News Centre

Glasbrint ar gyfer trawsnewid Parc Lansbury

Postiwyd ar : 13 Ebr 2017

Glasbrint ar gyfer trawsnewid Parc Lansbury
Glasbrint ar gyfer trawsnewid Parc Lansbury
Mae glasbrint uchelgeisiol ar gyfer dyfodol ystâd dai Parc Lansbury yng Nghaerffili wedi cael ei ddadorchuddio.

Mae astudiaeth fawr a gomisiynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, o'r enw ‘Deep Place Plan ', wedi cael ei chynhyrchu gan yr Athro Dave Adamson a Dr Mark Lang, a ddatblygodd y dull Deep Place.

Mae'r cynllun wedi cael ei ddatblygu dros yr ychydig fisoedd diwethaf gyda mewnbwn gan breswylwyr i sicrhau bod y gymuned yn helpu i lunio dyfodol Parc Lansbury. Mae'r ddogfen hefyd wedi cael ei chefnogi gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, sy'n cynnwys partneriaid allweddol megis yr Heddlu ac Iechyd.

Mae'r Cynllun Deep Place yn nodi ystod o argymhellion i helpu i fynd i'r afael â rhai o'r materion allweddol a nodwyd fel rhan o'r astudiaeth. Mae cyfanswm o ddau ar hugain o gamau gweithredu allweddol ar gyfer y cyngor a phartneriaid allweddol eraill i’w hystyried, gan gynnwys:
 
  • Creu 'Cynghrair ar gyfer Newid' amlasiantaethol i fwrw ymlaen â gwelliannau.    
  • Sicrhau cyllid ar gyfer amrywiaeth o gyfleusterau chwarae egnïol ar draws yr ystâd.
  • Cynnal archwiliad amgylcheddol llawn o'r ystâd.
  • Adolygiad o strategaethau dyrannu tai a gorfodi tenantiaeth cyfredol.
  • Bidiau i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwaith adnewyddu ffisegol
  • Rhaglen 3 blynedd o leihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Datblygu gwasanaethau cyffuriau ac alcohol lleol
  • Strategaeth aml-asiantaeth i wella cyrhaeddiad addysgol
  • Nodi 'Hyrwyddwyr Gwrthdlodi' ar lefel uwch.
 
Dywedodd Christina Harrhy, Cyfarwyddwraig Corfforaethol Cymunedau y Cyngor, "Mae'r cyngor wedi addo i wneud popeth o fewn ei allu i drawsnewid ffawd Parc Lansbury, ac mae’r cynllun cynhwysfawr hwn yn darparu fframwaith clir i gyflawni newid a gwelliant. Fel rhan o'r broses hon, rydym eisiau gweithio'n agos gyda'r gymuned i lunio dyfodol cadarnhaol i bawb sy'n byw ar yr ystâd."
 
Dywedodd cydawdur yr adroddiad, Dr Mark Lang, "Bydd yr Astudiaeth Deep Place yn helpu i sbarduno ymateb strategol, sy'n cynnwys y cyngor ac aelodau eraill o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, y sector preifat, y trydydd sector a'r gymuned, i fynd i'r afael â'r materion sy'n effeithio ar yr ystâd ac adnabod cyfleoedd ar gyfer newid cadarnhaol. Mae'n amlwg bod yna benderfyniad gwirioneddol i gyflawni gwelliant, ac mae’r agwedd arloesol hon yn canolbwyntio ar agweddau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y gymuned. "
 
"Rwy'n hyderus y gall y Cyngor a'i bartneriaid sicrhau newid cadarnhaol a bod yna ymrwymiad i gyflwyno’r argymhellion allweddol yn yr adroddiad," ychwanegodd.

Mae gan Barc Lansbury boblogaeth o tua 1,500 o bobl, ac mae’n ffurfio rhan o ward St Iago, a gafodd ei raddio fel un o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru ym Mynegai Amddifadedd 2014.

Mae llawer o waith eisoes yn cael ei wneud i sicrhau newid. Bydd gwelliannau tai o gyfanswm o £10 miliwn, fel rhan o raglen SATC, yn gweld gwelliannau mewnol ac allanol i gannoedd o dai cyngor ar draws yr ystâd. Mae tua £500,000 hefyd yn cael ei ddyrannu i gyflwyno ystod o welliannau amgylcheddol i gysylltu â'r gwaith tai.

Bydd ymglymiad pellach yn digwydd gyda'r gymuned leol wrth i’r amrywiol argymhellion a gynhwysir yn y cynllun gael eu mireinio a'u rhoi ar waith.
 

Lansbury Park - Deep Place Plan (PDF)Ymholiadau'r Cyfryngau