News Centre

Mae Christina yn cymryd drosodd yng Nghyngor Caerffili

Postiwyd ar : 11 Ion 2018

Mae Christina yn cymryd drosodd yng Nghyngor Caerffili

Mae Prif Weithredwr benywaidd cyntaf cyngor Caerffili wedi cymryd y llyw yr wythnos hon ac mae ganddi gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol.
                                                                                                             
Mae Christina Harrhy wedi'i phenodi i'r swydd uchaf wedi gweithio i'r awdurdod fel Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf.
 
Gadawodd y cyn Brif Weithredwr, Chris Burns, ddiwedd y llynedd gan arwain at benodi Christina mewn capasiti dros dro am y 6 mis nesaf.
 
"Rwy’n teimlo’n ostyngedig ac mae’n anrhydedd i gael fy mhenodi'n Brif Weithredwr Dros Dro, ac rwy'n bwriadu adeiladu ar etifeddiaeth gadarnhaol Chris Burns wrth i mi arwain y sefydliad am y 6 mis nesaf. Mae Arweinydd y Cyngor wedi nodi'n glir ei uchelgais a'i flaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd nesaf, ac rwy'n edrych ymlaen at gydweithio'n agos ag ef i symud y sefydliad ymlaen," meddai Christina.
 
 
"Rwyf wedi gweld y gwasanaethau rhagorol y mae ein gweithlu ymroddedig yn eu darparu, ac rwyf am sicrhau ein bod yn adeiladu ar hyn yn y dyfodol. Fodd bynnag, rwyf hefyd yn cydnabod bod gennym rai heriau anodd o'n blaenau oherwydd y pwysau ariannol parhaus, felly mae angen i ni wneud pethau'n fwy effeithlon a mabwysiadu ffyrdd newydd o gyflwyno gwasanaethau," ychwanegodd.
 
Mae gan Christina brofiad eang o lywodraeth leol, ar ôl gweithio'n flaenorol ar lefel uwch yng nghynghorau Torfaen a Sir Gaerfyrddin. Dechreuodd ei gyrfa llywodraeth leol fel technegydd priffyrdd iau gyda chyngor sir Morgannwg Ganol, gan symud ymlaen i swydd peiriannydd gyda CBS Caerffili newydd ei ffurfio yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol ym 1996.
 
Graddiodd â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Peirianneg Sifil ac fe'i gwahoddwyd i fod yn Gyd-Aelod o Sefydliad y Peirianwyr Sifil - y fenyw gyntaf i gael y cymhwyster yng Nghymru ar y pryd. Enillodd hefyd Radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus a bu'n astudio arweinyddiaeth yn Harvard yn Boston.
 
Yn 2011, enillodd Christina wobr arbennig o Arwain yng Nghymru yn y categori gwobr 'Arweinyddiaeth y Dyfodol' i gydnabod y rhaglen arweinyddiaeth gwasanaeth cyhoeddus arloesol a ddatblygodd.
 
Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Dave Poole, "Mae gan Christina brofiad rhagorol mewn llywodraeth leol, ac mae ei chyflawniadau proffesiynol yn dangos hyn.  Croesawaf benodiad Christina yn fawr, ac, ynghyd â'm cyd-Aelodau Cabinet, edrychaf ymlaen at weithio'n agos gyda hi i sicrhau bod Caerffili yn parhau i ddarparu gwasanaethau sy'n cwrdd ag anghenion a dyheadau ein cymuned yn y dyfodol. "Ymholiadau'r Cyfryngau