News Centre

Gwybodaeth i drigolion cyn i'r canolfannau ailgylchu ailagor

Postiwyd ar : 21 Mai 2020

Gwybodaeth i drigolion cyn i'r canolfannau ailgylchu ailagor
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi canllawiau i drigolion cyn ailagor ei Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.Daw’r arweiniad yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan Arweinydd y Cyngor y bydd pob un o’i chwe Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn dechrau ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mawrth 26 Mai.
 
Bydd safleoedd yn agor ar gyfer ymweliadau hanfodol yn unig ac anogir trigolion i oedi ymweld â chanolfan tan ar ôl yr wythnos agoriadol gychwynnol oherwydd  disgwylir llawer o giwiau.
 
Bydd y Canolfannau Ailgylchu canlynol yn gweithredu yn ystod amseroedd agor arferol yr haf(9am - 5.30pm):
 • Safle Trehir (Llanbradach) ar gau bob dydd Iau
 • Safle Penmaen ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener
 • Safle y Lleuad Lawn (Crosskeys) ar gau bob dydd Sul
 • Safle Rhymni ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener
 • Safle Penallta ar gau bob dydd Mercher a dydd Sul
 • Safle Aberbargod ar gau bob dydd Iau a dydd Llun
Bydd cyfyngiadau newydd ar waith i sicrhau diogelwch y cyhoedd a’r staff bob amser.  Gellir gweld rhestr o gwestiynau cyffredin ar wefan y Cyngor: www.caerphilly.gov.uk/Recyclingcentres/FAQs
 
 • Rheoli traffig -  Rydyn ni'n rhagweld y bydd nifer fawr o drigolion eisiau defnyddio'r cyfleusterau cyn gynted ag y byddant yn ailagor. Os bydd ciwiau yn rhy hir, efallai y cewch eich troi i ffwrdd a gofynnir ichi ddychwelyd ar adeg neu ddiwrnod arall. 

 • Prawf preswylio - Gofynnir i yrwyr ddarparu'r dogfennau adnabod arferol fel prawf preswylio yn y Fwrdeistref Sirol. Dylai'r rhain gael eu dangos yn ffenestr gaeedig ochr y gyrrwr i'w harchwilio gan staff y tu allan i'r cerbyd.  

 • Ceir yn unig - Bydd mynediad ar gyfer ceir yn unig yn ystod y cyfnod dros dro hwn. Ni chaniateir unrhyw faniau na threlarsac ni fyddwn yn gweithredu'r system drwyddedau ar gyfer faniau a threlars yn ystod y cyfnod cychwynnol hwn. Bydd y rhain yn cael eu hailgyflwyno pan fydd amodau gweithredu yn dychwelyd i normal. 

 • Cadw pellter cymdeithasol– bydd angen rhagofalon ac arferion ychwanegol i sicrhau bod cadw pellter cymdeithasol priodol yn cael ei wneud bob amser, fel cyfyngu ar nifer y cerbydau ar y rampiau.  

 • Cyfyngu ar niferoedd - Yn ddelfrydol, dim ond gyrrwr y cerbyd ddylai fod yn y car wrth ymweld â'r Canolfan Ailgylchu. Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws neu sy'n byw gyda rhywun sy'n hunanynysu ymweld â'r cyfleusterau hyn.  

 • Allwch chi ei godi? Ni fyddwn yn gallu eich cynorthwyo i ddadlwytho deunyddiau, felly dylech ddod a'r hyn y gallwch ei godi a'i gario yn ddiogel yn unig.   Os oes gennych eitemau cartref mawr i gael gwared ohonynt, archebwch gasgliad eitemau swmpus  www.caerphilly.gov.uk/Services/Household-waste-and-recycling/Bulky-item-collection?lang=cy-gb

 • Parchwch ein staff– Rydym yn rhagweld galw mawr am y gwasanaeth hwn, ond ni allwn weithredu yn yr un modd ag y byddem fel arfer.  Mae'r cyfyngiadau a'r mesurau ychwanegol yno i ddiogelu pawb ac ni fyddwn yn goddef unrhyw gamdriniaeth. Ymholiadau'r Cyfryngau