News Centre

Arweinydd CBSC yn rhybuddio bod ‘amser caled i ddod’

Postiwyd ar : 21 Med 2017

Arweinydd CBSC yn rhybuddio bod ‘amser caled i ddod’
Cllr Dave Poole
Mae Arweinydd cyngor bwrdeistref sirol Caerffili wedi crybwyll y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau anodd dros y misoedd nesaf wrth i'r awdurdod gytuno ar ei gynigion cyllideb drafft ar gyfer 2018/19 - ac mae pethau'n annhebygol o fynd yn haws dros y blynyddoedd nesaf.
 
Amlinellodd y Cyng. Dave Poole ei bryderon cyn cyhoeddiad mis Hydref o'r setliad cyllideb llywodraeth leol, a disgwylir iddo gynnwys gostyngiad pellach yn y cyllid ar gyfer awdurdodau lleol
 
Dywedodd y Cyng. Poole, "Rydym wedi gweithio'n galed i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac rydym yn ddiolchgar nad yw Caerffili wedi gweld y math o doriadau dwfn a'r tarfu ar wasanaethau y mae rhai cynghorau eraill wedi eu profi."
 
“Rydym wedi cyflawni cynilion sylweddol gydag effaith fach iawn ar y cyhoedd diolch i'n hymagwedd ddoeth a rheolaeth ariannol gadarn. Fodd bynnag, mae'n dod yn amlwg bod amseroedd anoddach hyd yn oed yn y dyfodol ac ni fyddwn yn gallu amddiffyn y gymuned yn y ffordd yr ydym wedi'i wneud hyd yn hyn.”
 
“Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, dim ond cyfran fach iawn o'n cynilion y cytunwyd arnynt sydd wedi cael effaith uniongyrchol ar y cyhoedd, gyda'r gweddill yn cael ei gyflawni mewn rheoli swyddi gwag mewnol a thoriadau ‘cefn swyddfa’ eraill. Yn anffodus, mae'n anochel y bydd cymaint â 50% o'r cynigion cynilion ar gyfer 2018/19 yn cael effaith uniongyrchol ar y cyhoedd a gallai hyn gynyddu yn y dyfodol, felly mae ein cymuned yn sicr o deimlo rhywfaint o effaith o'r penderfyniadau ariannol anodd hyn.”
 
“Mae'n debygol y bydd angen i ni wneud cynilion o hyd at £9 miliwn y flwyddyn nesaf, yn dibynnu ar union fanylion y setliad llywodraeth leol ym mis Hydref.”
 
“Byddwn yn ymgynghori'n helaeth ar ôl cyflwyno ein cynigion cyllideb drafft 2018/19 i'r Cabinet ym mis Tachwedd ac mae'n bwysig bod cymaint o bobl â phosib yn cymryd rhan yn y broses hon. Mae adborth gan y gymuned yn hanfodol wrth ein helpu i wneud y penderfyniadau cywir wrth gyflawni targedau cynilion heriol.”


Ymholiadau'r Cyfryngau