• main y testun
 
 

Sipsiwn a Theithwyr

Nid oes gan fwrdeistref sirol Caerffili safle teithwyr parhaol wedi'u lleoli o fewn ei ffiniau ar hyn o bryd, ac felly mae ond yn profi gwersylloedd heb awdurdod, a all achosi aflonyddwch a gwrthdaro'n lleol, gall fod yn ddrud, gall gymryd llawer o amser i glirio, ac mae angen ystod o ddulliau ymateb gan gynnwys gorfodi cyflym ac effeithiol.

Mae gan y Cyngor Bolisi Teithwyr a Gwersyllfannau heb Awdurdod ar waith ar gyfer gweithio gyda gwersylloedd o'r fath; cyfrifoldeb Cyfadran yr Amgylchedd yw'r polisi ond mae materion eraill hefyd yn effeithio ar Sipsiwn a Theithwyr a grwpiau sy'n pasio trwy'r fwrdeistref sirol.

Adobe logo Polisi Teithwyr a Gwersyllfannau heb Awdurdod (pdf 87kb)

Addysg

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r broses o gynhwysiad sy'n galluogi pob plentyn a pherson ifanc i ddiwallu eu hanghenion a'u dyheadau o fewn eu cymunedau lleol. Mae hyn yn golygu y bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod plant a phobl ifanc sy'n Sipsiwn a Theithwyr yn cael mynediad cyfartal i gyfleoedd addysgol.

Cysylltwch ag: educationaddysg@caerffili.gov.uk

Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae gan y Gyfadran Gwasanaethau Cymdeithasol ddyletswydd dan adran 17 o Ddeddf Plant 1989 i ddiogelu a hyrwyddo lles yr holl blant sydd mewn angen yn eu hardal - mae hyn yn cynnwys plant o grwpiau Sipsiwn a Theithwyr.

Cysylltwch â: gwasanaethaucymdeithasol@caerffili.gov.uk

Tai

O dan Ddeddf Tai 2004 mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i ddarparu llety priodol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr. Mae'r ddyletswydd hon yn golygu bod rhaid i awdurdodau asesu anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr ac yn cynnwys strategaeth i gwrdd â'r anghenion hynny o fewn eu strategaethau tai ehangach.

O dan Adran 175(2) o Ddeddf Tai 1996, mae Sipsiwn neu Deithiwr yn ddigartref os yw "eu llety yn cynnwys strwythur symudol ac nid oes unman eu bod yn gallu ei gosod yn gyfreithiol i fyw ynddo". Os bydd angen, bydd cymorth yn cael ei roi er mwyn llenwi ffurflenni cais am dai, ar gyfer naill ai'r Cyngor neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, i gael mynediad at lety parhaol.

Cysylltwch â: tai@caerffili.gov.uk

Yr Amgylchedd

Mae'r Ddeddf Cymdogaethau ac Amgylchedd Glân 2005 hefyd yn dylanwadu ar y polisi hwn. Mae'r Ddeddf wedi rhoi pwyslais cynyddol ar allu cyfanheddol, gan roi mwy o bwerau i, ac yn gosod cyfrifoldeb strategol ar, awdurdodau lleol i gadw ardaloedd yn lân, yn wyrdd ac yn ddiogel.

Am fwy o wybodaeth cwblhewch ein ffurflen ar-lein.

Grwp Monitro Sipsiwn a Theithwyr

Mae gan y cyngor grwp traws-gyfadrannol sy'n cwrdd dwywaith y flwyddyn er mwyn rhannu gwybodaeth ar faterion yn ymwneud â sipsiwn a theithwyr megis gwybodaeth ar wasanaethau tai, gwasanaethau cymdeithasol, cynllunio, gwybodaeth y cyfrifiad, data ysgolion a chyrsiau codi ymwybyddiaeth y staff.


Gyda phwy i gysylltu

  • Uned Polisi
  • Ty Penallta
  • Parc Tredomen
  • Ystrad Mynach
  • Hengoed
  • CF82 7PG
  • Ffôn: 01443 864353
  • Email Uned Polisi

A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.