News Centre

Gwelliannau Pwll-y-Pant ar fin dechrau

Postiwyd ar : 27 Med 2017

Gwelliannau Pwll-y-Pant ar fin dechrau
Gwelliannau Pwll-y-Pant ar fin dechrau
Mae’r rhaglen hir ddisgwyliedig o welliannau ar gylchfan prysur Pwll-y-Pant (‘Cedar Tree’) yng Nghaerffili i fod i ddechrau'r mis nesaf.
 
Bydd y gwelliannau'n cynyddu cynhwysiad yn y lleoliad strategol allweddol hwn, yn ogystal â lleihau tagfeydd a gwella dibynadwyedd amser teithio ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol.
 
Bydd y gwaith yn cychwyn ar y safle ar ddydd Llun 9fed Hydref a disgwylir y bydd yn parhau am gyfnod o 12 mis. Mae'r gweithfeydd gwella yn cael eu hariannu o ganlyniad i gyfraniadau datblygwyr a chyllid grant gan Lywodraeth Cymru.
 
Bydd y gwelliannau canlynol yn cael eu gwneud o ganlyniad i’r cynllun sy’n werth miliynau o bunnoedd:
 
•     Goleuadau traffig rhannol ar y gylchfan drwy'r amser
•     Ymgorffori croesfan i gerddwyr ar lôn yr A468/A469 tua'r dwyrain.
•     Llwybr troed newydd sy'n cysylltu'r bont bresennol i gerddwyr i'r droedffordd ar Heol Pontygwindy.
•     Ffordd hidlo ychwanegol ar yr A469 o Lanbradach ac estyniad i’r ffyrdd hidlo presennol.
•     Creu dull ffordd ddeuol ar y ffordd tua’r Dwyrain o’r A468/A469 ac allanfa ddeuol o’r gylchfan
•     Creu ffordd hidlo ychwanegol gydag estyniad ar ei hyd at ffyrdd hidlo sy’n bodoli’n barod ar Heol Pontygwindy.
•     Creu dull deuol i’r A468 Braich Bedwas a’r allanfa i’r gylchfan
 
Er mwyn bod yn barod am y gwaith hwn, mae’r contractwr a benodwyd gan y cyngor, Walters UK Ltd, wedi trefnu tri digwyddiad ‘Cyfarfod â’r Tîm’, lle bydd aelodau o’r cyhoedd yn cael y cyfle i drafod y gweithfeydd gwelliant gydag aelodau o dîm y prosiect.
 
Cynhelir y digwyddiadau hyn ar:
 
•     Dydd Mercher 4ydd Hydref – Neuadd Pentref Pwll-y-Pant – 1.30pm-5.30pm
•     Dydd Gwener 6ed Hydref – Canolfan Gymunedol Trecenydd – 1.00pm-4.00pm
•     Dydd Sadwrn 7fed Hydref – Llyfrgell Caerffili– 10.00am-2.00pm
 
Dywedodd y Cynghorydd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Isadeiledd, “Mae’n dda bydd y gwelliannau hir disgwyliedig hyn yn dechrau cyn bo hir. Er yn anochel bydd peth aflonyddwch tra bod y gwaith yn mynd yn ei flaen, bydd y canlyniad yn creu priffordd fwy effeithlon, sy’n helpu lleihau’r tagfeydd, gwella diogelwch a gwella dibynadwyedd y gwasanaethau bysiau”.
 
Mae gan y cyngor dudalen we ymroddedig ar gyfer gweithfeydd cylchfan Pwll-y-Pant, ac wrth i’r gweithfeydd barhau, gall preswylwyr a busnesau gael mynediad at ddiweddariadau ar gynnydd y cynllun. Y dudalen we yw www.caerffili.gov.uk/pwll-y-pant
 
Sylwch fod llefydd parcio i bobl anabl yn gyfyngedig ym mhob lleoliad digwyddiad 'Cyfarfod â'r Tîm'.  Os oes gennych unrhyw ofynion penodol megis mynediad, dolen glyw, angen cyfleusterau cyfieithu neu os ydych am ddefnyddio'r Gymraeg yn y digwyddiad, cysylltwch â peirianneg@caerffili.gov.uk neu ffoniwch 01443 866 511.
 


Ymholiadau'r Cyfryngau