• main y testun
 
 

Rhyw

Beth bynnag yw'r term a defnyddir, rhywedd neu ryw er enghraifft, gall gwahaniaethu ar y sail eich bod yn ddyn neu'n fenyw fod yn uniongyrchol - trin rhywun yn llai ffafriol ar sail eu rhyw - neu'n anuniongyrchol - defnyddio un rheol gyffredinol sydd yn ymarferol yn anfanteisio un rhyw ac na ellir ei chyfiawnhau.

Mae atal gwahaniaethu ar sail rhyw yn gwella cyfleoedd sefydliad i recriwtio'r person gorau ar gyfer y swydd a chael y perfformiad gorau gan bawb sy'n cael eu cyflogi yno. Mae'r holl delerau ac amodau cyflogaeth yn cael eu cwmpasu gan gynnwys unrhyw arfer sy'n cynnwys defnyddio 'darpariaeth, maen prawf neu arfer' sydd, er ei fod yn berthnasol i ddynion a menywod yn gyfartal, yn rhoi un rhyw o dan anfantais ac na all y cyflogwr ddangos ei fod yn ffordd gymesur o gyflawni nod cyfreithlon.

Mae cyflog cyfartal a mynediad cyfartal i gyfleoedd recriwtio a dyrchafu yn feysydd amlwg eraill lle gallai gwahaniaethu o'r fath ddigwydd ac mae'r Cyngor wedi ymgymryd â gwaith dros flynyddoedd lawer er mwyn sicrhau bod unrhyw faterion parhaus ym maes cyflog cyfartal yn cael eu datrys a bod yr holl arferion recriwtio a dethol, datblygiad personol a materion hyfforddi ac ati yn cael eu datblygu a'u gweithredu mewn modd nad yw'n rhoi unrhyw un o dan anfantais, beth bynnag eu rhyw.

Mae un o 7 Amcan Cydraddoldeb Strategol y Cyngor (rhif 2) yn ymwneud yn uniongyrchol â Mynd i'r afael â'r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau ac mae hyn yn cyd-fynd gyda'r gwaith ehangach ar fynd i'r afael â thlodi gan fod nifer fawr o'r swyddi â chyflog isel neu swyddi rhan-amser yn cael eu gwneud gan fenywod.


Gyda phwy i gysylltu

  • Uned Polisi
  • Ty Penallta
  • Parc Tredomen
  • Ystrad Mynach
  • Hengoed
  • CF83 7PG
  • Ffôn: 01443 864353
  • Email Uned Polisi

A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.