News Centre

Dweud eich dweud ar Uwchgynllun Blaenau'r Cymoedd

Postiwyd ar : 25 Chwe 2020

Dweud eich dweud ar Uwchgynllun Blaenau'r Cymoedd

Mae trigolion yn cael eu hannog i ddweud eu dweud am lasbrint cyffrous ar gyfer trawsnewid ardal Blaenau'r Cymoedd.

Mae strategaeth adfywio newydd bwysig o'r enw ‘Uwchgynllun Blaenau'r Cymoedd’ yn destun cyfnod o ymgynghori cyhoeddus am 6 wythnos a ddechreuodd ddydd Llun 17 Chwefror.

Dyma'r trydydd uwchgynllun sydd wedi'i ddatblygu gan Gyngor Caerffili ac mae'n dilyn llwyddiannau glasbrintiau tebyg ar gyfer Basn Caerffili ac Ystrad Mynach. 

Mae cyfleoedd cyffrous i gyflawni newid sylweddol drwy Gytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a fydd yn darparu adnoddau i hybu twf economaidd sylweddol yn y rhanbarth gan sicrhau swyddi a buddsoddi gan y sector preifat.

Mae rhai o'r prosiectau arfaethedig allweddol o dan yr Uwchgynllun yn cynnwys:

  • Sefydlu Cadwyn Arloesi A465 – dyma gyfres o glystyrau arloesi cryf wedi'u lleoli yng nghoridor yr A465 er mwyn rhoi hwb i'r economi ranbarthol a denu buddsoddiad allanol.
  • Metro De Cymru – addasu gorsafoedd yn ganolfannau busnes â chysylltiadau da fel rhan o uwchgynllun adfywio cynaliadwy, gan gynyddu amlder teithiau a gwella cyfleusterau.
  • Cynnydd yn nifer y mannau gwefru cerbydau trydan a'r potensial i greu gorsaf danwydd ar yr A465 er budd cerbydau trydan.

Dywedodd y Cynghorydd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerffili, “Fel cyngor, rydyn ni wedi ymrwymo i wneud Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lle cyffrous, bywiog a chyfartal lle bydd busnesau eisiau lleoli a lle bydd pobl yn dewis byw a gweithio.

“Drwy wneud y gorau o fanteision gwaith deuoli Ffordd Blaenau'r Cymoedd a'r cynlluniau cyffrous ar gyfer Metro De Cymru, ynghyd â chyfleoedd eraill sydd wedi'u hamlinellu yn yr Uwchgynllun, rydyn ni'n gallu rhyddhau'r potensial yn yr ardal a fydd yn hybu hygyrchedd i'r gwasanaethau masnachol, hamdden a chymunedol hynny a fydd yn galluogi pobl i fyw bywydau mwy iach a llewyrchus.”

Mae'r ddogfen a ffurflen adborth ar-lein ar gael ar wefan y Cyngor: http://bit.ly/32uxdJJ

Bydd copïau o'r ddogfen hefyd ar gael ym mhob llyfrgell, ynghyd â ffurflenni adborth er mwyn i bobl wneud sylwadau. Yn ogystal, bydd y Cyngor yn cynnal sesiynau galw heibio ar gyfer aelodau'r cyhoedd ar y dyddiadau/amserau canlynol:

  • Llyfrgell Bargod. Dydd Sadwrn 29 Chwefror (10am–3pm). Dydd Mawrth 3 Mawrth (2pm–6pm)
  • Llyfrgell Rhymni. Dydd Mercher 4 Mawrth (2pm–6pm). Dydd Iau 5 Mawrth (9.30am–1pm)


Ymholiadau'r Cyfryngau