Cynllun rhyddhad ardrethi’r stryd fawr a manwerthu

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Cynllun Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu o 1 Ebrill 2019 tan 31 Mawrth 2020.

Er mwyn ceisio sicrhau dyfarnu cymaint o ryddhad ag sy'n bosibl, byddwn ni'n dyfarnu'r rhyddhad ar gyfer 2019/20 yn awtomatig i'r trethdalwyr hynny a wnaeth gais llwyddiannus am ryddhad yn 2018/19. Yn achos yr holl drethdalwyr sy'n cael rhyddhad yn awtomatig, byddwn ni'n anfon bil diwygiedig atyn nhw erbyn 31 Mai 2019.

Yn achos y busnesau hynny sydd, yn ôl pob golwg, yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi o dan y cynllun yn 2019/20 – ond ni wnaethon nhw gais y flwyddyn ddiwethaf ac/neu nid oedden nhw'n gymwys i wneud cais – byddwn ni'n anfon ffurflen gais atyn nhw. Os na fyddwch chi wedi cael ffurflen gais gennym ni erbyn 31 Mai, ond rydych chi'n credu eich bod chi'n gymwys, lawrlwythwch gopi o'r ffurflen – Rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr a Manwerthu – ffurflen gais 2019-20 (PDF) – a'i llenwi.

Gall trethdalwyr wneud cais am ryddhad o hyd at £2,500 ar gyfer eu bil ardrethi busnes am y flwyddyn ariannol 2019/20 os ydyn nhw'n fusnes manwerthu cymwys sy'n meddiannu eiddo cymwys â gwerth ardrethol o £50,000 neu lai, yn amodol ar derfynau Cymorth Gwladwriaethol.

Yr eiddo sy'n cael manteisio ar y rhyddhad hwn yw eiddo manwerthu wedi'i feddiannu ac eiddo wedi'i feddiannu ar y stryd fawr, ac sy'n cael ei ddefnyddio yn bennaf – neu yn gyfan gwbl – fel siop, bwyty, caffi neu sefydliad sy'n gwerthu diod, ac sydd yn bennaf – neu yn gyfan gwbl – yn darparu gwasanaeth ar gyfer aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â'r eiddo hwnnw (rhaid bod yr eiddo'n rhesymol hygyrch i aelodau o'r cyhoedd).

Cyn i chi wneud cais, nodwch: 

  • Bydd maint y rhyddhad y byddwch chi'n ei gael yn cael ei gyfyngu i swm yr ardrethi sy'n daladwy gennych mewn gwirionedd;
  • Os byddwch chi'n gadael eiddo ar ôl 1 Ebrill 2019, bydd swm y rhyddhad yn cael ei leihau yn ôl cyfran;
  • Gall trethdalwyr sy'n meddiannu mwy nag un eiddo wneud cais am Ryddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu ar gyfer pob un o'u heiddo cymwys, yn amodol ar derfynau Cymorth Gwladwriaethol;
  • Nid yw eiddo gwag yn gymwys ar gyfer y rhyddhad hwn;
  • Nid yw eiddo sydd eisoes yn cael rhyddhad ardrethi elusennol gorfodol yn gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu;
  • Mae rheolau Cymorth Gwladwriaethol ‘de minimis’ yn berthnasol.​ Rhagor o wybodaeth.

Am ragor o fanylion, darllenwch y canllaw gan Lywodraeth Cymru – Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu yng Nghymru – 2019-20 (PDF)

Cysylltwch â ni