plant sydd ar gael, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili ar 01443 863232 neu e-bostiwch ggid@caerffili.gov.uk neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Privacy Notice

This privacy notice will explain how Caerphilly county borough council will use the information provided by applicants and information collected from other sources during the Government Funded Childcare Offer process.

Cysylltwch â ni