• main y testun
 
 

Gordaliadau budd-dâl

Gordaliadau budd-dal yw'r swm o Fudd-dal Tai neu Fudd-dal y Dreth Gyngor a dalwyd i chi ond nad oes gennych hawl iddo. Fel arfer, bydd hyn yn digwydd pan na fyddwch yn ein hysbysu o newid yn eich amgylchiadau.

Os byddwn yn canfod eich bod wedi cael gordaliad, fe'ch hysbysir drwy lythyr am y rheswm amdano, y cyfnod a gwmpaswyd ganddo, y swm i'w adfer a'r dull o'i adfer.

Rhoddir gwybod i chi hefyd am beth y gallwch ei wneud os ydych am i rywun egluro'r penderfyniad i chi, neu os ydych yn anghytuno ag ef.

Dulliau adfer

Mae dau brif ddull y gallwn eu defnyddio i adfer gordaliadau:

 • Lleihau taliadau budd-dal wythnosol
  Os byddwch yn dal i fod â hawl i Fudd-dal Tai byddwn yn adfer y gordaliad drwy leihau eich budd-dal wythnosol. Bydd hyn yn digwydd bob wythnos nes bod y gordaliad wedi'i glirio. Os, ar y llaw arall, nad oes gennych hawl i Fudd-dal Tai mwyach ond eich bod yn dal i gael math arall o Fudd-dal fel Cymhorthdal Incwm, Pensiwn Ymddeol neu Fudd-dal Analluogrwydd; gallwn ofyn i'r DWP wneud didyniadau o'r budd-dal priodol pob wythnos nes bod y ddyled wedi'i had-dalu.
 • Trefnu cyfrif dyledwr
  Os nad ydych bellach â hawl i gael budd-daliadau ni fyddwn yn gallu adfer y gordaliad o fudd-daliadau yn y dyfodol. Yn yr achosion hyn byddwn yn trefnu cyfrif dyledwr ac yn anfon anfoneb atoch y byddwch yn gyfrifol am ei thalu. Mae llawer o bobl yn trefnu debyd uniongyrchol i ad-dalu budd-dal a ordalwyd.

Rhoddir Budd-dal y Dreth Gyngor a ordalwyd yn ôl i'ch cyfrif Treth Gyngor a chaiff ei adfer drwy'r system Treth Gyngor.

Dulliau Talu

I drefnu dull o ad-dalu, ffoniwch yr Adran Budd-daliadau ar 01443 863423. Neu, gallwch gwblhau ein ffurflen incwm a gwariant isod. Gellir derbyn neu wrthod hon.

adobe logo Ffurflen Incwm a Gwariant (pdf 39kb)

Os cewch anfoneb o ran gordalu budd-daliadau tai, gellir gwneud taliadau yn llawn, neu drwy randaliadau wythnosol neu fisol. Gellir gwneud taliadau ag Arian Parod, Siec, Archeb Sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol neu drwy ffonio'n llinell Cerdyn Debyd ar 01443 863366.

Os na fyddwch yn cysylltu neu ddim yn cynnig ad-dalu, polisi'r Cyngor yw ceisio ad-daliad drwy'r Llys Sirol. Bydd costau ychwanegol ynghlwm wrth hyn a chaiff y rhain eu hychwanegu at y ddyled gyfredol. Bydd y camau hyn hefyd yn arwain at Ddyfarniad Llys Sirol.

Am ragor o wybodaeth am ordaliadau budd-dal ffoniwch yr Adran Budd-daliadau ar 01443 815588 neu anfonwch e-bost at budd-daliadau@caerffili.gov.uk.


Gyda phwy i gysylltu

 • Budd-daliadau Tai
 • Ty Penallta
 • Parc Tredomen
 • Ystrad Mynach
 • Hengoed
 • CF82 7PG
 • Ffôn: 01443 866567

A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.