News Centre

Christina i gymryd yr awenau yng Nghyngor Caerffili

Postiwyd ar : 06 Rhag 2017

Christina i gymryd yr awenau yng Nghyngor Caerffili

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi penodi Prif Weithredwraig Dros Dro newydd i arwain yr awdurdod dros y chwe mis nesaf.

Christina Harrhy, Cyfarwyddwraig Gorfforaethol bresennol Cymunedau , fydd y fenyw gyntaf i fod yn Brif Weithredwr Caerffili pan dydd hi’n dechrau ei swydd yn y Flwyddyn Newydd.

Cytunwyd ar y penodiad mewn Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor Llawn ar ddydd Mawrth 5ed Rhagfyr yn dilyn cyhoeddiad gan Chris Burns, y Prif Weithredwr presennol ei fod yn mynd i adael ei swydd ar ddiwedd y flwyddyn.

Mae Christina Harrhy wedi bod gyda chyngor Caerffili am dros 2 flynedd ac mae ganddi brofiad helaeth o lywodraeth leol, ac mae hi eisoes wedi gweithio ar lefel uwch o fewn cynghorau  Torfaen a Chaerfyrddin.
Mae Christina yn Beiriannydd Sifil Siartredig a enwyd yn enillydd ‘Gwobrau Arwain Cymru’ mawreddog yn 2011 yng nghategori  ‘Arweinyddiaeth ar gyfer y Dyfodol’.

“Rwy’n falch iawn ac mae’n anrhydedd i gael y cynnig i gymryd yr awenau yn un o’r awdurdodau lleol blaenllaw yng Nghymru yn fy marn i,” dywedodd Christina. “Rwyf wedi gweld y gwasanaethau gwych y mae ein gweithlu ymrwymedig yn eu darparu ac rwyf eisiau sicrhau ein bod yn adeiladu ar hyn yn y dyfodol.”

“Serch hynny, rwyf hefyd yn cydnabod fod gennym rhai heriau anodd o’n blaenau oherwydd y pwysau ariannol parhaus, felly mae angen i ni wneud pethau’n fwy effeithlon a chofleidio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau.  Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda staff ar bob lefel ac aelodau etholedig i sicrhau ein bod yn cwrdd â’r heriau hyn a sicrhau bod ein trigolion yn parhau i dderbyn gwasanaeth rheng flaen o ansawdd,” ychwanegodd.   

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Cyng. Dave Poole, “Rydym yn edrych ymlaen at Christina yn cymryd y swydd allweddol hon yn y Flwyddyn Newydd ac yn adeiladu ar yr etifeddiaeth gadarnhaol sydd wedi cael ei gadael gan Chris Burns. Rwy’n siŵr y bydd staff a chynghorwyr yn croesawu’r penodiad ac rwy’n croesawu’n arbennig y cyfle i weithio gyda Christina er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaethau sy’n cwrdd ag anghenion a dyheadau ein cymunedau.”   


Ymholiadau'r Cyfryngau