Talu’ch bil Treth y Cyngor

Gallwch dalu’ch bil mewn sawl ffordd.

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf i dalu yw drwy ddebyd uniongyrchol. Gellir trefnu hyn dros y ffôn heb orfod llenwi ffurflen. Ffoniwch ni ar 01443 863006 yn ystod oriau swyddfa, o ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm a dydd Gwener 8.30am to 4.30pm. Bydd angen eich rhif cyfrif banc, cod didoli eich cangen a chyfeiriad eich banc wrth law.

Fel arall, mae ffurflen y gallwch ei hargraffu, ei llenwi a'i dychwelyd atom. Gellir trefnu taliadau ar gyfer y 5ed, 15fed neu 25ain o bob mis.

Lawrlwytho ffurflen Debyd Uniongyrchol

Ar-lein

Mae’n rhwydd ac yn ddiogel i dalu ar-lein. Rydym yn derbyn y cardiau canlynol: Maestro UK, Debyd MasterCard, Debyd Visa (Delta, Electron), Credyd Visa a Chredyd MasterCard.

Dros y Ffôn

Gallwch ffonio dros y ffôn 24 awr y diwrnod gan ddefnyddio unrhyw un o’r cardiau a restrir uchod gan ddefnyddio ein llinell taliadau awtomataidd.

Drwy ymweld â’n swyddfeydd

Gallwch dalu yn unrhyw un o’n swyddfeydd arian. Dewch â’ch cerdyn talu gyda chi.

Drwy'r post

Rhaid i daliadau gael eu gwneud trwy siec wedi’i chroesi neu archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’ (ni dderbynnir sieciau wedi'u hôl-ddyddio).

Anfonwch eich taliad ynghyd â’ch cerdyn talu i:

Y Swyddfa Arian, Tŷ Penalltau, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG.

Nodwch eich rhif cyfrif treth y cyngor ar gefn eich siec neu'r archeb bost. Caiff eich cerdyn talu ei ddychwelyd atoch drwy’r post.

Peidiwch ag anfon arian yn y post.

Bancio ar-lein/ffôn

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

  • Eich rhif cyfrif Treth y Cyngor sydd ar eich bil
  • Rhif ein cyfrif banc 83532550
  • Ein Cod Didoli 20-10-42
  • Enw ein cyfrif yw ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’