'Sylfaen ar gyfer Llwyddiant 2018-2023' - Strategaeth Adfywio ar gyfer Bwrdeistref Sirol Caerffili

Mae ‘Sail i Lwyddiant' yn ceisio darparu fframwaith ar gyfer adfywiad y Fwrdeistref Sirol yn y dyfodol am y 5 mlynedd nesaf hyd at 2023. Mae'r ddogfen yn nodi blaenoriaethau strategol ar gyfer adfywio o dan bedwar thema allweddol:

 • Helpu Pobl (lleihau anghydraddoldeb, meithrin gallu a gwydnwch i greu cymunedau iachach, ffyniannus, cydlynol);
 • Helpu Busnes (creu cyfleoedd cyflogaeth, cynyddu gweithgareddau entrepreneuraidd, annog arloesi a gwella mynediad at gyflogaeth);
 • Helpu Ansawdd Bywyd (darparu'r amgylchedd ffisegol cywir ar gyfer ein cymunedau a fydd yn eu hannog i ffynnu);
 • Cysylltu Pobl a Lleoedd (gwella cysylltedd yn lleol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang).

Sail i Lwyddiant (PDF)

Bydd gan y Strategaeth Adfywio gyfres o gynlluniau gweithredu a strategaethau wedi’u targedu gyda’r nod o gipio cyfleoedd adfywio a datblygu safleoedd ac adeiladau allweddol ledled y Fwrdeistref Sirol.

Uwchgynllun Drafft Blaenau’r Cymoedd

Mae'r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad ar Uwchgynllun Drafft Blaenau'r Cymoedd rhwng 17 Chwefror a 30 Mawrth 2020, a hoffent gael eich barn.

Bydd yr Uwchgynllun yn gyfle cyffrous i bennu cyfeiriad Blaenau'r Cymoedd yn y dyfodol a bydd yn ceisio manteisio ar y canlynol:

 • Buddsoddi cyhoeddus mawr yng nghoridor yr A465 gan arwain at fwy o gyfleoedd cyflogaeth;
 • Buddsoddi mewn isadeiledd trafnidiaeth gyhoeddus drwy Metro De Cymru gan sicrhau gwell cysylltedd;
 • Datblygu rôl yr ardal fel cyrchfan twristiaeth ac ymwelwyr drwy ddatblygu Parc Rhanbarthol y Cymoedd.

Bydd yr Uwchgynllun yn nodi nifer o brosiectau yn yr ardal ehangach a allai ddarparu manteision economaidd a cymunedol sylweddol, a bydd yn darparu fframwaith ar gyfer cyflwyno'r prosiectau hynny.  Mae'n bwysig nodi bod y prosiectau hyn yn gynigion drafft yn unig a gallent newid, yn dibynnu ar y sylwadau a gawn.

Gellir gweld copïau o Uwchgynllun Drafft Blaenau’r Cymoedd ym mhob llyfrgell:

Edrych ar Uwchgynllun Drafft Blaenau’r Cymoedd (Cymraeg)

Os hoffech wneud sylwadau ar y ddogfen hon, gallwch gwblhau’r arolwg ar-lein.  

Ffurflen Arolwg Uwchgynllun Blaenau’r Cymoedd (Cymraeg)

Fel arall, bydd copïau papur o'r arolwg hwn ar gael ym mhob llyfrgell yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Rhaid dychwelyd copïau papur o'r arolwg i:

Cynllunio Strategol a Datblygu
Tŷ Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF

Nodwch fod rhaid i ni gael yr holl arolygon a gwblheir erbyn hanner nos ar 30 Mawrth 2020.  Ni chaiff arolygon sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn cael eu hystyried.

Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio lle byddwch yn gallu trafod yr Uwchgynllun gyda swyddogion y cyngor ar y dyddiadau a'r amseroedd canlynol:

Llyfrgell Bargod

 • Dydd Sadwrn 29 Chwefror, 10am tan 3pm
 • Dydd Iau 3 Mawrth, 2pm tan 6pm

Llyfrgell Rhymni

 • Dydd Mercher 4 Mawrth, 2pm tan 6pm
 • Dydd Iau 5 Mawrth, 9.30am tan 1pm

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol fel mynediad, dolen glyw, angen cyfleusterau cyfieithu neu os ydych am ddefnyddio'r Gymraeg yn unrhyw un o'r sesiynau hyn, cysylltwch â ni ar 01443 866771 neu adfywio@caerffili.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r ddogfen hon neu'r ymgynghoriad, rhowch wybod i ni drwy e-bostio adfywio@caerffili.gov.uk.