Strategaeth Gadwraeth 2014-2019

Rydyn ni’n ymrwymedig i ddiogelu ein hamgylchedd hanesyddol ac, er ei bod hi’n ofynnol i gynnal a gwella ein treftadaeth adeiledig drwy amrywiaeth o ddeddfau, deddfwriaethau, cylchlythyrau a chanllawiau, nid oes digon o ganllawiau cyhoeddus ar ddiogelu a chynnal yr amgylchedd hanesyddol.

Gyda hyn mewn golwg, rydyn ni wedi paratoi ‘Strategaeth Gadwraeth Ddrafft yr Amgylchedd Hanesyddol 2014-2019’ sy’n ceisio nodi'r cyfleoedd a gynigir gan amgylchedd hanesyddol Caerffili mewn perthynas ag adfywio, addysg, twristiaeth a datblygu cynaliadwy.

Yn bwysig, mae’n ceisio nodi cyfleoedd cadarnhaol a buddiol i gynnal, gwella a, lle y bo’n briodol, gadw’r amgylchedd hanesyddol oherwydd ei werth cynhenid ac fel ased hanesyddol pwysig er budd pobl a chymunedau sy’n byw ochr yn ochr â’r amgylchedd hanesyddol.

Bydd y strategaeth gadwraeth ddrafft yn cwmpasu cyfnod o bum mlynedd (2014 i 2019) a bydd yn nodi'r blaenoriaethau ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y strategaeth yn cynnwys nifer o flaenoriaethau a fydd yn nodi’r hyn rydyn ni’n gobeithio ei gyflawni mewn perthynas â’r amgylchedd hanesyddol yn ystod y cyfnod. Byddwn yn adolygu’r strategaeth bob pum mlynedd.

Gwerth Lleoedd Hanesyddol – Strategaeth Gadwraeth yr Amgychledd Hanesyddol 2014 - 2019 (PDF)

I sicrhau bod y strategaeth yn cwmpasu’r holl agweddau angenrheidiol ar yr amgylchedd hanesyddol, gwnaethom gynnal ymarfer ymgynghori dros gyfnod o chwe wythnos rhwng dydd Gwener 18 Gorffennaf 2014 a dydd Gwener 29 Awst 2014.

Cysylltwch â ni