Gwneud Cais am Brydau Ysgol am Ddim

Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau penodol gallech arbed hyd at £500 y flwyddyn drwy hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn.

Pwy all eu hawlio?

Gallwch hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn os ydych yn hawlio un o’r canlynol:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credydau Treth Plant (heblaw os nad oes gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith a bod eich incwm blynyddol yn is na £16,190)
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Gwaith ‘ychwanegol’ – sef y taliad y gallai rhywun ei gael am bedair wythnos ar ôl peidio â bod yn gymwys i Gredyd Treth Gwaith.
 • Credyd Cynhwysol
Young people who receive Income Support or Income Based Job Seekers Allowance in their own right are also entitled to receive free school meals.

Mae gan bobl ifanc sy’n cael Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm hefyd hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Gallwch ddysgu mwy am brydau ysgol am ddim ar wefan Cynulliad Cymru.

Sut i wneud cais

Y ffordd gyflymaf a hawsaf yw gwneud cais ar-lein.

Gallwch hefyd wneud cais drwy’r post gyda’r ffurflen gais hon y gallwch ei hargraffu. Mae’r ffurflenni hyn ar gael gan eich ysgol.
Os ydych yn gymwys, caiff ysgol eich plentyn wybod ymhen 5 diwrnod gwaith. 

Beth petai fy amgylchiadau yn newid?

Rhaid i chi ddweud wrthym os:

 • Ydych yn dechrau gwaith ac yn stopio cael budd-daliadau
 • Oes newidiadau i’ch budd-dal
 • Ydych yn newid cyfeiriad
 • Ydy un o’ch plant yn dechrau yn yr ysgol am y tro cyntaf

Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni am newidiadau i’ch budd-dal, efallai bydd yn rhaid i chi dalu am unrhyw brydau a gawsoch pan nad oeddech yn gymwys i’w cael.

Oes angen i mi wneud cais arall bob blwyddyn?Os ydych eisoes yn hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn, nid oes angen i chi wneud cais bob blwyddyn.

Hyd yn oed os yw’ch plentyn yn symud i ysgol arall yn y fwrdeistref, caiff yr ysgol newydd wybod bod gennych hawl i brydau am ddim.

Arlwyo heb arian parod mewn ysgolion uwchradd

Os yw’ch plentyn yn mynd i ysgol gyfun sydd â system arlwyo heb arian parod, bydd £2.05 yn cael ei roi ar eu cerdyn bob diwrnod, felly mae’n broses gwbl ddienw.

Grant dillad ysgol i ddisgyblion blwyddyn 7

Os ydych yn hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn a’i fod yn symud o’r ysgol gynradd i flwyddyn gyntaf yr ysgol uwchradd, gallwch gael grant untro o £105. Does dim angen i chi wneud cais amdano. Byddwn yn ysgrifennu atoch i egluro sut i'w hawlio.

Gyda hawl ond wedi penderfynu peidio â gwneud cais?

Os oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim i’ch plentyn, dylech ei hawlio. Mae pob rhiant sy’n hawlio prydau ysgol am ddim yn dod â rhagor o gyllid i mewn i’n hysgolion.

Cysylltwch â ni