• main y testun
 
 

Tai

Mae tai yn ganolog i bob cymuned ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili'n credu y dylai pob aelwyd yn ein hardal gael cartref o ansawdd da, fforddiadwy ac sy'n cyfarfod â'u hanghenion.

Tai Cyngor
Sut i ymgeisio am dy cyngor. Cyngor ar gyfer tenantiaid a deiliaid prydlesi presennol y cyngor ar drosglwyddiadau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, atgyweiriadau a rheoli ystâd.

Cyngor Digartrefedd a Thai
Cyngor a gwybodaeth ar y dewisiadau ar gyfer rhwystro digartrefedd a sut y gallwn ni eich helpu os ydych yn colli, neu'n cael eich bygwth gyda cholli, eich cartref.

Gwelliannau ac atgyweiriadau
Cyngor a gwybodaeth os oes angen atgyweirio neu waith gwella ar eich cartref.

Tai Preifat
Cyngor ar gyfer tenantiaid y sector breifat, perchen ddeiliaid a landlordiaid ar faterion ynghylch tai megis tenantiaethau, budd-daliadau lles, rhent a safonau llety.

Addasiadau Anabledd
Manylion am y gwasanaethau amrywiol a'r grantiau sydd ar gael i helpu unrhyw un sy'n ei chael yn anodd cael yr adnoddau arferol mewn cartref.

Tai mewn aml ddaliadaeth
Gwybodaeth ar gyfer landlordiaid gan gynnwys trwyddedu tai mewn aml ddaliadaeth, grantiau i landlordiaid a chôd ymarfer gorau landlordiaid.

Strategaeth Tai
Yn archwilio sefyllfa'r polisi tai gan gynnwys tai cyngor, cymdeithasau tai, perchen ddeiliaid a'r sector rhenti preifat.


A oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?  Rhowch sylwadau:-
  
Nodwch na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i sylwadau y gwneir yma.