Cronfa Cadernid Economaidd

Mae Llywodraeth Cymru yn barod i ryddhau ffurflen gais ar-lein ar gyfer busnesau sy'n gymwys am gymorth ariannol gan Gronfa Cadernid Economaidd ddydd Gwener 17 Ebrill.

Mae'r cynllun yn cynnwys tair elfen, cymorth ar gyfer:

 • Microfusnesau yn cynnwys rhwng 1 a 9 gweithiwr
 • Cwmnïau bach a chanolig eu maint o rhwng 10 a 259 o weithwyr
 • Cwmnïau mwy o faint 250+ o weithwyr

Mae'r gronfa wedi'i sefydlu i helpu'r cwmnïau a'r busnesau hynny nad ydynt wedi gallu cael gafael ar y grantiau presennol sydd ar gael a gofynnir i fusnesau lenwi 'gwiriwr cymhwysedd' gan fod cyfyngiadau ar bwy all wneud cais a faint a gall fod gan sefydliad yr hawl iddo. 

Os ydych chi'n fusnes gyda llai na 9 o weithwyr a'ch bod yn gymwys ar gyfer y cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes presennol fel y grant Hamdden, Manwerthu neu Letygarwch gwerth £25,000 neu'r grant Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach o £10,000 yna NI FYDDWCH yn gymwys i dderbyn grant y Gronfa Cadernid Economaidd newydd o hyd at £10,000 ar gyfer Microfusnesau.  

Os ydych chi'n fusnes sy'n cyflogi rhwng 10 a 249 o weithwyr, yna efallai y byddwch chi'n gymwys i gael grant hyd at £100,000 i gwmnïau bach a chanolig ond bydd unrhyw ddyfarniad rydych chi wedi'i dderbyn gan y naill neu'r llall o'r ddau gynllun grant uchod yn cael ei leihau o unrhyw un dyfarniad y gallai fod gennych hawl iddo o dan y cynllun newydd.

Microfusnesau – Grantiau hyd at £10,000

 • Cyflogi rhwng 1 a 9 o weithwyr (yn ogystal â pherchennog y busnes)
 • Cyfeiriad gweithredu yng Nghymru a bod ganddynt weithwyr yng Nghymru
 • Wedi'u cofrestru at ddibenion TAW neu'n sector/busnes wedi'i eithrio rhag TAW gyda throsiant sy'n fwy na £85k, gellir dod o hyd i'r manylion am eithriad TAW yn www.gov.uk/guidance/vat-exemption-and-partial-exemption
 • Wedi profi gostyngiad o dros 60% yn y trosiant ers 1 Mawrth 2020
 • Rhaid i fusnesau sy'n cael cymorth anelu at gynnal cyflogaeth am 12 mis
 • Dim ond un cais gan bob busnes
 • Bydd angen i fusnesau ddarparu:
  • Manylion gostyngiad mewn trosiant yn sgil yr achos o COVID-19
  • Tystiolaeth o gyfeiriad busnes drwy ddarparu cofrestriad TAW

Mae'r grant ar gael i ficrofusnesau nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Grant Ardrethi Busnes neu'r grant cymorth i'r hunangyflogedig

Cwmnïau bach a chanolig eu maint - Grantiau hyd at £100,000

 • Cyflogi rhwng 10 a 249 o weithwyr
 • Wedi'u cofrestru at ddibenion TAW neu'n sector/busnes wedi'i eithrio rhag TAW gyda throsiant sy'n fwy na £85k, gellir dod o hyd i'r manylion am eithriad TAW yn www.gov.uk/guidance/vat-exemption-and-partial-exemption
 • Mae eu pencadlys yng Nghymru neu mae ganddynt gyfeiriad gweithredu yng Nghymru sydd ag ymreolaeth lawn wrth wneud penderfyniadau
 • Wedi profi gostyngiad mewn trosiant o dros 60% ers 1 Mawrth 2020
 • Yn gallu dangos y bydd y busnes/sefydliad yn gynaliadwy am o leiaf 12 mis gyda chynllun busnes cynaliadwy i fasnachu allan o argyfwng
 • Yn endidau hyfyw sy'n gallu cadarnhau rhywfaint o fynediad at gyllid i dalu costau ac yn gallu dangos ymdrechion (llwyddiannus neu fel arall) i sicrhau cyllid gan ffynonellau ehangach (er enghraifft banc, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, Banc Datblygu Cymru, cyfleusterau benthyca Llywodraeth y Deyrnas Unedig fel y Cynllun Tarfu ar Fusnes neu gymorth yn uniongyrchol gan Fanc Lloegr) cyn gwneud cais i'r gronfa hon
 • Yn gallu cadarnhau nad yw'n ceisio cyllid Llywodraeth Cymru gan unrhyw ffynhonnell cyllid grant COVID-19 arall nad oes angen ei ad-dalu
 • Yn gallu dangos y bydd hyfywedd y fenter dan fygythiad heb gymorth ychwanegol, gan gynnwys nifer y swyddi y mae'r cymorth hwn yn eu diogelu
 • Sicrhau, cyhyd â bo'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws ar waith, na fydd unrhyw ddiswyddo gorfodol yn y dyfodol.

Cwmnïau mwy o faint - Swm amhenodol

 • Bydd cyllid ar gael i gefnogi busnesau mawr sy'n cyflogi 250 neu fwy o bobl a bydd yn cael ei ystyried fesul achos

Gellir gweld manylion y meini prawf cymhwysedd isod

SYLWCH: Gweinyddir y gronfa hon gan Lywodraeth Cymru, NID Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.