News Centre

Rhodd yn paratoi ceiswyr swyddi ar eu taith i gyflogaeth

Postiwyd ar : 27 Chwe 2020

Rhodd yn paratoi ceiswyr swyddi ar eu taith i gyflogaeth
Mae offer yn cael eu darparu i geiswyr swyddi ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ar eu taith i gyflogaeth, diolch i rodd hael gan fusnes lleol.

Rhoddodd darparwr dillad gwaith ac offer diogelwch sydd wedi'i leoli yn Ystrad Mynach, PK Safety, gyfarpar diogelu personol i gyfranogwyr rhaglenni cymorth cyflogaeth sy'n cael eu cynnal gan dimau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. 

Cydlynwyd y rhodd gan Dîm Caffael y Cyngor sy'n gweithio i wneud y mwyaf o unrhyw fuddsoddiad a wneir trwy ei gadwyni cyflenwi i sicrhau buddion ehangach i'r Fwrdeistref Sirol.

Mae'r Cyngor yn cynnal nifer o raglenni cyflogaeth ar hyn o bryd a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys Cymunedau am Waith, Cymunedau am Waith a Mwy, a Pontydd i Waith.
Bydd y rhodd, a oedd yn cynnwys eitemau fel esgidiau diogelwch, cotiau llachar a menig, yn cael ei ddefnyddio i helpu pobl i gael mynediad at leoliadau gwaith neu swyddi tymor hwy, lle mae angen eu cyfarpar diogelu personol eu hunain.

Dywedodd Roy Wells, Rheolwr Gyfarwyddwr yn PK Safety, “Mae PK Safety yn hapus iawn i gefnogi menter Cymunedau am Waith y Cyngor gyda dillad gwaith a chyfarpar diogelu personol. Rydyn ni'n gyflenwr blaenllaw i Awdurdodau Lleol ledled y Deyrnas Unedig. Mae cyfrifoldeb cymdeithasol yn bwysig iawn i ni ac mae unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i helpu pobl yn ôl i'r gwaith yn fonws gwych.”

Dywedodd y Cynghorydd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd y Cyngor, “Mae mentoriaid cyflogaeth y Cyngor yn cynnig ystod o gymorth i'r sawl sy'n chwilio am waith, er enghraifft magu hyder a hyfforddiant galwedigaethol. Mae yna nifer o rwystrau sy'n atal pobl rhag cael mynediad at gyflogaeth; bydd y rhodd hwn, yn ogystal â'r cymorth sydd ar gael gan fentoriaid, yn helpu llawer o gyfranogwyr i oresgyn y rhain.”

Mae PK Safety yn cyflenwi dillad gwaith a chyfarpar diogelu personol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar hyn o bryd, yn ogystal â nifer o gynghorau eraill ledled y Deyrnas Unedig. Ychwanegodd y Cynghorydd Colin Gordon, Aelod Cabinet y Cyngor dros Wasanaethau Corfforaethol, “Yn ogystal â darparu gwerth am arian, nod dull caffael y Cyngor yw darparu buddion ehangach i'r gymuned leol. Hoffwn ddiolch i PK Safety am ei rodd sy'n helpu i ddarparu buddion go iawn ar gyfer pobl leol.”


Ymholiadau'r Cyfryngau