Gwneud Cais am Brydau Ysgol am Ddim

Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau penodol gallech arbed hyd at £500 y flwyddyn drwy hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn.

Pwy all eu hawlio?

Os ydych chi'n byw yng Nghaerffili ac yn derbyn unrhyw un o'r canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim i'ch plentyn oedran ysgol

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Plant, ar yr amod nad oes gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith ac nad yw eich incwm  blynyddol yn fwy na £16,190. (Mae Cyllid a Thollau EM yn gyfrifol am asesu lefel yr incwm blynyddol.)
 • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Gwaith ‘ychwanegol’ – sef y taliad y gallai rhywun ei gael am bedair wythnos ar ôl peidio â bod yn gymwys i Gredyd Treth Gwaith.
 • Credyd Cynhwysol
Mae gan bobl ifanc sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm yn eu rhinwedd eu hunain hefyd hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Gallwch ddysgu mwy am brydau ysgol am ddim ar wefan Cynulliad Cymru.

Plant oedran meithrin

Efallai y bydd plant oedran meithrin sy'n mynychu sesiynau cyn ac ar ôl cinio mewn ysgol feithrin neu feithrinfa awdurdod lleol yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Gweler yr adran 'Sut i Hawlio' isod.

Sut i Hawlio

Y ffordd gyflymaf a hawsaf yw gwneud cais ar-lein.

Gallwch hefyd wneud cais drwy’r post gyda’r ffurflen gais hon y gallwch ei hargraffu. Mae’r ffurflenni hyn ar gael gan eich ysgol.

Fe'ch hysbysir yn ysgrifenedig am ganlyniad eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os ydych chi'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, hysbysir yr ysgol y gall eich plentyn gael prydau ysgol am ddim. Bydd ysgolion yn sicrhau bod yr wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac yn sensitif.

Beth petai fy amgylchiadau yn newid?

Rhaid i chi ddweud wrthym os:

 • Ydych yn dechrau gwaith ac yn stopio cael budd-daliadau
 • Oes newidiadau i’ch budd-dal

Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni am newidiadau i’ch budd-dal, efallai bydd yn rhaid i chi dalu am unrhyw brydau a gawsoch pan nad oeddech yn gymwys i’w cael.

Rhaid i chi lenwi ffurflen gais newydd os:

 • Ydych yn newid cyfeiriad
 • Ydy un o’ch plant yn dechrau yn yr ysgol am y tro cyntaf

Oes angen i mi wneud cais arall bob blwyddyn?

Os ydych eisoes yn hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn, nid oes angen i chi wneud cais bob blwyddyn.

Hyd yn oed os yw’ch plentyn yn symud i ysgol arall yn y fwrdeistref, bydd yr ysgol newydd yn cael ei hysbysu am eich hawl cyn gynted â bod eich plentyn wedi cael ei dderbyn i’r ysgol newydd.

Gyda hawl ond wedi penderfynu peidio â gwneud cais?

Efallai y mae gennych hawl i brydau ysgol am ddim i'ch plentyn. Rydym yn eich annog i wneud cais amdanynt.Mae ein hysgolion yn derbyn arian ychwanegol ar gyfer pob rhiant sy’n hawlio prydau ysgol am ddim.

Cysylltwch â ni