Rhyddhad ardrethi trosiannol

Ar gyfer eiddo cymwys, dim ond yn achos rhwymedigaeth ardreth annomestig sy'n dod o fewn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2020 y bydd rhyddhad ardrethi trosiannol yn berthnasol.

Bydd hyn yn cynorthwyo trethdalwyr y mae eu hawl i Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR) yn cael ei leihau neu ei ddileu o ganlyniad i gynnydd yng ngwerth ardrethol eu heiddo 2017 fel ar 1af Ebrill 2017. 

Bydd trethdalwyr busnes cymwys â’r hawl i ostyngiad graddol o'r cynnydd yn ei atebolrwydd dros gyfnod o 3 blynedd yn amodol ar gyfarfod y meini prawf isod. 

Bwriedir rhedeg y cynllun o 1af Ebrill 2017 tan 31ain Mawrth 2020. Bydd gostyngiad o 75% yn berthnasol ym mlwyddyn 1, wedi'i ddilyn gan ostyngiad o 50% ym mlwyddyn 2 ac yn olaf, gostyngiad o 25% ym mlwyddyn 3.

I fod yn gymwys ar gyfer Rhyddhad Trosiannol, mae'r meini prawf ar gyfer trethdalwr busnes fel a ganlyn: -

  • Rhaid i'r eiddo fod yn y rhestr ardrethu ar 31ain Mawrth 2017;
  • Rhaid i'r trethdalwr fod yr un person/cwmni sy'n meddiannu’r eiddo ar 31ain Mawrth 2017;
  • Rhaid i'r eiddo gael ei feddiannu;
  • Rhaid bod trethdalwr yn gymwys ar gyfer SBRR ar 31ain Mawrth 2017;
  • Rhaid i'r cynnydd yn yr atebolrwydd ardrethi busnes fod yn fwy na £100 (yn seiliedig ar y newid yn y gwerth ardrethol yn yr hen restr ardrethu ar 31ain Mawrth 2017 a’r rhestr ardrethu newydd ar 1af Ebrill 2017); ac
  • Ni ddylai'r trethdalwr fod yn derbyn rhyddhad o dan Adran 44A o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (rhyddhad tymor byr ar gyfer eiddo wedi’i feddiannu’n rhannol) 

Noder: Mae Rhyddhad Trosiannol yn peidio â bod yn gymwys lle mae newid yn y deiliad trethiannol, neu mae’r eiddo yn dod yn wag.

Sut i wneud cais

Os ydych yn gymwys, mae rhyddhad ardrethi trosiannol yn cael ei osod yn awtomatig at eich bil felly nid oes angen i chi wneud cais amdano. 

Cysylltwch â ni