• main y testun
 
 

Cysylltiadau hiliol

Mae Hil yn un o'r nodweddion a ddiogelir o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae'n anghyfreithlon i rywun wahaniaethu ar sail hil yn erbyn person arall. At ddibenion y Ddeddf mae 'hil' yn cynnwys lliw, cenedligrwydd a tharddiad ethnig neu genedlaethol. Gall grwp hil gynnwys dau neu fwy o grwpiau hil gwahanol (e.e. Prydeinwyr Du). (ACAS Gorffennaf 2010)

Mae'n anghyfreithlon i awdurdodau lleol wahaniaethu hyd yn oed yn ddamweiniol neu'n anfwriadol ar sail hil. Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnwys dyletswydd i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a hyrwyddo cysylltiadau da rhwng grwpiau gwahanol.

Er mwyn cyflawni'r nod hwn mae'r cyngor wedi cyhoeddi ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Amcanion a Chynllun Gweithredu cysylltiedig sy'n nodi sut y bydd yn sicrhau bod cydraddoldeb hiliol yn rhan annatod o'i holl bolisïau, swyddogaethau a gweithdrefnau.

Y Fforwm Cydlyniant Cymunedol

Mae aflonyddwch a gwahaniaethu yn faterion dinistriol iawn ac mae gwaith y fforwm wedi'i lunio i addysgu a hysbysu pobl am y materion sy'n ymwneud ag aflonyddwch a sut y gall hyn arwain at densiynau o fewn ein cymunedau.

Daw'r aelodau o nifer o sefydliadau partner:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Heddlu Gwent
 • Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol y Cymoedd (VALREC)
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (CMGG)
 • Victim Support Gwent
 • Gwasanaeth Prawf Gwent
 • Canolfan Cynghori
 • Tîm Troseddwyr Ifanc
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Mae digwyddiad trosedd casineb yn unrhyw drosedd a gyflawnwyd yn erbyn person neu eiddo oherwydd eu bod yn cael eu gweld fel bod yn wahanol, ac oherwydd rhagfarn yn erbyn eu hil, crefydd, anabledd, oedran, tueddfryd rhywiol neu hunaniaeth rhyw.

Os ydych chi wedi dioddef trosedd casineb, sef dioddef ymddygiad, graffiti neu iaith ymosodol hiliol, mae gennych bob hawl i nodi'r digwyddiadau hyn ac i ddisgwyl cymorth a chefnogaeth i wneud yn sicr na fydd yn digwydd eto.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio'n agos iawn gyda phartneriaid i ddelio â'r digwyddiadau hyn. Cysylltwch â Heddlu Gwent ar 01633 838111 neu drwy ysgrifennu at: Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ i nodi unrhyw ddigwyddiad o'r fath, neu gallwch gysylltu â Chyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol y Cymoedd (VALREC) i gael cyngor a chyfarwyddyd, ar 01443 742704 neu drwy e-bostio info@valrec.org.

Gallwch hefyd gysylltu â Chymru Ddiogelach drwy eu gwasanaeth ar-lein sy'n galluogi dioddefwyr, tystion neu drydydd parti eraill i nodi digwyddiadau casineb. Gallwch ddod o hyd i'r ffurflen nodi troseddau casineb ar www.saferwales.com. Bydd Cymru Ddiogelach yn trosglwyddo'r manylion llawn am y digwyddiadau i'r Heddlu ac asiantaethau cymorth eraill (gyda chaniatâd yr unigolyn sy'n nodi'r digwyddiad).


Gyda phwy i gysylltu

 • Uned Polisi
 • Ty Penallta
 • Parc Tredomen
 • Ystrad Mynach
 • Hengoed
 • CF83 7PG
 • Ffôn: 01443 864353
 • Email Uned Polisi

A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.