Cynnig Gofal Plant i Gymru

Mae cyngor bwrdeistref sirol Caerffili yn un o chwe awdurdod lleol i gynnal cynllun peilot Llywodraeth Cymru i blant 3 a 4 oed ar gyfer rhieni sy'n gweithio mwy nag 16 awr yr wythnos.

Gall plant cymwys gael hyd at 20 awr am ddim o ofal plant a ariennir gan y llywodraeth yn ystod y tymor yn ogystal â’r 10 awr a ddarperir eisoes gan y Cyfnod Sylfaen. Yn ystod gwyliau ysgol, bydd rhieni yn gallu cael mynediad at 30 awr o ofal plant.

Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad i'r cynnig o ddechrau'r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd, tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed, pan fyddant yn dechrau addysg llawn amser.

Mae rhieni sy'n byw yn yr ardaloedd peilot yn gallu dewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sy'n gweddu i'w hamgylchiadau personol a theuluol, boed y tu mewn neu'r tu allan i'r sir, mewn cytundeb â'r darparwr a'r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei ddarparu gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen.

Pwy sy'n gymwys?

I fod yn gymwys i dderbyn gofal plant am ddim, rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd canlynol:

  • Mae eich plentyn yn 3 neu’n 4 oed
  • Rydych yn byw yn un o'r ardaloedd canlynol: Argoed, Coed Duon, Cefn Fforest, Crymlyn, Trecelyn, Pengam, Penmaen neu Bontllan-fraith.
  • Rydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy'n cyfateb i o leiaf 16 awr ar gyflog byw cenedlaethol neu gyflog isafswm cenedlaethol?
  • Rydych yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

Sut i wneud cais

I wneud cais, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais a'i hanfon yn ôl atom. Yna, byddwn yn gwirio eich cymhwysedd ac yn ysgrifennu atoch i gadarnhau a ydych yn gymwys.

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth am y cynllun ac i gael gwybod pa ofal plant sydd ar gael, cysylltwch â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili ar 01443 863232 neu e-bostiwch ggid@caerffili.gov.uk neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni