Paratoi am Brexit

Nid ydym yn gwybod yn union eto sut bydd Brexit ‘gyda chytundeb’ neu ‘heb gytundeb’ yn effeithio ar drigolion, busnesau, a'r gymuned ehangach, ond mae'r Cyngor wedi bod yn paratoi cynlluniau ar gyfer y senario ‘gwaethaf posibl’ i sicrhau bod gwasanaethau allweddol yn parhau i gael eu darparu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir ers canlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd y byddai Brexit anhrefnus, ‘heb gytundeb’, yn drychineb i Gymru. Credwn y gallai hyn arwain at amharu'n sylweddol ar rai agweddau ar fywyd pob dydd yn y fwrdeistref sirol. 

Ar hyn o bryd, nid oes rhaid i bobl gymryd unrhyw gamau yn eu bywyd pob dydd i baratoi ar gyfer ymadawiad ‘heb gytundeb’. Ond mae'n hanfodol bod pawb yn ymwybodol o'r effeithiau posibl ac yn cael yr wybodaeth gywir wrth i amgylchiadau newid.

Bydd y dudalen we hon yn cael ei diweddaru yn rheolaidd wrth i ni fwrw ymlaen â'r paratoadau, a byddwn yn rhannu gwybodaeth gan sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus. Byddwn hefyd yn defnyddio'r holl sianeli eraill sy'n eiddo i'r Cyngor er mwyn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf â'r gymuned. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://llyw.cymru/paratoi-cymru

Teithio dramor

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi cyngor i ddinasyddion y Deyrnas Unedig sy'n bwriadu teithio i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n rhoi gwybodaeth am basbortau, cynghorion teithio, mynd ag anifeiliaid anwes dramor a ffioedd crwydro ffonau symudol.

Cyngor i fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth yn ei gallu, gan weithio gyda busnesau a sefydliadau ledled y wlad i baratoi ar gyfer y senario gwaethaf hwn, ac amddiffyn swyddi a thwf cynaliadwy. https://llyw.cymru/paratoi-cymru-brexit/busnes-economi

Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd, â staff o'r Undeb Ewropeaidd neu'n recriwtio o'r Undeb Ewropeaidd, mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi'r cyngor canlynol: