News Centre

Cyngor yn edrych i’r dyfodol

Postiwyd ar : 19 Mai 2017

Cyngor yn edrych i’r dyfodol
Cyngor yn edrych i’r dyfodol
Cafodd y Cyng. David Poole, aelod ward hir dymor dros Bengam a chyn Dirprwy Arweinydd ei ethol fel Arweinydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Cyhoeddwyd y penodiad mewn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor neithiwr (Dydd Iau 18fed Mai) ac yn dilyn etholiad lleol mis Mai a welodd y grŵp Llafur yn cadw rheolaeth o’r cyngor gyda 50 sedd. Mae gan Blaid Cymru 18 sedd a 5 sedd Annibynnol.

Dywedodd y Cyng. Poole, “Mae’n anrhydedd i mi ac rwy’n ddiymhongar i gael fy ethol fel Arweinydd y Cyngor, a hoffwn gydnabod ac adeiladu ar etifeddiaeth wych sydd a gafodd ei greu gan fy ffrind da a chydweithiwr Keith Reynolds”.

Yn ymuno â’r Cyng. David Poole fel Aelod Cabinet fydd: 
 
o             Cyng. Barbara Jones – Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Llywodraethu
o             Cyng. Sean Morgan –Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros yr Economi, Isadeiledd, Cynaliadwyedd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
o             Cyng. Colin Gordon –Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol
o             Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Diogelwch y Cyhoedd
o             Cyng. Nigel George –Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth
o             Cyng. Philippa Marsden – Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad
o             Cyng. Carl Cuss – Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Lles
o             Cyng. Lisa Phipps – Aelod Cabinet dros Gartrefi a Lleoedd
 
Mae David yn parhau, “Rydym wir yn gyngor sydd yn edrych i’r dyfodol, ac rwyf yn gobeithio fod hyn yn cael ei arddangos o’r tîm o Aelodau Cabinet galluog iawn rwyf wedi eu penodi. Ynghyd, gyda’u cymorth, byddwn yn darparu gweledigaeth glir ar ran yr awdurdod dros y pum mlynedd nesaf”.

Wrth drafod ei ddyheadau a blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd i ddod, dywedodd y Cynghorydd Poole "Mae Caerffili, fel pob awdurdod lleol arall yng Nghymru, yn wynebu nifer o heriau arwyddocaol, ond rydym mewn sefyllfa dda i lywio trwy’r cyfnod economaidd cythryblus diolch i ffordd effeithiol y mae'r cyngor wedi bod yn rhedeg hyd yn hyn.

“Mae gennym brosiect uchelgeisiol i ddod a’n cartrefi cyngor i ddod at Safon Ansawdd Tai Cymru, sy’n parhau i gynyddu yn araf. Bydd dwyn y prosiect enfawr hwn i ffrwyth yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i ni yn ystod y blynyddoedd nesaf, a hefyd hwyluso cyflwyno cartrefi fforddiadwy newydd a sicrhau bod y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn cael eu diogelu ac yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

"Bydd datblygiad y Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd hefyd yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol - a gyda deg o gynghorau lleol yn cydweithio gyda nod cyffredin o ddod â ffyniant i'n cymunedau, mae'n sicr yn wir gyfle yr ydym yn amlwg yn awyddus i chwarae rôl arweiniol wrth ddwyn ffrwyth.

“Mae diogelu gwasanaethau rheng flaen, diogelu swyddi ac adeiladu gwell cymunedau i’n trigolion ar draws yr ardal hefyd wedi bod yn feysydd allweddol i’r cyngor hwn dros y pum mlynedd ddiwethaf, ac mae gennym sylfaen wych i barhau gyda’r gwaith hwn wrth symud ymlaen”.

Dechreuodd David ei yrfa mewn peirianneg o fewn y sector breifat, ac yn hwyrach ymunodd â’r llywodraeth leol ym 1973 fel Swyddog Gwasanaethau Rheoli gyda’r CAD Caerffili ar y cyd ag Uned Gwasanaethau Rheoli CAD Gelligaer. Ar ôl ad-drefnu llywodraeth leol ym 1974, enillodd nifer o ddyrchafiadau, gan ddod yn Rheolwr Cyffredinol Sefydliad Llafur Uniongyrchol/DSO gyda Chyngor Ardal Drefol Cwm Rhymni ac yn 1996 Pennaeth Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghyngor newydd ffurfiedig Bwrdeistref Sirol Caerffili.  Fe wnaeth ymddeol yn 2000.

Dechreuodd y Cyng. David Poole ei yrfa wleidyddol yn 2004, lle'r oedd yn cynrychioli cymuned Pengam. Gwasanaethodd fel Aelod Cabinet dros Reoli Perfformiad rhwng 2004 a 2006 ac Aelod Cabinet dros Addysg a Thai rhwng 2006 a 2008, cyn mwynhau ail dymor fel Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymunedol a Hamdden ac wedyn fel Dirprwy Arweinydd gyda chyfrifoldeb dros Dai rhwng 2012 a 2017.

Yn aelod gweithgar o’r gymuned leol, mae David yn aelod o grwpiau lleol amrywiol.  Gyda phump o wyrion, mae’n hoff iawn o chwaraeon, ac yn mwynhau rygbi rhyngwladol a lleol yn arbennig ac mae hefyd yn mwynhau teithio.


Ymholiadau'r Cyfryngau