Gwaith gwella priffyrdd ar gylchfan Pwll-y-pant

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru ar gyfer rhybuddion e-bost i gael gwybod am y cynnydd diweddaraf ar waith gwella priffyrdd Pwll-y-Pant. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion eraill y cyngor.

Google Maps a roadworks.org – gwybodaeth traffig byw

Gellir gweld Traffig Byw sy'n dangos oedi drwy ddefnyddio Google Maps i chwyddo’r ardal a chychwyn golwg 'Traffig'.

Gallwch gael gwybodaeth traffig am Gaerffili a Chylchfan Pwll-y-Pant ar waith ffordd ar roadworks.org.  Dyma’r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o wybodaeth gyfredol am waith ffordd yn y DU.

Caiff gwefan roadworks.org ei diweddaru bob hanner awr, felly mae’n darparu gwybodaeth am waith ffordd lleol mewn amser real ar draws bron i 100 o awdurdodau lleol (y mae eu nifer yn cynyddu’n gyflym wrth i ragor o awdurdodau lleol gofrestru gyda’r gwasanaeth) yn ogystal â gwybodaeth am draffyrdd a chefnffyrdd ar draws Cymru a Lloegr.

Gallwch ddefnyddio roadworks.org yn rhad ac am ddim - gall defnyddwyr weld ar fap ble a phryd yn union y mae’r gwaith ffordd yn digwydd a phwy sy’n gyfrifol am y gwaith, a gallant asesu’r effaith debygol ar amseroedd teithio. Gallwch hyd yn oed gofrestru i gael negeseuon e-bost i’ch rhybuddio am waith y bwriedir ei wneud yn eich ardal yn y dyfodol.

 

Gwaith Wythnos 28 wedi ei gwblhau

Rheolaeth traffig a cherddwyr

 • Ailagor llwybr i gerddwyr o Corbetts i arosfan bws
 • Goleuadau traffig ar freichiau Trecenydd a Bedwas - nosweithiau 19:00 i 06:00

Braich Trecenydd - nosweithiau

 • Gwaith clymu i mewn
  • Cwblhawyd gosod cyrbau
  • Cwblhawyd y briffordd
  • Cwblhawyd tirweddu

Braich Trecenydd - dyddiau

 • Paratoi priffordd ar gyfer asffalt
 • Paratoi llwybr troed yn parhau
 • Cwblhawyd ymylwaith
 • Cwblhawyd cyrbau
 • Cwblhawyd gwaith haearn
 • Tirweddu yn parhau

Braich Bedwas - nosweithiau

 • Gwaith clymu i mewn
 • Clirio wedi'i gwblhau
 • Cwblhawyd gosod cyrbau
 • Cwblhawyd priffordd
 • Cwblhawyd tirweddu

Braich Bedwas - dyddiau

 • Draenio a gosod pibelli'n parhau
 • Paratoi cyrbau'n parhau
 • Adeiladu priffordd yn parhau

Braich Llanbradach

 • Clirio'r safle
 • Tyllau prawf
 • Cloddio ar gyfer y wal gynnal gwaith dros dro
 • Paratoi dargyfeirio gwasanaeth

Gwaith wedi'i gynllunio ar gyfer wythnos 29

Rheolaeth traffig a cherddwyr

 • Lôn Corbetts - un lôn gyda blaenoriaeth o'r Gylchfan
 • Paratoi ar gyfer newid symud traffig ar y ffordd newydd gan Reoli Traffig
 • Rhai addasiadau i wyriad y droedffordd

Braich Trecenydd

 • Paratoi priffordd ar gyfer asffalt
 • Arwynebu
 • Paratoi llwybr troed yn parhau
 • Arwynebu llwybr troed
 • Tirlunio
 • Marciau ffordd

Braich Bedwas

 • Draenio a gosod pibelli'n parhau
 • Gosod pafin yn parhau
 • Adeiladu priffordd yn parhau

Lôn Corbetts

 • Gosod gan Reoli Traffig - un lôn gyda blaenoriaeth o'r gylchfan
 • Arwynebu

Braich Llanbradach

 • Clirio'r safle
 • Tyllau prawf
 • Cloddio ar gyfer y wal gynnal gwaith dros dro
 • Paratoi dargyfeirio gwasanaeth

Trefn arfaethedig

Mae cynllun o’r gwaith arfaethedig ar gael i'w weld isod:

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A yw ymddygiad gyrwyr yn cael effaith ar lif traffig drwy'r cynllun?

Mae ymddygiad gyrwyr yn chwarae rhan sylweddol mewn llif traffig effeithlon mewn unrhyw waith ffordd. 

Fe fyddem yn gofyn bod pob gyrrwr yn ystyried y canllawiau isod, yn amyneddgar ac yn ymddwyn yn gwrtais i'w cyd-yrwyr.

Gyrwyr - helpwch i gadw Caerffili’n symud:

 • Defnyddiwch y ddwy lôn i giwio ar y ddynesfa i Llanbradach
 • ​Cyfunwch yn eich tro ar y rhan lle mae’r ddwy lôn yn uno
 • Defnyddiwch y dangosyddion yn gywir ar y gylchfan. Cymerwch ofal i beidio dynodi i’r chwith yn rhy gynnar; gall hyn achosi dryswch yn arbennig i yrwyr o Heol Pwll-y-pant a Lôn Corbetts
 • Gyrrwch yn araf ar y gylchfan ei hun, gan ganiatáu amser i gerbydau sy’n ciwio i dynnu allan yn ddiogel o'ch blaen.

Gall y newidiadau bach hyn gael effaith mawr ar leihau amser ciwio cyffredinol.

Yng Nghoed-y-brain yn benodol, bydd newidiadau i'r arwyddion a'r conau i geisio sicrhau bod traffig o Lanbradach yn defnyddio'r lôn dde ac yna'n uno.

Pa fuddiannau bydd y cynllun yn eu darparu?

Mae modelu traffig yn dangos, os ni wneir gwelliannau i'r gylchfan, bydd hyd ciwiau'n parhau i gynyddu; bydd amseroedd teithiau, yn enwedig o Ystrad Mynach, ond o bob cyfeiriad gan gynnwys traffig lleol a thraffig trwodd, yn dod yn annioddefol.

Pan fyddent wedi'u cwblhau, bydd y gwelliannau i'r gylchfan yn cyflawni:

 • Cyswllt newydd ar waelod y bont sy'n bodoli eisoes, sy'n golygu na fydd angen i gerddwyr bellach gerdded drwy Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy.
 • Lleihau hyd y ciwiau ar y ffyrdd sy’n arwain at y gylchfan
 • Cynyddu’r capasiti i ymdopi â mwy o draffig yn y dyfodol
 • Cyswllt newydd ar waelod y bont sy'n bodoli eisoes, sy'n golygu na fydd angen i gerddwyr bellach gerdded drwy Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy
 • Croesfan newydd dan reolaeth i gerddwyr ar yr A468/9
 • Mynediad mwy diogel i’r gylchfan o Lôn Corbetts a Heol Pwll-y-pant
  Diogelu ar gyfer y dyfodol - ni ddylai unrhyw waith cynnal a chadw fod yn angenrheidiol am beth amser, a bydd y gyffordd yn barod ar gyfer troi breichiau Trecenydd a Bedwas yn ddwy lôn

Pwy ddylwn i gysylltu â nhw os oes gen i broblem neu er gwybodaeth yn ystod y gwaith?

 • Gellir cysylltu â Gwasanaethau Priffyrdd ar 01443 866511
 • Noder mai'r ffordd fwyaf effeithiol i CBSC ddarparu ymatebion i’w hystyried yw mewngofnodi ar wefan y cynllun a chwblhau manylion eich mater neu'ch ymholiad, gan gynnwys eich manylion cyswllt. Bydd eich mater yn cael ei gofnodi yn ffurfiol a byddwch yn derbyn ymateb drwy e-bost.

Pan fyddaf yn gyrru drwy'r gwaith, weithiau gwelaf weithwyr yn sefyll o gwmpas, neu'n eistedd mewn cerbydau cloddio a ddim yn gweithio. Oni ellir defnyddio'r bobl hyn ar waith arall a sicrhau bod y gwaith ffordd yn cael ei gwblhau yn gyflymach?

Mae o fudd i bawb i orffen y gwaith cyn gynted â phosib; yn enwedig CBSC a'r Contractwr. Mae'r Cyngor yn hyderus yn y dewis o Gontractwr ac yn y ffordd mae'r safle’n cael ei redeg.

Efallai y bydd yn ymddangos wrth yrru heibio nad oes digon yn digwydd i symud y gwaith ymlaen ond, os oedd gan y contractwr ddull o weithio a oedd yn caniatáu gweithio aneffeithlon, neu ei fod wedi defnyddio'r offer anghywir, neu os oedd ganddo weithredwyr diog, byddai ei fusnes yn cau yn eithaf cyflym, ac yn sicr ni fyddai'n gallu bodloni'r gofynion ansawdd i allu tendro am unrhyw waith mor arwyddocaol a chymhleth â'r cynllun hwn.

Mae Pwll-y-pant yn brosiect adeiladu llinellol, h.y. mae'n rhaid cwblhau gwaith mewn trefn, ac mae'r safle ei hun yn cael ei ddylanwadu gan lawer o gyfyngiadau sy'n effeithio ar y ffordd y gellir adeiladu'r prosiect, gan gynnwys y briffordd bresennol a gweithio gyda thraffig byw.

Cyfyngiadau'r safle yn bennaf sy'n pennu dilyniant ac amseriad y gwaith. Dyma'r rhesymeg adeiladu a'r dilyniant sy'n pennu pa waith sy'n cael ei wneud, a phryd. Ymrwymir dyraniadau o adnoddau offer a gweithwyr yn ddyddiol er mwyn cwblhau'r gwaith a gynllunwyd yn effeithlon. Mae yna newidiadau parhaus a gall y rhain fod yn sylweddol yn seiliedig ar yr hyn a ddatgelir yn y ddaear.

Mae proses reoli barhaus, bob awr, dyddiol, wythnosol, misol i gadw'r Contract ar y rhaglen.

Mae'r tîm ar y safle i gyd yn ddynion a menywod sy'n gweithio'n galed mewn amgylchedd sydd yn peri rhywfaint o risg oherwydd natur y gwaith ac mae'r sylwadau negyddol yn effeithio ar y morâl ar y safle. Mae'r mwyafrif o'r gweithlu'n bobl leol sy'n ymfalchio yn y gwaith maen nhw'n ei wneud, ac yn y swydd hon.
Mae cefnogaeth pobl leol yr un mor bwysig i lwyddiant y prosiect hwn â'r tîm ar y safle.

Pryd bydd y gwaith yn dechrau ac yn gorffen?

 • Y cyfnod adeiladu arfaethedig yw 12 mis, ond bydd cyfleoedd i leihau hyn yn cael eu hadolygu a bydd y cyfnod yn cael ei leihau os yn bosibl.
 • Dechrau ar y safle Dydd Llun, 9fed Hydref 2017
 • Dyddiad cwblhau arfaethedig ar hyn o bryd, 8th Hydref 2018
 • Cyfnodau gwaith arfaethedig – Nodwch yn ystod yr holl waith, byddwch yn dod ar draws rheoli traffig ar yr holl ddynesfa i ddod a nhw lawr i lôn sengl. Gweler Cwestiynau a Ofynnir yn Aml isod am esboniad:-
  • System gylchu'r gylchfan - Hydref 2017 hyd Rhagfyr 2017
  • Braich Trecenydd - Hydref 2017 hyd Mawrth 2018
  • Heol Pontygwindy tua'r gogledd - Hydref 2017 hyd Mawrth 2018
  • Heol Pontygwindy tua'r de - Hydref 2017 hyd Rhagfyr 2017
  • Heol Pwll-y-pant - Ionawr 2018 hyd Ebrill 2018
  • A468 Braich Bedwas - Hydref 2017 hyd Gorffennaf 2018
  • Ochr ddeheuol Lôn Corbetts - Hydref 2017 tan Chwefror 2018 mewn tri chyfnod
  • A469 Braich Llandradach - Rhagfyr 2017 hyn Mehefin 2018
  • Gosod wyneb ar bob ffordd - Mehefin 2018 hyd Medi 2018

Sut bydd y gwaith arfaethedig yn effeithio ar deithio?

 • Bydd angen rheoli traffig drwy gydol y gwaith adeiladu; mae oedi'n debygol i'ch amseroedd teithio presennol
 • Ar wahân i'r newidiadau a wneir yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig, trwy gydol y rhan fwyaf o'r gwaith, bydd pob dynesfa ac allanfa ar y gylchfan yn lôn sengl, gan gynnwys y gylchfan ei hun. Wrth i’r gwaith adeiladu fynd yn eu blaen bydd dwy lôn allanfa ar gael a fydd yn helpu gwella llif y traffig a lleihau’r oedi 
 • ​Ar ôl y trefniadau rheoli traffig lôn sengl presennol a fydd yn eu lle am gyfnod byr o tua 10 wythnos (os fydd y tywydd yn caniatáu), bydd y rheolaeth traffig wedyn yn agor hyd at ddwy lôn ar gyfer gweddill y gwaith. Bydd angen rywfaint o redeg un lôn a fydd yn cael ei gynnal dros nos neu ar y penwythnos pan fydd llif traffig yn llai.

A fydd y Rheolaeth Traffig ar waith drwy'r amser?

 • Mae natur y gwaith yn gofyn am gloddio'r gerbydffordd bresennol felly bydd y rheolaeth traffig yn digwydd 24/7 drwy gydol y cyfnod adeiladu. Cyn gynted ag y bo'n ddiogel i wneud hynny, bydd y rheolaeth draffig yn cael ei dileu a bydd y gerbytffordd yn ailagor. Bydd archwiliadau yn cael eu gwneud tu allan i oriau gwaith a bydd rhif cyswllt yn cael ei hysbysebu er mwyn hysbysu am unrhyw broblemau. 

​A fyddai’n bosib symud y conau yn ystod yr amserau prysuraf?

 • Bellach mae cloddiadau yn y ffordd gerbydau ac nid yw'r ardaloedd hyn yn addas ar gyfer traffig. Mae'r conau wedi'u gosod i roi parth diogelwch rhwng traffig ac ardaloedd cloddio.

Pam nad oes gwaith yn cael ei wneud o fewn rhai o’r mannau lle mae conau? All y lonydd hyn gael eu hagor?

 • Nid yw'r conau a osodir ar freichiau’r ddynesfa wedi'u gosod i ganiatáu i'r gwaith ddigwydd, maent yno i gau'r ddynesfa i lawr i un lôn cyn i gerbydau gyrraedd y gylchfan. Dim ond un lôn sydd ar gael ar y gylchfan ac ar yr allanfeydd felly mae'n rhaid i'r dynesfeydd hefyd fod yn lôn sengl er mwyn osgoi gwrthdaro rhwng cerbydau sy'n ceisio symud i'r un lle. Nodwch, yn ogystal â diogelu’r cyhoedd sy’n teithio a gweithwyr, mae’r trefniant hwn yn ofyniad cyfreithiol (cyfeiriwch at y Llawlyfr Arwyddion Ffyrdd, Pennod 8 os oes angen rhagor o fanylion arnoch, gellir dod ar hyn iddo ar-lein trwy beiriant chwilio).

Bydd lleihau'r ffordd gerbydau i un lôn yn achosi oedi difrifol. Onid oes ffordd well?

 • Nid yw'n bosibl llunio cynllun o'r maint hwn heb amhariad. Y strategaeth fu targedu'r amhariad mwyaf yn gynnar yn y gwaith a rhagwelir y bydd oedi yn lleihau dros amser wrth i gyfnodau gwaith gael eu cwblhau.

Ar ba amseroedd fydd y gwaith yn digwydd?

 • Yr oriau gweithio arferol fydd dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 4pm ar yr hwyraf. 

A fydd unrhyw waith dros nos?

Mae cyfeiriad y Cyfarwyddwr at ystyried gwaith dros nos ar y newyddion teledu yn adlewyrchu'r dull gweithredu ein bod trwy gydol y contract, yn edrych yn barhaus ar ffyrdd o leihau hyd y rhaglen a lleihau oedi. Mae gwaith dros nos yn un o'r opsiynau hyn er nad oes unrhyw waith dros nos wedi ei gynllunio ar hyn o bryd oherwydd yr amhariad a fyddai hyn yn achosi i drigolion.

Ystyrir gweithio dros nos fel opsiwn, ond dim ond fel eithriad, pan fydd gweithrediadau'r safle yn cael effeithiau sylweddol, uwch na'r hyn y gellir ei ddisgwyl yn ystod gweithrediadau arferol o ddydd i ddydd ar y cyhoedd sy'n teithio, e.e. gweithrediadau arwyneb gyda chau ffyrdd neu ddargyfeiriadau gwasanaeth mawr ar groesfannau ffyrdd ac ati.

Sylwch, hyd yn oed pe bai'r safle'n cael ei adeiladu'n gyfan gwbl yn ystod y nos, byddai'r rheolaeth Traffig yn dal mewn lle yn ystod y dydd, oherwydd y cloddiadau agored, felly ni fyddai'n lleihau  unrhyw oedi.

A fydd mynediad i'm heiddo yn cael ei gyfyngu ar unrhyw adeg?

 • Bydd mynediad i bob eiddo yn cael ei gynnal ar bob adeg

A fydd goleuadau traffig yn cael eu defnyddio?

 • Bydd yr adrannau lle mae'r gwaith newydd yn ymuno â'r gerbydffordd bresennol ar Freichiau Trecenydd a Bedwas yn cael ei wneud o dan oleuadau traffig. Gwneir pob ymdrech i leihau'r amser y caiff y goleuadau eu defnyddio ond byddant ar waith 24/7 hyd nes bod yr adran o'r gerbytffordd yn addas ar gyfer traffig eto.

​A fydd y groesfan bresennol i gerddwyr ar fraich Llanbradach yn cael ei gau yn ystod y gwaith?

 • Pryd bynnag y bo modd, bydd croesfan dros dro a reolir gan arwyddion ar gael, ond ar adegau pan fydd y gwaith wedi cau'r droedffordd, ni fydd croesfan. Bydd yr holl gyfleusterau presennol i gerddwyr yn aros ar agor bob amser nes bod dewis arall digonol yn cael ei ddarparu.  Bydd y llwybr amgen yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor.

A fyddai arhosfannau/llwybrau bws yn cael eu heffeithio gan y gweithfeydd?

 • Mae'r Contractwr dan ofyniad cytundebol i gysylltu â'r gwahanol gwmnïau bysiau sy'n gweithredu o fewn cyffiniau'r cynllun a’u darparu gyda hysbysiad ar gyfer unrhyw cau ffyrdd neu unrhyw gyfyngiadau ar y gweill a fydd yn effeithio arhosfannau bysiau neu lwybrau bysiau.

Pam nad oedd trigolion wedi cael eu rhybuddio o flaen llawr drwy arwyddion?

 • Roedd cyfnod o gymalau byr ar gyfer y cynllun hwn ond gwnaed pob ymdrech i gyfathrebu'r hyn a oedd yn digwydd, a pham. Cafodd arwyddion rhybudd eu codi cyn i’r gwaith ddechrau.  Yn ogystal â hyn, hysbysebwyd y cynllun yn eang, mae’r cyhoeddusrwydd hyd yma wedi cynnwys: llythyron yn cael eu dosbarthu i 600 o drigolion sy'n byw yn agos at y cynllun, hysbysu Ysbyty Ystrad Fawr, gwefan ymroddedig Pwll-y-pant, rhybuddion gwaith ffordd Gov.uk, defnydd o gyfryngau cymdeithasol megis linked in, Facebook ayb., papurau newydd lleol a defnydd o wefannau awdurdodau lleol cyfagos. Mae sesiynau galw i mewn, a gafodd eu hysbysu ar wefan Pwll-y-pant, twitter a Facebook, hefyd wedi cael eu cynnal.

Sut fydd y gwasanaethau brys yn mynd trwy’r tagfeydd?

 • Gall gerbydau brys goddiweddyd ciwiau gan ddefnyddio eu goleuadau glas, fel y byddent mewn unrhyw sefyllfa lle mae traffig ar stop. Mae yna gynllun cerbyd brys ar gyfer y safle a byddent yn cael caniatâd i mewn i'r ardal waith os oes angen - dylid sicrhau bod llwybrau ar gael bob tro.

Sut allwn ni gadw mynediad i ac o’r Ysbyty?

 • Dylech adael amser digonol ar gyfer unrhyw oedi. Mewn argyfwng, bydd ambiwlansiau yn gallu gyrru drwy.  Mae Ysbyty Ystrad Fawr hefyd wedi cael eu hysbysu o’r gwaith a bydd cyfarfodydd rheoli traffig  yn digwydd gyda darparwyr gwasanaethau brys.

A yw’r cynllun gorffenedig yn rhoi ystyriaeth i feicwyr, a sut mae’n alinio gyda’r Cynllun Teithio Llesol a gyhoeddwyd?
A oes gan y cynllun gorffenedig fynediad i gerddwyr ar hyd braich Bedwas?

Ni roddir ystyriaeth i lwybrau beicio penodol yn y cynllun oherwydd cyfyngiadau’r safle a sut y caiff y cynllun ei ariannu, fodd bynnag mae’r ddwy groesfan i gerddwyr sy’n gysylltiedig â’r cynllun wedi cael eu cynllunio mewn modd y gellir eu cysylltu â rhwydwaith feicio yn y dyfodol.

Does dim llwybr ar fraich Bedwas. Am strategaeth ehangach i gerddwyr a beicwyr, mae Map Rhwydwaith Intergredig Teithio Llesol Caerffili wedi cael ei ddatblygu ac wedi cael ei gymeradwyo.

Cynhwysir y llwybrau cysylltiol cysylltiedig ar gyfer symudiadau cerdded/beicio ar wahân o amgylch Pwll-y-pant yn y map a gyflwynwyd. Nodwch fod y dolenni a gynhwysir yn dangos llwybrau dewisol a bydd y cyfan angen astudiaeth dichonoldeb ac ymrwymiad ariannol i symud ymlaen. Mae’n debygol y bydd y llwybrau yn rhannu’r ffordd â cheir o ganlyniad i gyfyngiadau lled.

Efallai bydd y wybodaeth ganlynol yn ddefnyddiol:

 • Dolen i’r dudalen Teithio Llesol. http://www.caerffili.gov.uk/teithiollesol
 • Bydd y Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol dan ystyriaeth ar gael ar y dudalen Teithio Llesol ar ôl y 3ydd Tachwedd 2017.
 • Mae’r ap gwe yn dal ar gael ac mae’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol sy’n dangos ein hystyriaeth o anghenion cerdded a beicio ym Masn Caerffili yn gyffredinol

Rwy’n colli masnach oherwydd yr oedi/gwaith– a oes hawl gen i gael iawndal?

 • Yr atebion arferol lle mae busnes yn credu ei fod yn dioddef o amhariad masnach a achosir gan waith adeiladu / peirianneg yn yr ardal gyfagos yw ceisio lleihau gwerth ardrethol yr eiddo drwy lenwi ffurflen apêl a gyhoeddwyd gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (rhan o Gyllid y Wlad).  Yr asiantaeth swyddfa brisio sy'n gyfrifol am benderfynu ar werth ardrethol pob eiddo busnes.  Byddai'r Awdurdod yn annog pob busnes i gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar unwaith a chyflwyno apêl yn erbyn eu gwerth ardrethol (dylid cyflwyno ffotograffau i ddangos faint o waith a'i agosatrwydd at eich eiddo).  Ei rhif ffôn yw 03000 505 505.

​Yr wyf yn pryderu bod traffig yn dargyfeirio drwy Lôn Pandy i osgoi'r ciwiau ar y gylchfan.

 • Mae CBSC wedi derbyn nifer o bryderon, bod modurwyr yn defnyddio Lôn Pandy fel llwybr arall i osgoi cynllun gwella cylchfan Pwll-y-pant.  Bydd CBSC yn codi arwyddion ar y mynedfeydd i Lôn Pandy yn fuan yn nodi "Ddim yn addas ar gyfer Cerbydau Nwyddau Trwm", "Traffig lleol yn unig" a "Traffig trwodd i ddefnyddio'r A469". Rhagwelir y bydd hyn yn lleihau nifer y modurwyr sy'n defnyddio'r lôn fel llwybr dargyfeirio.  

Llinell amser o’r Cerrig Milltir Allweddol Hyd yn hyn

 • Cychwyn ar y safle 8fed Hydref 2017
 • Rhedeg 2 lôn dros dro ar gyfer cyfnod Nadolig 30.11.17 i 8.1.2018
 • 7fed Mehefin 2017 - Cymeradwyodd y Cabinet gynigion ar gyfer cynllun gwella cylchfan Pwll-y-pant fel cynllun priffyrdd blaenoriaethol ar 7fed Mehefin 2017
 • 26ain Ionawr 2015 i 13eg Mawrth 2015 - Arolwg ymgynghori ar gael ar y wefan.  Crynodeb o'r canlyniadau (PDF)  | Canlyniadau'r holiadur (PDF) 
 • 29ain Ionawr 2015 i 5ed Mawrth 2015 - Tri diwrnod Gwybodaeth Cyhoeddus a gynhaliwyd i alluogi trigolion, busnesau a grwpiau eraill â diddordeb i weld manylion y gwelliannau arfaethedig

.Gwybodaeth bellach

Pwy ddylwn i gysylltu os oes gen i broblem neu er gwybodaeth yn ystod y gwaith?

Dylid cysylltu â'r Contractwr yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw faterion sy'n ymwneud â mynediad i eiddo, pryderon am Reoli Traffig, neu'r ffordd y mae'r gwaith yn cael ei wneud, neu i roi canmoliaeth - Owen ar 07741 265920 neu Carl ar 07977 197125. 

Am bryderon am y cynllun ei hun, er gwybodaeth am y dyluniad, i godi pryderon ynghylch yr effaith ar fusnesau lleol, logio i'r wefan y cynllun. Bydd eich mater yn cael ei gofnodi'n ffurfiol a bydd yn derbyn ymateb trwy e-bost.