Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA)

Mae Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) yn ddogfennau a gynhyrchir gennym ni i roi arweiniad i’r cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr wrth gyflwyno ceisiadau cynllunio. 

Nod y nodiadau yw:

  • nodi polisïau cynllunio perthnasol sy’n debygol o effeithio ar y pwnc
  • crynhoi’r materion cynllunio sy’n codi o geisiadau penodol
  • cynnig arweiniad ar sut i gydymffurfio â’r polisïau
  • rhoi cyngor cyffredinol ar faterion cynllunio eraill

Mae CCAau yn un o’r ‘ystyriaethau materol’ a ystyrir wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

CCAau Mabwysiedig

Mae’r CCAau canlynol wedi’u mabwysiadu’n ffurfiol yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, ac maent yn ystyriaethau materol a ystyrir wrth benderfynu ar gais cynllunio.

LDP1 – Rhwymedigaethau Tai Fforddiadwy (Diwygiedig) - Diweddarwyd Tachwedd 2019 (PDF)

CDLl4 – Coed a datblygu (PDF 573kb)

CDLl5 – Safonau Meysydd Parcio (PDF 708kb)

CDLl5 – Safonau Meysydd Parcio: Ardaloedd Parcio (PDF 34mb)

CDLl6 – Adeiladu Lleoedd Gwell i Fyw Ynddynt (PDF 1.92mb)

CDLl7 – Datblygu Cartrefu (PDF 898kb)

CDLl8 – Diogelu Mannau Agored (PDF 243kb)

CDLl8 – Diogelu Mannau Agored – Adroddiad Ymgynghoriad (PDF 137kb)

CDLl10 – Adeiladau cefn gwlad (PDF 298kb)

CDLl12 – Blaen Siopau a Hysbysebion (PDF 1.6mb)

DDG16 – Disodli Rhandiroedd – Canllaw Interim (PDF 387kb)

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Bwrdeistref Sirol Caerffili Rhifyn 1 – Canllaw Interim (PDF 1.88mb)

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Bwrdeistref Sirol Caerffili Rhifyn 2 – Canllaw Interim (PDF 4.27mb)

Mae canllawiau cynllunio ategol interim yn cyfeirio at yr holl ganllawiau cynllunio a gynhyrchir dan gyllid cynlluniau datblygu blaenorol. Mae’r canllaw hwn wrthi’n cael ei ddiweddaru, ond mae wedi’i fabwysiadu fel canllaw interim yn y cyfamser at ddibenion rheoli datblygiadau.

Canllawiau dylunio Ardal Gadwraeth

Gwerthusiad Ardal Gadwraeth a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth y Drenewydd (PDF 6mb)

Canllaw Dylunio Ardal Gadwraeth Draethen – Canllaw Interim (PDF 14.48mb)

Cynllun Gwella Ardal Gadwraeth Draethen – Canllaw Interim (PDF 6.13mb)

Canllaw Dylunio Ardal Gadwraeth Nelson – Canllaw Interim (PDF 20.21mb)

Cynllun Gwella Ardal Gadwraeth Nelson – Canllaw Interim (PDF 6.2mb)

Briffiau datblygu safle

Handball Court, Nelson – Canllaw Interim (PDF 239kb)

Concrete Yard, Deri – Canllaw Interim (PDF 11.6mb)

Tir i’r de o Merthyr Road, Princetown (PDF 450kb)

Tŷ Pontllan-fraith, Pontllan-fraith (PDF 3.76mb)

Cynlluniau gweithredu canol tref

Cynllun Gweithredu Canol Tref Bargod (PDF 5.35mb)

Cynllun Gweithredu Canol Tref y Coed Duon (PDF 2.2mb)

Prif Gynllun Basn Caerffili (PDF 1.8mb)

Cynllun Gweithredu Canol Tref Trecelyn (PDF 881kb)

Cynllun Gweithredu Canol Tref Rhisga a Phont-y-meistr (PDF 5.2mb)

Cynllun Gweithredu Glan Afon Trecelyn (PDF 881kb)

Uwchgynllum Ystrad Mynach (PDF 10mb)

Cyfarwyddyd technegol

Canllawiau Cynllunio ar gyfer Datblygiadau Tyrbinau Gwynt ar Raddfa Lai – Gofynion Asesiad Effaith Tirwedd a Gweledol (PDF)

Smaller Scale Wind Turbine Development - Landscape Sensitivity and Capacity Study Final Report November 2015 (Part 2) (PDF)

Figure 1 (PDF)
Figure 2 (PDF)
Figure 3 (PDF)
Figure 4 (PDF)
Figure 5 (PDF)
Figure 6 (PDF)
Figure 7 (PDF)
Figure 8 (PDF)
Figure 9 (PDF)
Figure 10 (PDF)
Figure 11 (PDF)
Figure 12 (PDF)
Figure 13 (PDF)
Figure 14 (PDF)
Figure 15 (PDF)

Cysylltwch â ni