Grantiau Covid-19 yn gysylltiedig ag eiddo ardrethi busnes yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod arian ar gael ar gyfer grantiau nad oes angen eu had-dalu ar gyfer busnesau bach; mae’r rhain yn cael eu dosbarthu gan y Cyngor ar gyfer busnesau cymwys sydd wedi'u lleoli ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac sy'n meddiannu adeiladau sydd wedi'u cofrestru i dalu ardrethi busnes ar neu cyn 20 Mawrth 2020.

Pwysig: Gall trethdalwyr wneud cais am y grantiau hyn yn uniongyrchol; peidiwch â defnyddio asiantwyr ardrethu i wneud cais ar eich rhan.

Mae dwy lefel o grant ar gael – mae'r ddwy ohonyn nhw'n seiliedig ar werth ardrethol yr eiddo sy'n cael ei feddiannu.

 • Grant 1: Mae grant sydd werth £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden neu letygarwch sy'n meddiannu eiddo sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Mae hyn yn golygu busnesau sy'n meddiannu eiddo fel siopau, bwytai, caffis, lleoedd yfed, sinemâu, lleoliadau cerddoriaeth fyw, gwestai, tai llety, lletyau a llety hunanarlwyo.

 • Grant 2: Mae grant sydd werth £10,000 ar gael i bob busnes sy'n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Noder bod y cyfyngiad o ran eiddo lluosog sy'n berthnasol i'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach hefyd yn berthnasol i'r grant hwn. Felly, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob ardal awdurdod lleol y caiff trethdalwr gael y grant.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd elusennau, clybiau chwaraeon amatur cymunedol a sefydliadau dielw sy'n meddiannu adeiladau sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai, ac sy'n gweithredu yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn gymwys i gael cymorth busnes gwerth £10,000 grant i'w helpu i ymateb i heriau ariannol Covid-19.

Bydd y pecyn newydd hwn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer:

 • siopau elusen
 • eiddo chwaraeon
 • canolfannau cymunedol

Mae grant gwerth £10,000 ar gael i bob trethdalwyr sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol a chymorth i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol, sy'n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai. Mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i ddarparu grantiau i gyrff dielw y maent yn eu hystyried yn gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt yn cael rhyddhad elusennol na rhyddhad ardrethi annomestig ar hyn o bryd. Bydd y disgresiwn hwn ond yn berthnasol i sefydliadau dielw sy'n derbyn neu sydd â hawl i ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn ac sy'n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden neu letygarwch.  

Mae'r cyfyngiad eiddo lluosog sy'n gymwys i'r cynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach yn berthnasol i'r grant hwn. Felly, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant. Mae'r cyfyngiad eiddo lluosog hwn hefyd yn berthnasol i elusennau, Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol a chyrff dielw.

Dylid gwneud ceisiadau trwy'r ddolen isod ar neu chyn y 30 Mehefin 2020.

Gwybodaeth pwysig: Ni allwch gyflwyno cais am y grant yma os ydych wedi derbyn grant(iau) Covid-19 cyfwerth a £10k neu mwy eisoes gan un o’r canlynol:

 • Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru
 • Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng Chwaraeon Cymru

Os oes gennych unrhyw ymholiad penodol ynglŷn â’ch cymhwysedd ar sail unrhyw grantiau Covid-19 a dderbyniwyd ganddoch eisoes, e.e. os ydych wedi derbyn grant(iau) sydd yn gyfwerth a llai na £10k drwy Chwaraeon Cymru a/neu CCE, yna e-bostiwch nndr@caerffili.gov.uk  gyda manylion yn mewnosod y geiriau ‘Covid-19 Grant Query’ yn y llinell bwnc, cyn cyflwyno ffurflen gais.

Wedi gwneud cais eisoes am grant (au) Covid-19 sy'n gysylltiedig ag eiddo ardrethi busnes?

Os ydych eisoes wedi gwneud cais am grant o £ 10,000 a'ch bod:

 • yn drethdalwr sy'n gymwys i gael rhyddhad elusennol, rhyddhad Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASCs), neu'n sefydliad dielw sy'n derbyn, neu sydd â hawl i, ryddhad cyfradd ddewisol; a
 • rydych chi'n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden neu letygarwch; byddwn yn anfon y datganiad canlynol atoch trwy e-bost sy'n dweud:

‘Nid wyf wedi derbyn grant Covid-19 naill a’i drwy Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru neu Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng Chwaraeon Cymru.  Drwy wneud y datganiad yma, rwy’n deall drwy gyflwyno gwybodaeth ffig neu anghywir bydd yr awdurdod lleol, Llywodraeth Cymru a/neu Chwaraeon Cymru yn dwyn achos I ad-hawlio unrhyw grant a hawliwyd yn anghywir.’ 

Byddwn yn gofyn ichi ymateb i'n e-bost a chadarnhau bod gan eich sefydliad naill ai:

 • heb dderbyn grant (au) Covid-19 ar wahân;
 • wedi derbyn grant (au) Covid-19 eraill ac wedi rhoi manylion inni am y math o grant (au) Covid-19 y mae eich sefydliad wedi'i dderbyn, a faint o arian grant a dderbyniwyd

Bydd angen i ni adolygu'ch cais cyn i ni anfon e-bost atoch ynglŷn â'r datganiad uchod.  Byddwn yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl. Diolchwn i chi am eich amynedd.

Sut i wneud cais

Cyn y gallwn ni ddyfarnu grant, bydd angen i chi roi rhywfaint o wybodaeth i ni. Os byddwch chi'n llwyddiannus, bydd y grant yn cael ei dalu yn uniongyrchol i gyfrif banc y busnes.

I wneud cais, llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Gwneud cais am grant cysylltiedig ag ardrethi busnes Covid-19 >

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i Cyswllt Caerffili. Cofrestrwch neu fewngofnodi i roi gwybod am broblem, gwneud cais, a thalu am wasanaethau. Os nad ydych chi am greu cyfrif, cliciwch ar ‘Parhau heb gofrestru’. Edrychwch yn eich ffolder sbam/post sothach am e-bost actifadu cyfrif a negeseuon hysbysu y byddwn ni'n eu hanfon atoch chi!

Cysylltu â'r Cyngor

Rwy'n siŵr eich bod chi'n sylweddoli ein bod ni'n delio â nifer eithriadol o alwadau yn ein canolfan gyswllt ac e-byst i Dîm yr Ardreth Annomestig Genedlaethol (Ardrethi Busnes); mae llawer o'r rhain yn ymwneud ag ymholiadau am y grantiau sy'n gysylltiedig ag eiddo ardrethi busnes.

Rydyn ni'n gweithio'n galed i roi'r taliadau hyn i'r gymuned fusnes cyn gynted â phosibl. Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno cais am grant, bydd hwn wedi'i gofnodi. Rydyn ni bellach yn gwneud taliadau bob dydd ac yn prosesu ceisiadau cyn gynted ag sy'n bosibl. Gofynnwn i chi beidio â'n ffonio ni a gofyn am ddiweddariad – byddai gwneud hynny'n cynyddu unrhyw oedi wrth dalu'r grantiau. Os bydd angen i ni egluro unrhyw fanylion am eich cais, byddwn ni'n cysylltu â chi.

I gael rhagor o wybodaeth am gyllid a chymorth o ganlyniad i COVID-19, ewch i wefan Busnes Cymru.

Canllawiau i awdurdodau lleol Cymru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru 

Grantiau Covid-19 - hysbysiad cymorth gwladwriaethol

Bydd grantiau a ddarperir trwy gynlluniau Ardrethi Annomestig Covid-19 yn cael eu darparu i fusnesau o dan y Rheoliad De Minimis (1407/2013).  Mae'r Rheoliad De Minimis yn caniatáu i fusnesau dderbyn hyd at €200,000 o gymorth gwladwriaethol de minimis mewn cyfnod o dair blynedd; mae hyn yn cynnwys y flwyddyn ariannol gyfredol a'r ddwy flynedd ariannol flaenorol. 

Er mwyn gweinyddu cymorth gwladwriaethol de minimis, bydd angen i awdurdodau lleol sefydlu na fydd dyfarnu grant yn arwain at fusnes yn derbyn mwy na €200,000 o gymorth de minimis.  Sylwch fod y trothwy yn ymwneud yn unig â chymorth a ddarperir o dan y Rheoliadau De Minimis.  Nid yw cymorth o dan eithriadau eraill neu y tu allan i gwmpas Cymorth Gwladwriaethol yn berthnasol i gyfrifo cymorth de minimis.  

Yr hyn y mae angen i awdurdodau lleol ei wneud

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru ddarparu datganiad i ymgeisydd y grant a gofyn y cwestiwn (gweler isod) i unrhyw fusnes sy'n gwneud cais am grant, neu sydd eisoes wedi derbyn grant.  Sylwch fod y canllawiau Cymorth Gwladwriaethol wedi'i gyhoeddi'n ôl-weithredol gan Lywodraeth Cymru sawl wythnos ar ôl lansio'r cynllun grant.  Mae hyn yn golygu y bydd rhai busnesau wedi derbyn y datganiad ac wedi ateb y cwestiwn fel rhan o'r broses gychwynnol, ond cysylltir ag eraill ar wahân ynghylch y mater Cymorth Gwladwriaethol de minimis hwn.

Mae manylion y datganiad a'r cwestiwn cymorth gwladwriaethol i'w gweld isod er gwybodaeth i chi: 

Datganiad

Mae'r grant hwn yn cael ei ddarparu i chi fel cymorth de minimis o dan Reoliad 1407/2013 y CE. Gallwch ddarganfod mwy am beth yw hyn yma:  ‘Cymorth de minimis: crynodeb’.  Bydd grant a ddarperir i chi o dan y cynllun hwn yn berthnasol os ydych wedi gwneud cais, neu'n bwriadu gwneud cais, am gymorth yn y dyfodol o dan de minimis.

Gwerth y cymorth rydych chi'n ei derbyn o dan y cynllun hwn fydd naill ai £10,000 neu £25,000 yn dibynnu ar ba grant rydych chi'n gymwys i'w gael.

Bydd angen i chi ddatgan y swm hwn i unrhyw asiantaethau cymorth eraill sy'n gofyn ichi faint o gymorth de minimis a gawsoch.  At ddibenion y Rheoliad De Minimis, rhaid i chi gadw cofnod o'r grant hwn am 3 blynedd o'r dyddiad y byddwch yn ei dderbyn.

Cwestiwn:

A yw'ch busnes wedi derbyn unrhyw gymorth gan y sector cyhoeddus trwy gynllun Cymorth Gwladwriaethol de minimis dros y 3 blynedd diwethaf? Ydy/Nac Ydy​ 

Os 'nac ydy' yw'r ateb, does dim angen i chi wneud unrhyw beth arall ynghylch y cwestiwn hwn.

Os 'ydy' yw'r ateb, bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol:

 • Enw'r sefydliad sy'n darparu'r cymorth
 • Gwerth y cymorth
 • Dyddiad derbyn y cymorth 

Gwybodaeth Bellach am Gymorth Gwladwriaethol

Yn y lleiafrif o achosion, gall busnesau rhoi gwybod i awdurdodau lleol eu bod wedi mynd dros y terfyn de minimis o €200,000.  Os yw hyn yn wir, yna gall awdurdodau lleol barhau i ddarparu grant Ardrethi Annomestig Covid-19 i'r busnes, gan roi gwybod am hyn o dan Hysbysiad Fframwaith Dros Dro COVID-19. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gasglu rhagor o wybodaeth gan fusnesau o'r fath.  Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cynghori y bydd y manylion ar sut y bydd hyn yn gweithio ar gael yn fuan.

Covid-19 – rhyddhad ardrethi ychwanegol ar gyfer eiddo ardrethi busnes yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gymorth i fusnesau er mwyn eu helpu yn ystod yr achos o coronafeirws. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r manylion am gynllun rhyddhad ardrethi y bydd eiddo manwerthu, hamdden a lletygarwch yn elwa ohono drwy'r rhyddhad ardrethi busnes ychwanegol sydd i'w ddarparu.

Mae biliau ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd 2020/21 eisoes wedi'u cyhoeddi. Bydd Cynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr ac Ardrethi Manwerthu Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21 – gan gynnwys rhyddhad uwch arfaethedig ar gyfer sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch – yn cael ei weinyddu gan Dîm Ardrethi Busnes y Cyngor, a bydd biliau diwygiedig yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, fel blaenoriaeth, byddwn ni'n gweinyddu'r grantiau Covid-19 sy'n gysylltiedig ag eiddo ardrethi busnes (gweler uchod). Yn y cyfamser, os ydy'ch adeilad yn cael ei ddefnyddio at ddibenion manwerthu, hamdden a lletygarwch, ni ddylech wneud unrhyw daliadau mewn perthynas â'r flwyddyn ariannol sy'n dechrau ar 1 Ebrill 2020.      

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at y Tîm Ardrethi Busnes TrethiAnnomestig@caerffili.gov.uk.

Oherwydd y sefyllfa bresennol, gofynnwn i bob trethdalwr ohebu â ni drwy e-bost oherwydd fe all fod cyfnod pan na fyddwn ni'n gallu ateb galwadau ffôn na derbyn gohebiaeth ysgrifenedig.

Pwysig: Pan fyddwn ni'n gallu dechrau gweinyddu'r cynllun rhyddhad ardrethi newydd hwn ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21, dylai trethdalwyr wneud cais am y rhyddhad ardrethi uchod yn uniongyrchol; nid fydd angen i chi ddefnyddio asiantwyr ardrethu i weithredu ar eich rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am gyllid a chymorth o ganlyniad i COVID-19, ewch i wefan Busnes Cymru.