News Centre

Tîm Caerffili: Yn Well Gyda'n Gilydd: Adeiladu ymateb cymunedol i coronafeirws

Postiwyd ar : 18 Maw 2020

Tîm Caerffili: Yn Well Gyda'n Gilydd: Adeiladu ymateb cymunedol i coronafeirws

‘Ymgyrch caredigrwydd’ i gynorthwyo’r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod cyfnod digynsail

Wrth i nifer yr achosion o coronafeirws (COVID-19) barhau i gynyddu ledled y byd, bydd cymunedau yma ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn ystyried sut y gallant helpu i gefnogi'r trigolion mwyaf agored i niwed trwy'r sefyllfa hon.
 
Gyda llawer, llawer o enghreifftiau o grwpiau cymunedol ac unigolion eisoes yn cynorthwyo cymdogion, mae’r Cyngor, ynghyd â sefydliadau partner, elusennau lleol a sefydliadau cymunedol yn archwilio ffyrdd o sut y gallant nodi’r bobl arbennig o agored i niwed yn y gymuned sydd angen rhywfaint o gymorth oherwydd maent yn hunanynysu.
 
Y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth yw gofyn i’r grwpiau sy'n arbennig o agored i Coronafeirws, er enghraifft y sawl sy’n 70 oed neu’n hŷn, i aros yn eu cartrefi am sawl wythnos. Bydd y Cyngor yn ysgrifennu at bob cartref dros y dyddiau nesaf i sefydlu ble mae’r trigolion hynny’n byw; hynny yw, y rhai nad oes ganddynt gymorth amgen ar gael. Mae hyn er mwyn ystyried sut y gall ymateb cymunedol helpu i ddarparu rhywfaint o gymorth iddynt yn ystod yr amser hwn.
 
Nid gwasanaeth y Cyngor yw’r ymateb cymunedol, ond mae’r Cyngor - ynghyd â llawer o sefydliadau a grwpiau cymunedol eraill - yn gweithio i ddarparu cymaint o help a chefnogaeth i'r rhai yn y grŵp mwyaf agored i niwed ac sydd mewn gwir angen, ac nid oes ganddynt rwydwaith teulu na chymorth, yn ystod y cyfnod digynsail hwn.
 
Mae'r Cyngor hefyd wedi ysgrifennu at ei staff yn gofyn a fyddent yn ystyried (ar yr amod eu bod yn cadw'n heini ac yn iach) dod yn ‘gyfaill’ gwirfoddol i berson sy'n agored i niwed sy'n byw yn yr ardal leol a chynnig cymorth ystod y cyfnod o hunanynysu. Gall hyn gynnwys pethau fel cynnig postio post, codi cyflenwadau brys neu hyd yn oed gadw mewn cysylltiad â galwadau ffôn cyfeillgar.
 
Er mwyn cefnogi hyn, mae’r Cyngor hefyd wedi hwyluso cynllun Ymateb Cymunedol ‘Cerdyn Caredigrwydd’, sy'n annog aelodau o'r gymuned i gysylltu â chymdogion bregus, yn enwedig y rhai heb deulu agos na rhwydwaith cymorth, ac i gynnig unrhyw gymorth (megis help gyda siopa, gosod biniau allan i'w casglu, mynd â chŵn am dro neu alwad ffôn gyfeillgar) y gall fod ei hangen ar yr unigolyn hwnnw. Anogir trigolion caredig i ysgrifennu eu henw, cyfeiriad a rhif cyswllt ar y cerdyn a'i bostio trwy ddrws trigolion y mae'n gwybod ei fod yn agored i niwed neu'n ynysig, gyda'r cynnig o gymorth am ddim mewn unrhyw ffordd y gallant.
 
Bydd cardiau ar gael o lyfrgelloedd, canolfannau hamdden, canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid ac adeiladau eraill ledled y Fwrdeistref Sirol o ddydd Gwener 20 Mawrth. Mae fersiynau ar-lein o'r cerdyn hefyd ar gael i'w lawrlwytho a'u hargraffu o www.caerffili.gov.uk
 
Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Philippa Marsden, “Mae'n amser i bawb ddod at ei gilydd i sicrhau y gallwn gyd-ddarparu cymorth i'r sawl sydd mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a gwneud yn siŵr ein bod yn gofalu am ei gilydd yn ystod y cyfnod hwn. Mae naws y gymuned yn gryf iawn eisoes yma ym Mwrdeistref Sirol Caerffili; dyma union natur ein cymunedau, ac felly i lawer, bydd gwirio gyda chymdogion oedrannus ac agored i niwed eisoes yn digwydd.
 
“Mae’r cynllun ‘Cerdyn Caredigrwydd’ yn fenter syml sy'n rhoi'r adnoddau angenrheidiol i drigolion caredig i helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau trigolion bregus a all fod yn hunanynysu yn eu cartrefi. Efallai ei bod yn ymddangos fel peth bach i gynnig help i osod bin allan i'w gasglu ar gyfer cymydog - ond gall y weithred fach hon o garedigrwydd wneud gwahaniaeth mawr iawn.”
 
Ychwanegodd y Cynghorydd Marsden, “Mae'r cynllun hwn yn gam bach yn y gwaith amlasiantaethol ehangach ynghylch deall a mynd i'r afael â lle y gallai fod bylchau yn y cymorth sydd ar gael i'n trigolion mwyaf agored i niwed. Ni all y Cyngor wneud hwn ar ei ben ei hun. Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth wneud ein rhan er budd ein hardal ac nid oes amheuaeth gennyf y bydd ein trigolion yn parhau i wynebu’r her a thynnu ynghyd  ar yr adeg hon.”
 
Am yr wybodaeth a'r cyngor diweddaraf am coronafeirws ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, ewch i www.caerffili.gov.uk/coronafeirws
 
O.N.
 
* Er bod y ‘Cardiau Caredigrwydd’ wedi cael eu cynhyrchu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili er mwyn helpu hwyluso ymateb y gymuned i COVID-19, nid yw'r Cyngor yn gyfrifol am weithredoedd yr unigolyn sydd wedi’i nodi ar y cerdyn.Ymholiadau'r Cyfryngau