News Centre

Mae ymgynghoriad cyllideb cyngor Caerffili bellach wedi cychwyn

Postiwyd ar : 24 Tach 2017

Mae ymgynghoriad cyllideb cyngor Caerffili bellach wedi cychwyn
Mae cyngor bwrdeistref sirol Caerffili yn wynebu gorfod gwneud arbedion pellach o fwy na £7.2 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf (2018/19).

Mae rhestr o gynigion arbed drafft wedi'u cymeradwyo gan Gabinet y cyngor ac mae'r rhain bellach yn destun cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus eang.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Cyng. Dave Poole, "Bydd y cyngor nawr yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pellgyrhaeddol, a byddwn yn annog cymaint o drigolion â phosib i gymryd rhan a chael dweud eu dweud fel y gallwn ddiffinio ein blaenoriaethau a darparu cyllideb sy'n cyd-fynd ag anghenion a dyheadau ein cymunedau".

Mae manylion y toriadau arfaethedig ac arolwg ar gael ar-lein http://www.caerffili.gov.uk/her-y-cyllideb a byddant yn cael eu cynnwys yn rhifyn mis Rhagfyr ‘Newsline’.

Os byddai'n well gennych chi rannu eich barn wyneb yn wyneb, dewch draw i un o'r sesiynau galw i mewn sy'n cael eu cynnal ar draws y fwrdeistref. Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf ym Margod ddydd Mawrth 21ain o Dachwedd a'r ail ddydd Iau 23ain o Dachwedd. Mae rhagor o sesiynau wedi'u trefnu ar gyfer:

• Dydd Llun 27ain Tachwedd, 10.30am - 2.30pm, Palas Rhisga
• Dydd Mercher 29ain Tachwedd, 11.00am - 2.00pm, Canolfan    Gymunedol Dewi Sant, Rhymni
• Dydd Iau 30ain Tachwedd, 10.30am - 2.30pm, Llyfrgell y Coed Duon
• Dydd Llun 4ydd Rhagfyr, 10.00am - 1.00pm, Llyfrgell Nelson
• Dydd Mawrth 5ed Rhagfyr, 10.30am - 2.00pm, "Y Tabernacl" Trecelyn
• Dydd Iau 7fed Rhagfyr, 10.30am - 2.30pm, Canolfan White Rose,  Tredegar Newydd
• Dydd Llun 11eg Rhagfyr, 10.00am - 1.00pm, Llyfrgell Ystrad Mynach

Gofynnir i breswylwyr sydd ag unrhyw ofynion penodol megis mynediad, dolen glyw, mewn angen cyfleusterau cyfieithu neu sy'n dymuno defnyddio'r Gymraeg yn y digwyddiad, gysylltu â ni ar 01443 864354 neu unedgyfathrebu@caerffili.gov.uk

Bydd ymgynghoriad y gyllideb yn rhedeg tan 8fed Ionawr 2018. Bydd yr adborth wedyn yn cael ei ystyried fel rhan o'r adroddiad terfynol ar y gyllideb a fydd yn cael ei gyflwyno i'r cyngor yn y Flwyddyn Newydd.


Ymholiadau'r Cyfryngau